صحه‌گذاری تجربی شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل با استفاده از نسبت انتقال‌پذیری وسیله‌نقلیه عبوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

استفاده از داده‌های ارتعاشی یکی از راه‌های پایش سلامت پل می‌باشد که معمولاً پرهزینه‌ و زمان‌بر است. پاسخ ارتعاشی وسیله‌نقلیه در حال عبور از پل،شامل پاسخ ارتعاشی پل نیز می‌باشد که می‌توان از آن برای استخراج پارامترهای مودال پل بهره برد. در این مقاله، به منظور شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل از نسبت انتقال‌پذیری پاسخ وسیله‌نقلیه استفاده شده است. با نصب شتاب‌سنج بر روی محورهای وسیله‌نقلیه، اندازه‌گیری شتاب در حین حرکت صورت می‌گیرد و نیازی به توقف وسیله‌نقلیه روی پل ندارد. از طرفی، در اغلب روش‌های موجود فرض بر آن است که نیروی تحریک به صورت نویز سفید باشد اما در روش حاضر خصوصیات نیروی تحریک در نظر گرفته نمی‌شود که این مورد از دیگر مزایای این روش است. در شبیه‌سازی عددی، پل به صورت اویلر برنولی و وسیله‌نقلیه به صورت چهار درجه آزادی مدل شده‌اند. با حل هم‌زمان معادله برهم‌کنش پل با وسیله‌نقلیه، شتاب کلیه درجات آزادی حاصل آمده است. در ادامه شکل مود پل با اعمال روش انتقال‌پذیری زمان کوتاه بر داده شتاب‌محور وسیله‌نقلیه استخراج شده است. از آن‌جا که عملکرد روش‌های غیرمستقیم در شرایط واقعی با موانع و چالش‌های بسیار همراه است، در ادامه این تحقیق، مجموعه‌ای برای صحه‌گذاری تجربی روش پیشنهادی به صورت آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده است. نتایج شبیه‌سازی عددی و نیز آزمایشگاهی دلالت بر توانایی روش حاضر برای شناسایی غیرمستقیم شکل مود پل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental verification of indirect bridge mode shape identification using transmissibility of a passing vehicle

نویسندگان [English]

  • SeyedMaziar Marashi 1
  • Mohammad Hadi Pashaei 2
  • Mohammad Mahdi Khatibi 3
  • Mohammad Abdollahi 4
1 PhD student, Faculty of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
4 MS student, Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The use of structural vibration is one of the bridge health monitoring approaches which is often costly, time-consuming. The response of a passing vehicle includes the bridge response so that it is used for extracting the bridge modal parameters. In this paper, the transmissibility measurement of a passing vehicle is employed in order to identify the bridge mode shape indirectly. As the sensor is embedded on the axle of the vehicle, recording the signal is fulfilled during the vehicle passage and there is no need to stop the vehicle. On the other hand, there is white noise assumption in most other techniques, but excitation characteristics are not considered in the proposed method which is another advantage. In the numerical simulation, the bridge is assumed to be Euler Bernoulli and the vehicle is modeled as a 4DOF system. Solving the vehicle-bridge interaction equations, the acceleration of all degrees of freedom are obtained. Afterwards, the mode shape is identified by applying the short time transmissibility measurement on the acceleration. Since the performance of the indirect methods in real cases is associated with many obstacles and challenges, a setup for experimental verification of the proposed method has been designed and constructed in a laboratory. Numerical simulations and experimental results indicate the capability of the proposed method for indirect identification of bridge mode shape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bridge mode shape
  • Health monitoring
  • Indirect identification
  • Transmissibility
  • Experimental verification
[1] A. Pandey, M. Biswas, M. Samman, Damage detection from changes in curvature mode shapes, Journal of sound and vibration, 145(2) (1991) 321-332.
[2] X. Zhu, S. Law, Wavelet-based crack identification of bridge beam from operational deflection time history, International Journal of Solids and Structures, 43(7) (2006) 2299-2317.
[3] V. Arora, S. Singh, T. Kundra, Damped model updating using complex updating parameters, Journal of Sound and Vibration, 320(1) (2009) 438-451.
[4] Y. Zhang, L. Wang, Z. Xiang, Damage detection by mode shape squares extracted from a passing vehicle, Journal of Sound and Vibration, 331(2) (2012) 291-307.
[5] Y. Yang, Y. Li, K. Chang, Constructing the mode shapes of a bridge from a passing vehicle: a theoretical study, Smart Structures and Systems, 13(5) (2014) 797-819.
[6] Y. Oshima, K. Yamamoto, K. Sugiura, Damage assessment of a bridge based on mode shapes estimated by responses of passing vehicles, Smart Structures and Systems, 13(5) (2014) 731-753.
[7] A. Malekjafarian, E. OBrien, Identification of bridge mode shapes using Short Time Frequency Domain Decomposition of the responses measured in a passing vehicle, Engineering Structures, 81 (2014) 386-397.
[8] W.-Y. He, J. He, W.-X. Ren, Damage localization of beam structures using mode shape extracted from moving vehicle response, Measurement, 121 (2018) 276-285.
[9] W.Y. He, W.X. Ren, X.H. Zuo, Mass‐normalized mode shape identification method for bridge structures using parking vehicle‐induced frequency change, Structural Control and Health Monitoring, 25(6) (2018) e2174.
[10] A. Malekjafarian, E.J. OBrien, On the use of a passing vehicle for the estimation of bridge mode shapes, Journal of Sound and Vibration, 397 (2017) 77-91.
[11] Y. Yang, J.P. Yang, State-of-the-art review on modal identification and damage detection of bridges by moving test vehicles, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 18(02) (2018) 1850025.
[12] X. Kong, C. Cai, B. Kong, Damage detection based on transmissibility of a vehicle and bridge coupled system, Journal of Engineering Mechanics, 141(1) (2014) 04014102.
[13] S.M. Marashi, M.H. Pashaei, M.M. Khatibi, Estimating the Mode Shapes of a Bridge Using Short Time Transmissibility Measurement from a Passing Vehicle, Journal of Applied and Computational Mechanics, 5(4) (2019) 735-748.
[14] J. Keenahan, E.J. OBrien, P.J. McGetrick, A. Gonzalez, The use of a dynamic truck-trailer drive-by system to monitor bridge damping, Structural Health Monitoring,  (2013) 1475921713513974.
[15] O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor, R.L. Taylor, R.L. Taylor, The finite element method: solid mechanics, Butterworth-heinemann, 2000.
[16] J.W. Tedesco, W.G. McDougal, C.A. Ross, Structural dynamics: theory and applications, Addison Wesley Longman, 1999.
[17] I.G. Araújo, J.E. Laier, Operational modal analysis using SVD of power spectral density transmissibility matrices, Mechanical Systems and Signal Processing, 46(1) (2014) 129-145.
[18] J. Keenahan, P. McGetrick, E.J. O'Brien, A. Gonzalez, Using instrumented vehicles to detect damage in bridges, in:  15th International Conference on Experimental Mechanics, Porto, Portugal, 22-27 July 2012, Paper No. 2934, Faculty of Engineering, University of Porto, 2012.
[19] Y. Yang, K. Chang, Extracting the bridge frequencies indirectly from a passing vehicle: Parametric study, Engineering Structures, 31(10) (2009) 2448-2459.