دوره و شماره: دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، شهریور 1400، صفحه 3761-4110