بررسی تجربی اثر روش‌های عمق‌دهی رزوه‌زنی و پارامترهای ماشینکاری بر روی سایش ابزار در فرزکاری رزوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، ایران

2 2- استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، ایران

3 3- استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، ایران

چکیده

رزوه از جمله تکنولوژی‌هایی است که به صورت گسترده در صنعت به‌کار‌می‌رود. فرزکاری رزوه به عنوان یکی از روش‌های جایگزین قلاویزکاری پیشنهاد می‌شود. در این روش یک ابزار با قطر کوچکتر با حرکت در یک مسیر مارپیچ (هلیکال) عمل رزوه‌زنی را انجام می‌دهد. پارامترهای موثر بر سایش ابزار در این نوع رزوه‌زنی عبارتند از زوایا و هندسه ابزار، روش‌های عمق‌دهی در رزوه‌زنی، پیشروی و سرعت چرخش ابزار می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی روش‌های عمق‌دهی در رزوه‌زنی و تاثیر پارامتر‌های ماشینکاری بر سایش ابزار در فرزکاری رزوه می‌باشد. نتایج حاصل از آزمایش‌های تجربی نشان می‌دهد که با افزایش میزان پیشروی از مقدار 2/0 تا 4/0 میلیمتر بر دور، سایش سطح آزاد ابزار بطور میانگین حدود 30 تا 40 درصد افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش سرعت دورانی از 500 تا 900 دور بر دقیقه، سایش سطح آزاد ابزار حدود 50 تا 60 درصد افزایش می‌یابد. روش عمق‌دهی افزایشی در سرعت دورانی‌های مختلف بطور میانگین حدود 300 درصد و روش عمق‌دهی جناحی 28 درجه، بطور میانگین حدود 100 درصد عمر ابزار را نسبت به استراتژی مستقیم افزایش‌می‌دهد. در روش عمق‌دهی افزایشی نه‌تنها کاهش درگیری لبه ابزار و قطعه‌کار باعث کاهش سایش ابزار می‌شود، بلکه دیگر مکانیسم‌های سایش همچون چسبندگی و نفوذ نیز کاهش‌می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the infeed method and machining parameters on the tool wear during thread milling

نویسندگان [English]

  • hamid Ghogha 1
  • Seyed Ali Mosavi 2
  • Masoud Farahnakian 3
1 Department of Mechanical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Thread has been considered a widely used technology in industries. Thread milling is suggested as an alternative process of tapping. Thread milling includes a small tool that follows a helical path. This process includes significant advantages such as threading holes with different diameters using a specific tool.  One of the important issues in machining is tool wear. In thread milling, effective parameters on the tool wear include tool angles and geometry, infeed method, feed, and tool rotational speed. Tool wear and infeed method in thread milling have not been addressed in recent investigations. Hence, this research studies the infeed methods and effective parameters of the machining process on the tool wear during thread milling. Experimental results showed that increasing feed from 0.2 to 0.4 mm/rev led to 30% to 40% larger values of flank wear. Also, the variation of rotational speed from 500 to 900 rpm increased the flank wear about 50% to 60%. Two cases of incremental and modified flank infeed were employed. Considering different rotational speeds, the incremental infeed method increased the tool life about 100%, while the modified flank infeed method achieved 300% higher tool life. During the incremental infeed method, the tool-workpiece engagement area was distributed between two curring edges and reduced adhesion and diffusion mechanisms of tool wear, which finally resulted in significant tool life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thread milling
  • Infeed methods in thread cutting
  • Flank wear
  • cutting speed
  • Feed
[1] H.A. Youssef, H. El-Hofy, Machining technology: machine tools and operations, CRC Press, 2008.
[2] S.W. Lee, A. Nestler, Simulation-aided design of thread milling cutter, Procedia CIRP, 1 (2012) 120-125.
[3] S. Elhami, M. Razfar, M. Farahnakian, Experimental study of surface roughness and tool flank wear during hybrid milling, Materials and Manufacturing Processes, 31(7) (2016) 933-940.
[4] A.C. Araujo, J.L. Silveira, S. Kapoor, Force prediction in thread milling, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 26(1) (2004) 82-88.
[5] G. Fromentin, G. Poulachon, Modeling of interferences during thread milling operation, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 49(1-4) (2010) 41-51.
[6] G. Fromentin, V.S. Sharma, G. Poulachon, Y. Paire, R. Brendlen, Effect of thread milling penetration strategies on the dimensional accuracy, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 133(4) (2011) 041014.
 [7] S. Lee, A. Kasten, A. Nestler, Analytic mechanistic cutting force model for thread milling operations, Procedia Cirp, 8 (2013) 546-551.
[8] A.C. Araujo, G. Fromentin, G. Poulachon, Analytical and experimental investigations on thread milling forces in titanium alloy, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 67 (2013) 28-34.
[9] M. Wan, Y. Altintas, Mechanics and dynamics of thread milling process, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 87 (2014) 16-26.
[10] A.C. Araujo, G.M. Mello, F.G. Cardoso, Thread milling as a manufacturing process for API threaded connection: Geometrical and cutting force analysis, Journal of Manufacturing Processes, 18 (2015) 75-83.
[11] A.M. Khorasani, I. Gibson, M. Goldberg, E.H. Doeven, G. Littlefair, Investigation on the effect of cutting fluid pressure on surface quality measurement in high speed thread milling of brass alloy (C3600) and aluminium alloy (5083), Measurement, 82 (2016) 55-63.
[12] A.C. Araujo, G. Fromentin, Modeling thread milling forces in mini-hole in dental metallic materials, Procedia CIRP, 58 (2017) 623-628.
[13] M. Khajehzadeh, M.R. Razfar, FEM and experimental investigation of cutting force during UAT using multicoated inserts, Materials and Manufacturing Processes, 30(7) (2015) 858-867.
[15] International Standard, in:  Tool life testing with single-Point Turning Tools, ISO, 1993.
[16] Y. Huang, S.Y. Liang, Modeling of CBN tool flank wear progression in finish hard turning, J. Manuf. Sci. Eng., 126(1) (2004) 98-106.
[17] M. Farahnakian, S. Elhami, H. Daneshpajooh, M. Razfar, Mechanistic modeling of cutting forces and tool flank wear in the thermally enhanced turning of hardened steel, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 88(9-12) (2017) 2969-2983.