تحلیل دینامیکی پوسته ساندویچی با تقویت‌کننده‌های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر* مجتمع دانشگاهی مواد و فرآیندهای ساخت

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر-مجتمع دانشگاهی هوافضا

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

4 دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، دانشکده مکانیک، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله ارتعاشات آزاد و اجباری پوسته استوانه‌ای ساندویچی مرکب با تقویت‌کننده‌های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا مورد تحلیل قرار گرفته است. سازه ساندویچی مذکور از دو رویه کامپوزیتی ارتوتروپیک و یک هسته انعطاف‌پذیر از جنس فوم و تقویت‌کننده‌های طولی و محیطی تشکیل شده است. رویه‌ها و هسته کاملاً به یکدیگر چسبیده می‌باشند و جابجایی نسبی بین آن‌ها در محل اتصال وجود ندارد. جهت تحلیل این پوسته تحت شرایط مرزی دو سر ساده، جابجایی رویه‌ها بر مبنای تئوری مرتبه سوم کانت و در هسته از مدل دوم فروستیگ استفاده شده است. از روش ریلی‌ ریتز جهت حل ارتعاشات آزاد و روش مود‌های فرض شده جهت تحلیل ارتعاشات اجباری استفاده شده است. در بخش ارتعاشات اجباری بارگذاری سینوسی به صورت یکنواخت و شعاعی بر پوسته اعمال می‌گردد. شبیه‌سازی ارتعاشات پوسته ساندویچی تقویت‌شده با نرم‌افزار آباکوس انجام شده است. در نهایت اثر پارامترهای مختلف از جمله نسبت طول به شعاع، نسبت ضخامت به شعاع، ضخامت هسته به ضخامت کل، ساختار و جنس رویه‌ها و هسته بر پاسخ ارتعاشی سازه مورد بررسی قرار گرفته است. صحه‌گذاری نتایج ارتعاشات آزاد و اجباری به‌دست‌آمده از تحلیل حاضر با نتایج دیگر مراجع و نرم‌افزار آباکوس مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic analysis of cylindrical sandwich shell with orthogonal stiffeners using high-order theory

نویسندگان [English]

  • Reza Azarafza 1
  • Keramat Malekzadeh Fard 2
  • Meysam Golaghapour Kami 3
  • Alireza Pourmoayed 4
1 Department of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Malek ashtar univ.
3 PhD Student, Faculty of Mechanical Engineering, Babol University of Technology, Babol,Iran
4 Department of Mechanical Engineering, Khatmol Anbia Air Defense, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, free and forced vibrations of a cylindrical sandwich shell with orthogonal stiffeners using high-order theory were analyzed. The sandwich structure is consists of two orthotropic composite face sheets and a flexible foam core and longitudinal and environmental stiffeners. The face sheets and core are perfectly glued together and there is no relative displacement between them at the interfaces. To analyze this shell under simply supported boundary conditions, the face sheets’ displacements are based on Kant's third-order theory and in the core, the second Frostig’s model is used. The Rayleigh-Ritz method to solve free vibration and the assumed modes method to analyze forced vibration were used. In the forced vibrations section, sinusoidal loading is applied uniformly and radially to the shell. The vibrations of the stiffened sandwich shell are simulated with Abaqus software. Finally, the effect of various parameters as length to radius ratio, thickness to radius ratio, core thickness to total thickness, structure and material of face sheets and core on the vibration response of the structure has been investigated. To validate, the results of free and forced vibrations obtained from the present analysis were compared with the results of other references and Abaqus software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free vibrations
  • Forced vibrations
  • Sandwich shell
  • Orthogonal stiffeners
  • High-order theory
[1] R. Vinson, The behavior of sandwich structures of isotropic and composite materials, New York: Technomic, 1999.
[2] Y. Frostig, O. T. Thomsen, Non-linear thermal response of sandwich panels with a flexible core and tempe-rature dependent mechanical properties, Composites Part B: Engineering, 39 (1) (2008) 165–84.
[3] K. MalekzadehFard, M.Gholami, F. Reshadi, M. Livani, Free vibration and buckling analyses of cylindrical sandwich panel with magneto rheological fluid layer, Journal of Sandwich Structures and Materials, 20 (6) (2015) 1-27.
[4] Y. Frostig, Buckling of sandwich panels with a flexible core-highorder theory, International Journal of Solids and Structures, 35(3) (1998) 183–204.
[5] H. Biglari, A. A. Jafari, Static and free vibration analyses of doubly curved composite sandwich panels with soft core based on a new three-layered mixed theory, Journal of Mechanical Engineering Science, 224(11) (2010) 2332-2349.
[6] E. Carrera, On the use of Murakami's Zig-Zag function in the modeling of layered plates and shells, Computers and Structures, 82(7) (2004) 541-554.
[7] A. K. Garg, R. K. Khare, T. Kant, Higher-order closed-form solutions for free vibration of laminated composite and sandwich shells, Journal of Sandwich Structures and Materials, 8(3) (2006) 205-235.
[8] M. Zarei, G. H. Rahimi, Free vibration analysis of rotating grid stiffened composite cylindrical shells, Modares Mechanical Engineering, 16(9) (2016) 175–185 (in Persian).
[9] Y. Frostig, O. T. Thomsen, High-order free vibration of sandwich panels with a flexible core, International Journal of Solids and Structures, 41(5) (2004) 1697–1724.
[10] k. Malekzadeh Fard, M. Livani, A. veisi, M. Gholami, Improved high-order bending analysis of double curved sandwich panels subjected to multiple loading conditions, Latin American Journal of Solids and Structures, 11(12) (2014) 2284-2307.
[11] O. Rahmani, S. M. R. Khalili, K. Malekzadeh, Free vibration response of composite sandwich cylindrical shell with flexible core, Composite Structures, 92(5) (2010) 1269-1281.
[12] Y. Kagawa, Non-Axially Symmetric vibrations of sandwich cylindrical shells, Journal of Sound and Vibration, 7(1) (1968) 39-48.
[13] G. H. Rahimi, M. Hemmatnezhad, R. Ansari, Prediction of vibrational behavior of grid-stiffened cylindrical shells, Journal of Advance in Acoustics and Vibration, 73 (2014).
[14] H. Salimi, M. Noorabadi, J. Eskandari Jam, Vibration analysis of composite cylindrical shell reinforced with circumferential rib, Tabriz Journal of Mechanic, 46(2) (2016) 167-172 (in Persian).
[15] M. Zarei, G.H. Rahimi, Free vibration analysis of grid stiffened composite conical shells, Journal of Science and Technology of Composites, 4(1) (2017) 1-8.
[16] D. Shahgholian, A. Ghanadi, G. Rahimi, Experimental and numerical investigation of the free vibration of composite sandwich plate with lattice core, Modares Mechanical Engineering, 17(10) (2017) 1-8 (in Persian).
[17] D. Shahgholian, V. tahani, G. Rahimi, Experimental and numerical investigation of the effect of longitudinal and horizontal ribs on flexural behavior of grid stiffened composite plate, Journal of Science and Technology of Composites, 3(4) (2017) 333-342.
[18] A. R. Pourmoayed, K. Malekzadeh Fard, M. Shahravi, Vibration analysis of a cylindrical sandwich panel with Fflexible core using an improved higher-order theory, Modares Mechanical Engineering, 17(3) (2016) 227-238 (in Persian).
[19] M. Bagheri, A. A. Jafari, M. Sadeghifar, Multi-objective optimization of ring stiffened cylindrical shells using a genetic algorithm, Journal of Sound and Vibration, 330 (2011) 374–384.