بررسی رفتار میکرومکانیکی خرابی کامپوزیت ذره‌ای آلومینیوم-کاربید تیتانیوم با استفاده از تئوری پری‌داینامیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

2 استاد/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی هوافضا

3 استاد / صنعتی امیرکبیر - مهندسی مکانیک

چکیده

هدف از این پژوهش مدل‌سازی میکرومکانیکی و آنالیز رفتار تغییرشکل و خرابی کامپوزیت ذره‌ای زمینه آلومینیومی تقویت‌شده با ذرات کاربید تیتانیوم با استفاده از تئوری پری‌داینامیک و آزمون تجربی می‌باشد. کامپوزیت ذره‌ای، با مخلوط ذرات آلومینیوم و کاربید-تیتانیوم و با اکسترود گرم تهیه گردید. نمونه‌ها تحت آزمون کشش شبه استاتیکی قرار گرفته و از نتایج آزمون تجربی جهت راستی‌آزمایی مدل‌سازی استفاده شد. با استفاده از تصاویر گرفته شده از سطح نمونه، چهار حجمک‌نماینده انتخاب و بابه کارگیری پردازش‌تصویر، مرز ذرات به دست آورده شد. برای مدل‌سازی، با توجه به محدودیت‌های تئوری پری‌داینامیک بر پایه‌ی اتصال، از پری‌داینامیک بر پایه‌ی حالت استفاده گردید. برای تحلیل نتایج مدل‌سازی، از نمودار تنش-کرنش، توزیع تنش و کرنش پلاستیک معادل، توزیع پارامتر خرابی، جمع کرنش پلاستیک همه‌ی برهم‌کنش‌ها و تعداد برهم‌کنش‌های شکسته شده استفاده گردید. با آنالیز نتایج، مقدار تنش در سه منطقه، شامل ماتریس محصور شده بین ذرات نزدیک به هم، مرز ماتریس-ذرات و ذرات با عرض کم بیشتر از بقیه مناطق مشاهده گردید. شروع خرابی نیز در این مناطق به وقوع پیوست، ولی توسعه‌ی خرابی بیشتر در ماتریس و مرز ماتریس-ذرات مشاهده شد. در حین بارگذاری، هم‌زمان چندین خرابی ایجاد شد و در نهایت، ترک اصلی باعث شکست نهایی حجمک نماینده گردید. با مقایسه نتایج مدل‌سازی، تجربی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داده شد که مدل توسعه‌یافته پری‌داینامیک بخوبی رفتار خرابی پیشرونده‌ی در کامپوزیت ذره‌ای را پیش‌بینی ‌کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Micro-Mechanical Damage Analysis of Al-TiC Particulate Reinforced Composites by Peridynamic Theory

نویسندگان [English]

  • Morteza Ahmadi 1
  • Hossein Hosseini-Toudeshky 2
  • Mojtaba Sadighi 3
1 PhD student / Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran
2 Professor / Amirkabir University of technology
3 professor / Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

The aim of this study is microstructure modeling and deformation and damage analysis of aluminum-based metal matrix reinforced by Tic particles by using the Peridynamic theory and experiment. The particulate composite was fabricated by mixing aluminum and TiC powder and then the mixture was hot-extruded. Tensile tests were carried out to validate the Peridynamic model. Four representative volume elements were extracted from surface images of specimens. The location of Particles in the matrix was obtained by image processing. Due to restrictions on bond-based Peridynamic, state-based Peridynamic was utilized for modeling. Overall stress-strain curve, the destitution of equivalent stress and plastic strain, distribution of damage parameter, the total plastic stretch of all interactions, and the number of damaged interactions were used to analyze the results. At matrix surrounded by particles, matrix/particle interface, and narrow particles stress concentration were detected. The damage was initiated at these regions, but the damage was mostly propagated in matrix and matrix/particle interfaces. In the loading process, several damage mechanisms were initiated and propagated, and finally, a principal crack was created that led to the final fracture. By comparing scanning electron microscope images of the fractured surface, modeling, and experimental result, it is shown that the developed Peridynamic model can precisely predict the progressive damage behavior of particulate composites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminum-matrix composites
  • Peridynamics
  • Progressive damage growth, Quasi-static loading
[1] J.N. Dastgerdi, B. Anbarlooie, A. Miettinen, H. Hosseini-Toudeshky, H. Remes, Effects of particle clustering on the plastic deformation and damage initiation of particulate reinforced composite utilizing X-ray CT data and finite element modeling, Composites Part B: Engineering, 153 (2018) 57-69.
[2] K. Conlon, D. Wilkinson, Effect of particle distribution on deformation and damage of two-phase alloys, Materials Science and Engineering: A, 317(1-2) (2001) 108-114.
[3] S.-J. Hong, H.-M. Kim, D. Huh, C. Suryanarayana, B.S. Chun, Effect of clustering on the mechanical properties of SiC particulate-reinforced aluminum alloy 2024 metal matrix composites, Materials Science and Engineering: A, 347(1-2) (2003) 198-204.
[4] J.N. Dastgerdi, G. Marquis, B. Anbarlooie, S. Sankaranarayanan, M. Gupta, Microstructure-sensitive investigation on the plastic deformation and damage initiation of amorphous particles reinforced composites, Composite Structures, 142 (2016) 130-139.
[5] M. Shakoor, M. Bernacki, P.-O. Bouchard, Ductile fracture of a metal matrix composite studied using 3D numerical modeling of void nucleation and coalescence, Engineering Fracture Mechanics, 189 (2018) 110-132.
[6] F. Bobaru, J.T. Foster, P.H. Geubelle, S.A. Silling, Handbook of peridynamic modeling, CRC press, 2016.
[7] S.A. Silling, Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 48(1) (2000) 175-209.
[8] Z. Liu, Y. Bie, Z. Cui, X. Cui, Ordinary state-based peridynamics for nonlinear hardening plastic materials' deformation and its fracture process, Engineering Fracture Mechanics, 223 (2020) 106782.
[9] S.A. Silling, M. Epton, O. Weckner, J. Xu, E. Askari, Peridynamic states and constitutive modeling, Journal of Elasticity, 88(2) (2007) 151-184.
[10] B. Anbarlooie, H. Hosseini-Toudeshky, Peridynamic micromechanical prediction of nonlocal damage initiation and propagation in DP steels based on real microstructure, International Journal of Mechanical Sciences, 153-154 (2019) 64-74.
[11] M. Ahmadi, H. Hosseini-Toudeshky, M. Sadighi, Peridynamic micromechanical modeling of plastic deformation and progressive damage prediction in dual-phase materials, Engineering Fracture Mechanics, 235(C) (2020).
[12] E. Madenci, E. Oterkus, Peridynamic theory and its applications, Springer, 2014.
[13] E. Madenci, S. Oterkus, Ordinary state-based peridynamics for plastic deformation according to von Mises yield criteria with isotropic hardening, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 86 (2016) 192-219.
[14] M. Handbook, Vol. 2, Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials, 713 (1990).
[15] N. Bansal, Handbook of Ceramic Composites; Bansal, NP, Ed, in, Kluwer: Boston, MA, USA, 2005.
[16] S.A. Silling, E. Askari, A meshfree method based on the peridynamic model of solid mechanics, Computers & structures, 83(17-18) (2005) 1526-1535.
[17] ASTM E8 / E8M-16ae1, Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials, in, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2016.
[18] J. Kadkhodapour, B. Anbarlooie, H. Hosseini-Toudeshky, S. Schmauder, Simulation of shear failure in dual phase steels using localization criteria and experimental observation, Computational materials science, 94 (2014) 106-113.
[19] A.I.C.B.o.L. Metals, Alloys, Standard Test Methods for Tension Testing Wrought and Cast Aluminum-and Magnesium-alloy Products (metric), ASTM International, 2010.
[20] Q. Wu, W. Xu, L. Zhang, Microstructure-based modelling of fracture of particulate reinforced metal matrix composites, Composites Part B: Engineering, 163 (2019) 384-392.