دوره و شماره: دوره 53، شماره 6، شهریور 1400 
3. مدلسازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌کننده برای مزارع خورشیدی

صفحه 3-3

10.22060/mej.2021.18404.6810

فریما حاجی احمدی؛ پیام زرافشان؛ محمد دهقانی؛ سید علی اکبر موسویان؛ سیدرضا حسن بیگی