بررسی سیکل فرابحرانی دی‌اکسیدکربن با تراکم مجدد: مقایسه از دیدگاه تحلیل اگزرژی پیشرفته و ترمواکونومیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک/پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم های قدرت، دانشکاه شهیدمدتی آذزبایجان، تبریز، ایزان

2 دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله، سیکل فرابحرانی دی‌اکسیدکربن با تراکم مجدد از دیدگاه تحلیل اگزرژی پیشرفته و ترمواکونومیک، برای شناخت پتانسیل‌های واقعی و اولویت‌بندی مناسببهبود اجزاء سیکل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در تحلیل اگزرژی پیشرفته، علاوه بر محاسبه نابودی اگزرژی برونزای کل برای جزء مورد نظر، سهم و تأثیر هر یک از دیگر اجزاء و ترکیب آن‌ها در ایجاد این ناکارآمدی نیز مشخص شده است. در تحلیل ترمواکونومیک سیستم نیز هزینه واحد محصول، هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه نابودی اگزرژی برای اجزاء سیستم محاسبه شده است. اولویت بهبود براساس تحلیل اگزرژی پیشرفته، به ترتیب به بازیاب دما بالا، توربین، کمپرسور1، پیش‌خنک‌کن، بازیاب دما پایین، کمپرسور2 و رآکتور به دلیل دارا بودن بیشترین نرخ نابودی اگزرژی اجتناب‌پذیر درونزا اختصاص می‌یابد. که این اولویت‌بندی با نتایج تحلیل اگزرژی معمولی متفاوت است. همچنین، بر اساس تحلیل ترمواکونومیک، بهبود توربین و رآکتور، توجیه اقتصادی ندارد. با این حال نتایج نشان می‌دهد که حتی با صرف نظر کردن از بهبود این دو جزء، به دلیل بالا بودن هزینه اقتصادی آن‌ها و با بهبود سایر اجزای سیکل براساس اولویت بندی تحلیل اگزرژی پیشرفته امکان افزایش بازده اگزرژی سیکل از 29/47% به 47/63 % و بازده انرژی سیکل از 15/34% به 84/45 % وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Advanced exergy and thermoeconomic analysis of the supercritical carbon dioxide recompression cycle: A comparative study

نویسندگان [English]

  • Mohsen Fallah 1
  • Zahra Mohammadi 2
  • S. Mohammad S. Mahmoudi 2
1 Mechanical engineering group, Azarbaijan Shahid Madani University
2 Tabriz university
چکیده [English]

In this paper, the superconducting carbon dioxide cycle is re-examined and compared from the perspective of advanced and thermoconomic exergy analysis to identify real potentials and prioritize the improvement of cycle components. In advanced exergy analysis, in addition to calculating the total exogenous exergy destruction for each component, the contribution and effect of each of the other components and their combination in causing this inefficiency have also been identified. In thermoeconomic analysis of the system, the unit cost of the product, the cost of investment and the cost of destroying the exergy for the components of the system are calculated. Improvements based on advanced exergy analysis are assigned to high temperature recuperator, turbine, compressor 1, preheater, low temperature recuperator, compressor 2 and reactor, respectively. Also, based on thermoeconomic analysis, improving the turbine and reactor is not economically justified. However, the results show that even by abandoning the improvement of these two components, due to their high economic cost and by improving other components of the cycle based on the prioritization of advanced exergy analysis, it is possible to increase the efficiency of the exergy cycle from 4/29/47. There is 63% to 47.4% and cycle energy efficiency from 34.15% to 45.84%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoeconomic
  • Endogenous exergy destruction
  • Exogenous exergy destruction
  • Avoidable exergy destruction
  • Unavoidable exergy destruction
[1] G. Tsatsaronis, Strengths and limitations of exergy analysis, in:  Thermodynamic optimization of complex energy systems, Springer, 1999, pp. 93-100.
[2] G. Tsatsaronis, M.-H. Park, On avoidable and unavoidable exergy destructions and investment costs in thermal systems, Energy conversion and management, 43(9-12) (2002) 1259-1270.
[3] S. Kelly, Energy systems improvement based on endogenous and exogenous exergy destruction,  (2008).
[4] T. Morosuk, G. Tsatsaronis, A new approach to the exergy analysis of absorption refrigeration machines, Energy, 33(6) (2008) 890-907.
[5] S. Kelly, G. Tsatsaronis, T. Morosuk, Advanced exergetic analysis: Approaches for splitting the exergy destruction into endogenous and exogenous parts, Energy, 34(3) (2009) 384-391.
[6] M. Fallah, S.M.S. Mahmoudi, M. Yari, R.A. Ghiasi, Advanced exergy analysis of the Kalina cycle applied for low temperature enhanced geothermal system, Energy conversion and management, 108 (2016) 190-201.
[7] M. Fallah, H. Siyahi, R.A. Ghiasi, S. Mahmoudi, M. Yari, M. Rosen, Comparison of different gas turbine cycles and advanced exergy analysis of the most effective, Energy, 116 (2016) 701-715.
[8] M. Fallah, S.M.S. Mahmoudi, M. Yari, A comparative advanced exergy analysis for a solid oxide fuel cell using the engineering and modified hybrid methods, Energy conversion and management, 168 (2018) 576-587.
[9] M. Fallah, S. Mahmoudi, M. Yari, Advanced exergy analysis for an anode gas recirculation solid oxide fuel cell, Energy, 141 (2017) 1097-1112.
[10] H. Ansarinasab, M. Mehrpooya, A. Mohammadi, Advanced exergy and exergoeconomic analyses of a hydrogen liquefaction plant equipped with mixed refrigerant system, Journal of cleaner production, 144 (2017) 248-259.
[11] Z. Wang, W. Xiong, D.S.-K. Ting, R. Carriveau, Z. Wang, Conventional and advanced exergy analyses of an underwater compressed air energy storage system, Applied energy, 180 (2016) 810-822.
[12] J. Galindo, S. Ruiz, V. Dolz, L. Royo-Pascual, Advanced exergy analysis for a bottoming organic rankine cycle coupled to an internal combustion engine, Energy conversion and management, 126 (2016) 217-227.
[13] E. Gholamian, P. Hanafizadeh, P. Ahmadi, Advanced exergy analysis of a carbon dioxide ammonia cascade refrigeration system, Applied Thermal Engineering, 137 (2018) 689-699.
[14] S. Zhang, J. Jing, H. Jiang, M. Qin, D. Chen, C. Chen, Advanced exergy analyses of modified ethane recovery processes with different refrigeration cycles, Journal of Cleaner Production,  (2020) 119982.
[15] H. Zhao, T. Yuan, J. Gao, X. Wang, J. Yan, Conventional and advanced exergy analysis of parallel and series compression-ejection hybrid refrigeration system for a household refrigerator with R290, Energy, 166 (2019) 845-861.
[16] Y. Wang, Y. Liu, X. Liu, W. Zhang, P. Cui, M. Yu, Z. Liu, Z. Zhu, S. Yang, Advanced exergy and exergoeconomic analyses of a cascade absorption heat transformer for the recovery of low grade waste heat, Energy Conversion and Management, 205 (2020) 112392.
[17] Z. Liu, Z. Liu, X. Yang, H. Zhai, X. Yang, Advanced exergy and exergoeconomic analysis of a novel liquid carbon dioxide energy storage system, Energy Conversion and Management, 205 (2020) 112391.
[18] E.G. Feher, The supercritical thermodynamic power cycle, Energy conversion, 8(2) (1968) 85-90.
[19] G. Angelino, Carbon dioxide condensation cycles for power production,  (1968).
[20] J. Sarkar, Second law analysis of supercritical CO2 recompression Brayton cycle, Energy, 34(9) (2009) 1172-1178.
[21] V. Dostal, M.J. Driscoll, P. Hejzlar, A supercritical carbon dioxide cycle for next generation nuclear reactors, Massachusetts Institute of Technology, Department of Nuclear Engineering, 2004.
[22] R. Singh, S.A. Miller, A.S. Rowlands, P.A. Jacobs, Dynamic characteristics of a direct-heated supercritical carbon-dioxide Brayton cycle in a solar thermal power plant, Energy, 50 (2013) 194-204.
[23] H. Nami, S. Mahmoudi, A. Nemati, Exergy, economic and environmental impact assessment and optimization of a novel cogeneration system including a gas turbine, a supercritical CO2 and an organic Rankine cycle (GT-HRSG/SCO2), Applied Thermal Engineering, 110 (2017) 1315-1330.
[24] X. Wang, Q. Liu, Z. Bai, J. Lei, H. Jin, Thermodynamic analysis of the cascaded supercritical CO2 cycle integrated with solar and biomass energy, Energy procedia, 105 (2017) 445-452.
[25] J. Song, X.-s. Li, X.-d. Ren, C.-w. Gu, Performance improvement of a preheating supercritical CO2 (S-CO2) cycle based system for engine waste heat recovery, Energy Conversion and Management, 161 (2018) 225-233.
[26] A.D. Akbari, S.M. Mahmoudi, Thermoeconomic analysis & optimization of the combined supercritical CO2 (carbon dioxide) recompression Brayton/organic Rankine cycle, Energy, 78 (2014) 501-512.
[27] Z. Mohammadi, M. Fallah, S.S. Mahmoudi, Advanced exergy analysis of recompression supercritical CO2 cycle, Energy, 178 (2019) 631-643.
[28] J. Sarkar, S. Bhattacharyya, Optimization of recompression S-CO2 power cycle with reheating, Energy Conversion and Management, 50(8) (2009) 1939-1945.
[29] M. Yari, M. Sirousazar, A novel recompression S-CO2 Brayton cycle with pre-cooler exergy utilization, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 224(7) (2010) 931-946.
[30] V. Zare, S. Mahmoudi, M. Yari, An exergoeconomic investigation of waste heat recovery from the Gas Turbine-Modular Helium Reactor (GT-MHR) employing an ammonia–water power/cooling cycle, Energy, 61 (2013) 397-409.
[31] O. Balli, Advanced exergy analyses of an aircraft turboprop engine (TPE), Energy, 124 (2017) 599-612.
[32] T. Bai, J. Yu, G. Yan, Advanced exergy analysis on a modified auto-cascade freezer cycle with an ejector, Energy, 113 (2016) 385-398.
[33] A. Bejan, G. Tsatsaronis, M.J. Moran, Thermal design and optimization, John Wiley & Sons, 1995.