دوره و شماره: دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 2769-3114