مدلسازی شبکه‌ای جهت بررسی اثر کوپلینگ پدیده‌های انتقال بر توزیع آب در لایه نفوذ گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 پژوهشکده فن‌آوری‌های ‌نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

لایه نفوذ گاز سمت کاتد در پیل‌های سوختی غشا پلیمری، آب تولید شده در واکنش را از محیط متخلخل خود به بیرون هدایت می‌کند. این مقاله نگاهی انتقادی به مدل‌های شبکه متخلخل تولید شده برای لایه نفوذ گاز مبتنی بر فرض تزریق یکنواخت آب مایع از لایه کاتالیست به درون لایه نفوذ گاز دارد. این مدل‌ها منجر به توزیع نسبتا یکنواختی از اشباع آب مایع در راستای درون-صفحه‌ای در لایه نفوذ گاز می‌شوند و هیچ تفاوتی تحت کانال‌های جریان و تحت دنده‌ها مشاهده نمی‌گردد که با مشاهدات آزمایشگاهی مغایرت دارد. در این مقاله سعی شده است که مدل شبکه‌ای جریان دوفازی موجود با دیگر پدیده‌های انتقال در لایه نفوذ گاز و دیگر لایه‌ها کوپل شود. برای این کار، مدل مورد نظر با مدل‌های شبکه‌ای انتقال اکسیژن و الکترون در کاتد و همچنین با مدل‌ واکنش الکتروشیمیایی از لایه کاتالیست و مدل انتقال پروتون در غشا کوپل می‌شود. اولین نتیجه مدل، توزیع نرخ تولید محلی آب در لایه کاتالیست و همچنین تکامل زمانی نرخ کل تولید آب در لایه کاتالیست است که یک کاهش تقریبی 50% از شروع به کار پیل تا رسیدن به حالت دایمی تجربه می‌کند. در نتیجه کوپلینگ، توزیع اشباع آب در لایه نفوذ گاز کاملا غیریکنواخت بوده و شاهد ماکزیمم‌هایی تحت دنده‌ها می‌باشیم که نتیجه مستقیم تولید غیریکنواخت آب مایع در محل‌های انجام واکنش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Network Modeling to Investigate the Effect of Coupling the Transport Phenomena on Water Distribution in Gas Diffusion Layers

نویسندگان [English]

  • Hamed Gholipour 1
  • Mohammad J. Kermani 1
  • Rahim Zamanian 2
1 Mechanical engineering department, Amirkabir university of technology, Tehran, Iran
2 New Technologies Research Center, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The cathode side gas diffusion layer (GDL) in polymer electrolyte membrane fuel cells discharges out the water generated as a result of the electrochemical reaction through its porous medium. This paper criticizes the generated pore network models for GDLs assuming uniform injection of liquid water from the catalyst layer into GDL. These models lead to a roughly uniform distribution of liquid water saturation in the in-plane direction making no difference between under gas channel and under-rib regions which is in contradiction with the in-situ visualizations and imaging of GDLs. It has been attempted in this paper to couple the existing two-phase flow network models to other transport phenomena in GDL and also in other layers. To achieve this, the mentioned model is coupled to network models of oxygen and electron transport at the cathode side and also to a model of electrochemical reaction at catalyst layer and a proton transport model of the membrane. As a first result of modeling, the distribution of local water generation rate and also the temporal evolution of total water generation rate at catalyst layer are presented, the latter experiencing an approximate 50% reduction from start-up to steady state. The resulting water saturation distribution in GDL is strongly non-uniform, and maximums are observed under the ribs which is a direct result of non-uniform water generation at reaction sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pore network model
  • Gas diffusion layer
  • Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell
  • two-phase flow
  • Coupling