تحلیل آماری و بهینه‌سازی استحکام کششی اتصال لب‌به‌لب آلیاژ آلومینیوم گرید 7075 حاصل از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی خشک و خیس با استفاده از روش رویه پاسخ و تابع مطلوبیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

10.22060/mej.2020.18104.6735

چکیده

تأثیرات ناشی از سیکل‌های حرارتی در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی منجر به نرم‌شدگی اتصال آلیاژهای عملیات حرارتی‌پذیر آلومینیوم می‌شود. برای رفع این محدودیت، فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در زیر آب توسعه یافته است. در این پژوهش، در ابتدا با استفاده از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، اتصالات لب‌به‌لب از آلیاژ آلومینیوم گرید 7075تولید شدند. بدین‌منظور، روش رویه پاسخ به عنوان روش طراحی آزمایش، انتخاب گردید و متغیرهای: سرعت دورانی ابزار، نرخ پیشروی ابزار، قطر شانه ابزار و زاویه انحراف ابزار به عنوان متغیرهای ورودی، تعیین شدند. در ادامه، تحلیل آماری پارامترهای موثر بر استحکام کششی اتصالات به انجام رسید. سپس با استفاده از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در زیر آب و بر اساس مقادیر بهینه نرخ پیشروی ابزار و زاویه انحراف ابزار، اتصالات لب‌به‌لب تولید شدند. نتایج حاصل از آنالیز واریانس و تحلیل رگرسیون داده‌های حاصل از آزمون‌های تجربی، صحت و دقت معادلات رگرسیون را مورد تأیید قرار داد و نشان داد که عبارات خطی، تعاملی و سهموی از متغیرهای سرعت دورانی ابزار و قطر شانه ابزار بر استحکام کششی نهایی اتصالات تولید‌شده در زیر آب، موثر هستند. همچنین، شرایط بهینه متغیرهای ورودی فرآیند با استفاده از روش مطلوبیت، تعیین شد و با اجرای آزمون صحه‌گذاری، به تأیید رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Statistical analysis and optimization of the tensile strength of Al7075 butt joint produced by FSW and SFSW via RSM and desirability approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Vahdati 1
  • Mahmoud Moradi 2
1 Faculty of Mechanical and Mechatronics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

The thermal cycles involved in friction stir welding process cause softening in the joint of heat-treatable aluminum alloys. To overcome this limitation, submerged friction stir welding process has been developed. In this study, firstly, the butt joints were produced from Al7075-T6 alloy using friction stir welding process. To this end, the response surface methodology was selected as the experiment design technique. So, the factors such as: tool rotational speed, tool feed rate, tool shoulder diameter, and tool tilt angle were identified as the input variables. Then, statistical analysis of variables affecting the tensile strength of joints was performed. Afterward, the butt joints were produced using submerged friction stir welding process based on the optimal values of tool feed rate and tool tilt angle. The obtained results from analysis of variance and regression analysis of experimental data, confirmed the accuracy of regression equations. Furthermore, it is shown that the linear, interactional and quadratic terms of the tool rotational speed and tool shoulder diameter are effective on the ultimate tensile strength of the underwater welded joints. Also, the optimal condition of input variables was determined using the desirability method. In addition, the optimal condition has been confirmed by implementing the verification test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • statistical analysis
  • optimization
  • Tensile Strength
  • Friction Stir Welding
  • Response surface methodology