بهبود ضریب توان توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک ایرفویل های تغییر شکل پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی ف دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، ایران

چکیده

تحقیقات در مورد استفاده از مواد هوشمند در بال هواپیماها برای افزایش عملکرد آنها و به دنبال آن استفاده از مواد هوشمند در ایرفویل توربین های باد سال هاست که آغاز شده است و نتایج این پژوهش ها نیز مطلوب بوده است. در این پژوهش، از دینامیک سیالات محاسباتی و معادلات URANS برای توربین بادی داریوس مجهز به ایرفویل تغییر شکل پذیر به منظور تعیین مقطع بهینه پره استفاده شده است، 250 ایرفویل توسط نقاط کنترل تصادفی تولید، درنرم افزار گمبیت، به طور غیرسازمان یافته و به صورت شبکه لغزان شبکه بندی شدند، سپس در انسیس به صورت دو بعدی با استفاده از مدل آشفتگی k-ω SST و الگوریتم PISOشبیه سازی شدند، نقاط کنترل و ضریب توان برای آموزش شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفتند و از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی ضریب توان بهره گرفته شد. در این پژوهش از ایرفویل ناکا0015 به عنوان ایرفویل مبنا استفاده شده است، بهینه سازی برای دوحالت مختلف انجام شد. برای حالت اول(تعیین مقطع بهینه توربین در یک دور) میزان ضریب توان توربین بادی داریوس با مقطع بهینه واحد به میزان 42% افزایش یافت که مقطع پره (ایرفویل) نیز ترسیم شد. برای حالت دوم (تعیین مقطع بهینه در هریک از چهار ناحیه چرخش روتور) نیز بهینه ترین مقاطع (ایرفویل) بدست آمدند، افزایش 60% ضریب توان توربین نتیجه ی بهینه سازی برای حالت دوم بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the power coefficient of the Darrieus vertical axis wind turbine with the aid of morphing airfoils

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kazemi 1
  • Amirhossein Fardi 1
  • Mohammad Javad Maghrebi 2
1 Department of mechanical engineering , faculty of engineering , Ferdowsi University of Mashhad , Mashhad , Iran
2 Department of mechanical engineering , faculty of engineering , Ferdowsi University of Mashhad , Mashhad, Iran
چکیده [English]

With the advent of smart materials in recent years, the aviation industry and airfoils have undergone many changes. Research into the use of smart materials in aircraft wings to increase their performance and then the use of smart materials in wind turbine airfoils has begun. In this study, computational fluid dynamics and URANS equations for a three-bladed Darrieus wind turbine equipped with a morphing airfoil was used to determine the optimum blade cross-section. 250 airfoils were generated by random control points, in Gambit software, they were unstructured and generated as a sliding mesh then they were simulated in 2D Ansys using the k-ω SST turbulence model and PISO algorithm. Control points and power coefficient were used for Artificial Neural Network (ANN)training and the Genetic Algorithm(GA) was used to optimize the power coefficient. In this study, the base airfoil is NACA0015. The results of that have been very effective. For the first case (Determine the optimal cross-section of the turbine at a full round) the power coefficient of Darrieus wind turbine with the optimal cross-section increased by 42%, and the blade section(airfoil) was also drawn. For the second case(Determine the optimal cross-section in each of the four zones of the rotor), the most efficient sections(airfoils) in four-zone were obtained, increasing the turbine power coefficient by 60% was the result of this optimization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "power coefficient"
  • " computational fluid dynamic"
  • "Darrieus wind turbine"
  • " ANN"
  • "GA