بررسی تأثیر سرعت جریان آزاد باد بر عملکرد توربین باد محور عمودی مقیاس کوچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

2 صنعتی ارومیه*مهندسی مکانیک

3 دانشگاه ارومیه*دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

در تحقیق حاضر، تأثیر عوامل مختلف در شبیه‌سازی جریان اطراف یک توربین باد محور عمودی نوع H با پره‌هایی از مقطع ایرفویل NACA0018 مورد مطالعه قرارگرفته است. تمامی محاسبات با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی و روش حجم محدود انجام شده‌اند. سرعت‌های جریان باد 5، 10 و 15 متربرثانیه و نسبت سرعت نوک‌های 3 و 5 مورد بررسی قرارگرفته اند. استقلال نتایج عددی از شبکه بندی، گام زمانی، قطر ناحیه‌ی چرخشی و ابعاد دامنه محاسباتی مطالعه شده است. تمامی نتایج عددی با داده‌های آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده و تطابق خوبی را نشان می دهند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، با افزایش سرعت جریان آزاد باد، ماکزیمم مقدار ضریب مومنتوم در زوایای بزرگ‌تری اتفاق می‌افتد. همچنین با کاهش نسبت سرعت نوک، به دلیل نفوذ حجم هوای بیشتر به درون روتور، میزان نوسانات افزایش یافته و در نتیجه عمر مفید اجزای روتور و راندمان توربین باد کاهش می‌یابد. همچنین، تأثیر نسبت سرعت نوک در راندمان توربین باد چشمگیرتر از تأثیر سرعت جریان آزاد باد می‌باشد به‌طوری‌که با افزایش نسبت سرعت نوک از 3 به 5 در سرعت جریان باد ثابت 10 متربرثانیه، ضریب توان 87/81 % و با افزایش سرعت جریان آزاد باد از 5 به 10 متربرثانیه در نسبت سرعت نوک ثابت 3، ضریب توان 2/58 % افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of free-wind velocity on the performance of small-scale vertical axis wind turbine

نویسندگان [English]

  • Farid Sepehrianazar 1
  • Rahim Hassanzadeh 2
  • Iraj Mirzaee 3
1 Department of Mechanical Engineering, Urmia University of Technology, Urmia, Iran
2 Assistant Professor/Department Of Mechanical Engineering/ Urmia University of Technology, Urmia, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In the present research, the effects of various parameters in simulating wind flow around an H-type vertical axis wind turbine with NACA0018 airfoils are studied. All computations are carried out using the computational fluid dynamics method and finite volume approach. Free wind velocities of 5, 10, and 15 m/s, and tip speed ratios of 3 and 5 are considered. Grid size, time-step size, rotating zone diameter, and domain size independence studies are investigated. All obtained results are compared with experimental data and show good agreement. Examination of obtained results reveals that by increasing free-wind velocity, maximum momentum coefficient occurs at higher azimuthal angles. Also, by decreasing tip speed ratio, more volume of air penetrates the rotor and therefore, fluctuations of wind turbine increase and, lifecycle and performance of wind turbine decrease. Furthermore, the effect of tip speed ratio on the performance of wind turbine is more significant than free wind velocity so that by increasing tip speed ratio from 3 to 5 at a constant free wind velocity of 10 m/s, the power coefficient increases by 81.87% and by increasing free wind velocity from 5 to 10 m/s at a constant tip speed ratio of 3, power coefficient increases by 58.2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind turbine
  • Free wind velocity
  • Vorticity
  • Momentum coefficient
  • Power coefficient
 
[1] Q.a. Li, T. Maeda, Y. Kamada, J. Murata, K. Furukawa, M. Yamamoto, Effect of number of blades on aerodynamic forces on a straight-bladed Vertical Axis Wind Turbine, Energy, 90, Part 1 (2015) 784-795.
[2] Q.a. Li, T. Maeda, Y. Kamada, J. Murata, T. Kawabata, K. Shimizu, T. Ogasawara, A. Nakai, T. Kasuya, Wind tunnel and numerical study of a straight-bladed vertical axis wind turbine in three-dimensional analysis (Part I: For predicting aerodynamic loads and performance), Energy, 106 (2016) 443-452.
[3] Q.a. Li, T. Maeda, Y. Kamada, J. Murata, T. Kawabata, K. Shimizu, T. Ogasawara, A. Nakai, T. Kasuya, Wind tunnel and numerical study of a straight-bladed Vertical Axis Wind Turbine in three-dimensional analysis (Part II: For predicting flow field and performance), Energy, 104 (2016) 295-307.
[4] Q.a. Li, T. Maeda, Y. Kamada, J. Murata, M. Yamamoto, T. Ogasawara, K. Shimizu, T. Kogaki, Study on power performance for straight-bladed vertical axis wind turbine by field and wind tunnel test, Renewable Energy, 90 (2016) 291-300.
[5] R. Howell, N. Qin, J. Edwards, N. Durrani, Wind tunnel and numerical study of a small vertical axis wind turbine, Renewable Energy, 35(2) (2010) 412-422.
[6] D.W. MacPhee, A. Beyene, Fluid–structure interaction analysis of a morphing vertical axis wind turbine, Journal of Fluids and Structures, 60 (2016) 143-159.
[7] A. Rezaeiha, I. Kalkman, B. Blocken, CFD simulation of a vertical axis wind turbine operating at a moderate tip speed ratio: Guidelines for minimum domain size and azimuthal increment, Renewable Energy, 107 (2017) 373-385.
[8] A. Rezaeiha, I. Kalkman, B. Blocken, Effect of pitch angle on power performance and aerodynamics of a vertical axis wind turbine, Applied Energy, 197 (2017) 132-150.
[9] A. Rezaeiha, H. Montazeri, B. Blocken, Towards accurate CFD simulations of vertical axis wind turbines at different tip speed ratios and solidities: Guidelines for azimuthal increment, domain size and convergence, Energy Conversion and Management, 156 (2018) 301-316.
[10] A. abdolahifar, S.M.H. Karimian, Aerodynamic Performance Improvement of Hybrid Darrieus-Savonius Vertical Axis Wind Turbine, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering,  (2019) -.(in Persian)
[11] M. Elkhoury, T. Kiwata, E. Aoun, Experimental and numerical investigation of a three-dimensional vertical-axis wind turbine with variable-pitch, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 139 (2015) 111-123.
[12] M.H. Mohamed, Reduction of the generated aero-acoustics noise of a vertical axis wind turbine using CFD (Computational Fluid Dynamics) techniques, Energy, 96 (2016) 531-544.
[13] Y. Li, S. Zhao, C. Qu, F. Feng, T. Kotaro, Effects of Offset Blade on Aerodynamic Characteristics of Small-Scale Vertical Axis Wind Turbine, Journal of Thermal Science, 28(2) (2019) 326-339.
[14] Y. Li, K. Tagawa, W. Liu, Performance effects of attachment on blade on a straight-bladed vertical axis wind turbine, Current Applied Physics, 10(2, Supplement) (2010) S335-S338.
[15] M.M.S.R.S. Bhargav, V. Ratna Kishore, V. Laxman, Influence of fluctuating wind conditions on vertical axis wind turbine using a three dimensional CFD model, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 158 (2016) 98-108.
[16] L.A. Danao, O. Eboibi, R. Howell, An experimental investigation into the influence of unsteady wind on the performance of a vertical axis wind turbine, Applied Energy, 107 (2013) 403-411.
[17] M.D. Bausas, L.A.M. Danao, The aerodynamics of a camber-bladed vertical axis wind turbine in unsteady wind, Energy, 93, Part 1 (2015) 1155-1164.
[18] G. Tescione, D. Ragni, C. He, C.J. Simão Ferreira, G.J.W. van Bussel, Near wake flow analysis of a vertical axis wind turbine by stereoscopic particle image velocimetry, Renewable Energy, 70 (2014) 47-61.
[19] W.-H. Chen, C.-Y. Chen, C.-Y. Huang, C.-J. Hwang, Power output analysis and optimization of two straight-bladed vertical-axis wind turbines, Applied Energy, 185, Part 1 (2017) 223-232.
[20] M. Jafaryar, R. Kamrani, M. Gorji-Bandpy, M. Hatami, D.D. Ganji, Numerical optimization of the asymmetric blades mounted on a vertical axis cross-flow wind turbine, International Communications in Heat and Mass Transfer, 70 (2016) 93-104.
[21] H.F. Lam, H.Y. Peng, Study of wake characteristics of a vertical axis wind turbine by two- and three-dimensional computational fluid dynamics simulations, Renewable Energy, 90 (2016) 386-398.
[22] S. Wang, D.B. Ingham, L. Ma, M. Pourkashanian, Z. Tao, Turbulence modeling of deep dynamic stall at relatively low Reynolds number, Journal of Fluids and Structures, 33 (2012) 191-209.
[23] F.R. Menter, R. Langtry, S. Völker, Transition Modelling for General Purpose CFD Codes, Flow, Turbulence and Combustion, 77(1) (2006) 277-303.
[24] F.R. Menter, R.B. Langtry, S.R. Likki, Y.B. Suzen, P.G. Huang, S. Völker, A Correlation-Based Transition Model Using Local Variables—Part I: Model Formulation, Journal of Turbomachinery, 128(3) (2006) 413-422.
[25] J.D. Anderson Jr, Fundamentals of aerodynamics, Tata McGraw-Hill Education, 2010.