دوره و شماره: دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، مرداد 1400، صفحه 3115-3428