دوره و شماره: دوره 53، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 5309-5612