دوره و شماره: دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، تیر 1400 
14. اثر بارگذاری دفعی شدید روی عملکرد ساختارهای دولایه

صفحه 14-14

10.22060/mej.2020.18203.6763

توحید میرزابابای مستوفی؛ محمد رضاصفت؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی