تاثیر حفره در مولد گردابه مستطیلی شکل بر عملکرد حرارتی-هیدرودینامیکی مینی‌کانال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشکده فنی مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

یکی از راهکارهای افزایش انتقال حرارت در مینی‌کانال‌ها اضافه نمودن مولدهای گردابه است؛ در این مقاله به بررسی عددی تاثیر حضور حفره در مولدهای گردابه، بر روی مولفه‌های انتقال حرارتی پرداخته شده است. مینی‌کانالی بطول ۵۰ میلیمتر با یازده عدد مولد گردابه مستطیل شکل، دارای حفره‌هایی به حجم ۵ تا ۶۰ درصدِ حجم مولد گردابه، در محدود اعداد رینولدز ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ و سیال پایه آب، تحت شار ثابت در این مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، ایجاد حفره روی مولدهای گردابه افت فشار حاصل از وجود موانع در برابر جریان را کاهش داده و در عدد رینولدز ۱۰۰۰بین مینیمم و ماکزیمم درصد حفره می‌توان کاهش ۳۴/۷ درصدی افت فشار را مشاهده نمود. عدد ناسلت نیز در محدوده اعداد رینولدز در نظر گرفته شده، در ابتدا با ایجاد حفره روند افزایشی و سپس با افزایش اندازه آن بدلیل کوچک شدن گردابه در پشت موانع، روند نزولی داشته است؛ بطوریکه در ماکزیمم عدد رینولدز با افزایش اندازه حفره، کاهش ۳۴/۳ درصدی عدد ناسلت مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که ماکزیمم معیار ارزیابی عملکرد برای عدد رینولدز ۲۰۰، در نمونه VG-15 و با افزایش عدد رینولدز در نمونه‌هایی با حفره‌های کوچکتر بدست آمده، که در رینولدز ۱۰۰۰ ماکزیمم مقدار معیار ارزیابی عملکرد در نمونه VG-05 نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Hole on the Rectangular Vortex Generator on the Thermal-Hydrodynamic Performance of the Minichannel

نویسندگان [English]

  • Nadia Pahlevaninejad 1
  • Masoume Rahimi 2
  • Ali Akbar Ranjbar 3
  • majid gorzin 1
1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Babol Noshiravani University of Technology, Babol, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Golestan university, Gorgan, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

There are several ways to increase heat transfer in mini-channels, like adding a vortex generator. In this paper, the effect of the presence of the hole on vortex generators on the heat transfer parameters is examined. In this study, a 50 mm long mini channel with eleven rectangular vortex generators, with holes with area of 5 to 60% of the vortex generator area, was analyzed with water-based fluid under constant flux in the range of Reynolds numbers 200-1000. The results showed the presence of holes on the vortex generators reduced the pressure drop resulting from the obstruction against the fluid flow and 34.7% decrease in pressure drop is observed for minimum and maximum area of holes in Reynolds number 1000. The Nusselt number is increased by existence of a hole in the Reynolds numbers range and then is decreased by increasing the size of the hole due to the reduction of the vortex size behind the obstacle, so that in the maximum Reynolds number by increasing hole size, 34.3% decrease is observed. The results also showed that the maximum performance evaluation criterion for the Reynolds number 200 is obtained in the VG-15 model and by increasing Reynolds number in the models with smaller holes, which maximum value of the performance evaluation criterion is occurred in VG-05 model in the Reynolds number 1000.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heat transfer
  • Minichannel
  • Vortex generator
  • Hole
  • Performance Evaluation Criteria