تحلیل شیوه رانندگی بر اساس ثبت اطلاعات خودرو با استفاده از ماژول واحد ریزپردازنده 6050

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 خواجه نصیرالدین طوسی-مهندسی مکانیک

چکیده

مهم‌ترین عامل در تصادفات رانندگی و حتی بروز ‌ترافیک، فاکتور‌های انسانی می‌باشد که متاثر از روش رانندگی افراد است. این در حالی است که می‌توان با دسترسی به اطلاعات حاصل از شیوه رانندگی می‌توان اقدام به تحلیل آن نمود و با اعمال محدودیت بر رانندگان پرخطر در مسیر ایمن‌سازی جاده‌ها و کاهش تلفات گام برداشت. هدف این پژوهش دست‌یابی به اطلاعات رانندگی به منظور ترسیم پروفایل رفتار رانندگی جهت تحلیل شیوه رانندگی خودروسواران و سپس تشخیص پرخطربودن یا محتاطانه‌بودن روش آنهاست. در این راستا طراحی و ساخت دستگاه ثبت اطلاعات شتاب‌های خطی و سرعت‌های زاویه‌ای به عنوان مهم‌ترین عوامل موثر، اولین گام برای رسیدن به مقصود خواهد بود. پس از این با بررسی اطلاعات به‌دست‌آمده طی آزمایش‌های متعدد، روند تحلیل و یافتن معیارهایی برای قضاوت شیوه رانندگی مطرح شده‌است. این معیار‌ها چارچوب رانندگی ایمن را مشخص می‌سازند. بدیهی است اگر اطلاعات به‌دست‌آمده از شیوه رانندگی فردی در خارج از این چارچوب باشد، در صلاحیت وی برای رانندگی باید تجدید نظر و جرایم مربوطه در نظر گرفته‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing driving behavior based on vehicle information logging using MPU6050

نویسندگان [English]

  • Amir Ayat 1
  • Amir Taghavipour 2
1 K. N. Toosi University of Technology
2 خواجه نصیرالدین طوسی-مهندسی مکانیک
چکیده [English]

The most important factor in car accidents and even traffic congestion is the driving behavior of human. Analyzing the driving behavior and applying restrictions on risk-making drivers can reduce probable causalities and improve transportation safety. A hardware can collect the data related to the driving conditions and processes that information that may be useful in this regard. By analyzing the information recorded by the hardware, one can obtain an approximate prospective of the driving behavior. This prospective can distinguish a careful driver from a careless one. By collecting various data in different conditions, the accuracy of these criteria will be improved. On the other hand, the accuracy of different components of the hardware is crucial since the unexpected noises deteriorate the performance of data collection. In this research, a data analysis module is developed to record the acceleration and angular velocity of a sample vehicle to identify the driving behavior and propose quantitative criteria to distinguish aggressive and cautious drivers. In this way, one can figure out if his/her driving habits are dangerous or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Driving accidents
  • Driving behavior
  • Vehicle data logger module
  • Driving criteria
[1] K. Sadeghniiat, Z. Yazdi, M. Moradinia, O. Aminian, A. Esmaili, Traffic crash accidents in Tehran, Iran: Its relation with circadian rhythm of sleepiness, Chinese journal of traumatolory, Elsevier, 18 (1) (2014) 1.
 [2] A. Ross, C. Chee, M. Goodge, C. Robson, T. Selby, K Smith, Road Safety Guidelines for Asian and Pacific Region, Asian Development Bank, Malina, Philippines, (2003) E2-E3.
[3] H. Zaskeri, K. Kadkhodazadeh, Review of contributing factors in road traffic accidents in Iran, 25th world road congress, Seoul, Korea, (2015) 7.
[4] M. Fazeen, B. Gozick, R. Dantu, M. Bhukhiya, M. C. González, Safe driving using mobile phones, Transactions on intelligent transportation systems, IEEE, 13(3) (2012) 4.
[5] P.S. Bokare, A.K. Maurya, Acceleration-Deceleration behavior of various vehicle types, World conference on transport research, Elsevier, Shanghi, China, 25 (2016) 4739-4740.
[6] D.R. Gazis, R. Herman, A. Maradudin, The problem of the amber signal light in traffic flow, Operations research, Michigan, USA, 8(1) (1960) 112-132.
[7] P.S. Parsonson, A. Santiago, Desing standards for timing the traffic-signal clearance period must be improved to avoid liability, ITE, Washington D.C, USA, (1980) 67-71.
[8] R.H. Wortman, T.C. Fox, An evaluation of vehicle deceleration profiles, Journal of advanced transportation, 28 (3) (1994) 203-215.
[9] C. Bennett, R.C.M. Dunn, Driver deceleration behaviour on a freeway in New Zealand, Transportation research record, 1510 (1995) 70-75.
[10] R. Akçelik, M. Besley, Acceleration and deceleration models, In proceedings of 23rd conference of australian institute of transport research, Monash University Melbourne, Australia, (2001) 9P.
[11] J. Wang, K. Dixon, H. Li, J. Ogle, Normal deceleration behaviour of passenger vehicles starting from rest at all way stop controlled intersections, 1883(1) (2004) 158-166.
[12] L. Louis, Working principle of Arduino and using it as a tool for study and research, International journal of control, automation, commutication and systems, 1 (2) (2016) 21-28.
[13] InvenSense design and development team, MPU6000 and MPU6050 product specification, revision 3.4, InvenSense Inc, (2013) 7-22.
[14] J. Valdez, J. Becker, Understanding the I2C Bus, Texas instruments, (2015) 8P.
[16] A. Pande, B. Wolshon, Traffic engineering handbook, Institute of transportation engineers, 7 (2016) 242.
 
[17] AASHTO, A policy on geometric design of highways and streets, Green book, American association of state highway and transportation officials, 7 (2018) 202.
[18] ISO 15622:2010, Intelligent transport systems-Adaptive cruise control systems-perrfoomance requirments and test procedures, International organization for standardization, Geneva, Switzerland, 2 (2010) 11-17.