مقایسه شریان های کاروتید طبیعی و مصنوعی در حالت های سالم و گرفته با در نظر گرفتن اثر خون بر دیواره الاستیک رگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، مرکز آموزش عالی شهرضا، شهرضا 41143-86481، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گرافت رگ مصنوعی از جمله پرکاربردترین جراحی ها در بدن انسان است که طی آن قسمت باریک شده و دارای گرفتگی رگ با پروتز مصنوعی جایگزین می شود. رفتار مکانیکی این پروتز باید بسیار نزدیک به رفتار طبیعی رگ باشد تا عملکرد مناسبی داشته باشد. شریان کاروتید از شریان های اصلی در تامین خون مغز انسان است. در این مقاله اثر سیال خون بر دیواره رگ پروتز و رگ طبیعی در حالت های سالم و دارای گرفتگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. جریان خون به عنوان یک سیال غیرنیوتنی در شریان کاروتید با استفاده از نرم افزار انسیس سی اف ایکس شبیه سازی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، گرفتگی باعث افزایش سرعت، تنش برشی، تنش فون میزز، تغییر شکل و همچنین کاهش موضعی فشار در ناحیه گرفتگی می شود. در ادامه مقاله از پلیمرهای داکرون و پلی اورتان به عنوان جایگزین شریان کاروتید طبیعی استفاده شده و میزان تنش فون میزز و مقدار تغییر شکل در این پلیمرها برای حالت های رگ سالم و گرفته محاسبه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده استفاده از پلیمر داکرون به عنوان جایگزین شریان کاروتید طبیعی نسبت به پلیمر پلی اورتان مناسبتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Natural and Synthetic Carotid Arteries in the Normal and Occluded Cases Considering Effect of Blood on Elastic Wall of Artery

نویسندگان [English]

  • Hamed Bagheri-Esfeh 1
  • Sobhan Shanehsaz 2
1 Assistant professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Shahreza, Shahreza, Iran
2 MSc student, Department of Mechanical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Artificial vein graft is one of the most commonly used surgeries in the human body, in which the stenosis is replaced with artificial prosthesis. The mechanical behavior of this prosthesis must be very close to the normal behavior of the vein in order to have appropriate operation. The carotid artery is one of the major arteries in the blood supply to the human brain. In this paper, the effect of blood fluid on natural and prosthetic vessel walls in normal and occluded cases have been analyzed. Blood flow as a non-Newtonian fluid in the carotid artery has been simulated using ANSYS CFX software. According to the obtained results, the stenosis increases the velocity, shear stress, von Mises stress, deformation as well as local pressure reduction in the occlusion zone. Then Dacron and polyurethane polymers have been used as replacements for natural carotid artery and von Mises stress and deformation values have been calculated for these polymers in the normal and occluded cases. According to the obtained results, usage of Dacron polymer as replacement for natural carotid artery is more appropriate than polyurethane.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood flow
  • Non-Newtonian fluid
  • Carotid artery
  • Artificial graft
  • computational fluid dynamics