بررسی تجربی اثر نوع‌ تقویت‌کننده نانوساختار بر خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت‌های زمینه اپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 صنعتی شاهرود

چکیده

در این مقاله اثر استفاده از سه نوع مختلف تقویت‌کننده‌های نانوساختار، بر خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت‌ها مطالعه‌ شده‌است. نانولوله‌کربنی، نانواکسیدگرافن و نانورس با درصدهای وزنی برابر و با روش‌های یکسان در شرایط محیطی مشابه به رزین اپوکسی افزوده شد. جهت پراکندگی یکنواخت نانوساختارها در زمینه اپوکسی، از همزن مکانیکی به‌همراه فراصوت استفاده گردید. پس از انجام فرآیند گاززدایی، نمونه‌های آزمون کشش و سایش مطابق استانداردهای مربوطه ساخته شدند. از هر جنس نانوکامپوزیت‌، سه نمونه تهیه و تحت آزمون قرار گرفت. مدول یانگ، استحکام کششی نهایی، کرنش در نقطه شکست و چقرمگی نمونه‌ها، از منحنی‌ تنش–کرنش و با استفاده از آزمون کشش استخراج شد. آزمون سایش خشک در بارهای 20، 60 و 100 نیوتن با استفاده از یک دستگاه پین روی دیسک در دمای اتاق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که در نمونه‌ی حاوی نانولوله‌کربنی، بیشترین تنش قابل تحمل % 16 و کرنش در لحظه شکست % 27 نسبت به اپوکسی خالص افزایش دارد. همچنین کامپوزیت‌های اپوکسی/ نانولوله‌کربنی و اپوکسی/ نانورس بالاترین مقاومت در برابر سایش را در مقایسه با سایر نمونه‌ها از خود نشان دادند، به‌طوری‌که در نمونه‌ی حاوی نانورس، 60 درصد کاهش در مقدار نرخ سایش نسبت به نمونه اپوکسی خالص، مشاهده‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An experimental investigation of the effect of the type of nanostructured reinforcements on the mechanical and tribological properties of epoxy based nanocomposites

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Ranjkesh Adarmanabadi 1
  • Seyed Mahdi Hossein Farrash 1
  • Mohammad Jafari 2
1 Mechanics of Composite Materials Laboratory (MCM Lab.), Faculty of Mechanical and Mechatronics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
2 Mechanics of Composite Materials Laboratory (MCM Lab.), Faculty of Mechanical and Mechatronics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

In this paper, the effect of three different types of nanostructured reinforcements on the mechanical and tribological properties of nanocomposites are investigated. Carbon nanotube, nanoclay and nanographene oxide with equal weight percentages and under similar environmental conditions are added into the epoxy resin. To achieve uniformly dispersed nanoparticles within the epoxy matrix, mechanical stirring with ultra-sonication is utilized. After degassing process, tensile and wear test specimens were made according to the relative standards. Three samples of each nanocomposite were prepared and tested. Young's modulus, ultimate tensile strength, strain at break point and toughness of the specimens were extracted from the stress-strain curve using the tensile test. Dry wear test was performed at 20N, 60N and 100N loads using a disk on pin testing machine at room temperature. The results showed that in the sample containing carbon nanotubes, the ultimate stress increased by 16% and the strain at the break point increased by 27% compared to pure epoxy. Also, carbon nanotube/epoxy and nanoclay/epoxy nanocomposites showed the highest wear resistance compared to other samples, so that in the sample containing nanoclay reinforcement, a 60% decrease in the amount of wear rate was observed compared to the pure epoxy sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanostructured reinforcement
  • Nanocomposite
  • Epoxy
  • Mechanical properties
  • Tribological behavior
[1]      S. A. Bello, J. O. Agunsoye, S. B. Hassan, M. G. Zebase Kana, I. A. Raheem, Tribology in industry epoxy resin based composites, Mechanical and Tribological Properties: A Review, 37(4) (2015).
[2]      S. Bajgholi, K. Saadati, G. Naderi, H. Bohendi, Heat resistant epoxy resins, Quarterly, 3(1) (2013) 4–11.
[3]      S. Sinha Ray, M. Okamoto, Polymer/layered silicate nanocomposites: A review from preparation to processing, Progress in Polymer Science (Oxford), 28(11) (2003) 1539–1641.
[4]      S. Iijima, Helical microtubules of graphitic carbon, Nature, 354(6348) (1991) 56-8.
[5]      S. M. Hosseini Farrash, M. Shariati, J. Rezaeepazhand, Experimantal study on the effect of amine functionalized carbon nanotubes on the thermomechanical properties of CNT/Epoxy nanocomposites, Mechanics of Advanced Composite Structures, 5(1) (2018) 41-48.
[6]      H. R. Sabermanesh, M. Ghannad, S. M. Hosseini Farrash, Effect of adding carbon nanotubes into the matrix material on the buckling behavior of glass/epoxy composite plates: An experimental study, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, (2020). (in Persian)
[7]      K. Singh, J. Kalita, N. Sharma, Investigation of friction and wear behavior of mwcnts filled hfrp composites under different sliding parameters and different environment, Materials Today: Proceedings, 5(14) (2018) 28347-53
[8]      M. M. Sakka, Z. Antar, K. Elleuch, J. F. Feller, Tribological response of an epoxy matrix filled with graphite and/or carbon nanotubes, Friction, 5(2) (2017) 171–182.
[9]      V. Kumar, S. K. Sinha, A. K. Agarwal, Tribological studies of dual-coating (intermediate hard with top epoxy-graphene-base oil composite layers) on tool steel in dry and lubricated conditions, Tribology International, 127 (2018) 10–23.
[10]    C. R. Mahesha, Shivarudraiah, N. Mohan, M. Rajesh, Role of nanofillers on mechanical and dry sliding wear behavior of basalt- epoxy nanocomposites, Materials Today: Proceedings, 4(8) (2017) 8192-9.
[11]    F. Zhao, L. Zhang, G. Li, Y. Guo, H. Qi, G. Zhang, Significantly enhancing tribological performance of epoxy by filling with ionic liquid functionalized graphene oxid, Carbon, 136 (2018) 309-19.
[12]    B.P. Mishra, D. Mishra, P. Panda, A. Maharana, An experimental investigation of the effects of reinforcement of graphene fillers on mechanical properties of bi-directional glass/epoxy composite, Materials Today, 33 (2020) 5429-544.
[13]    G. Umesh, N. Krishna Prasad, B. Rudresh, M. Devegowda, Influence of nano graphene on mechanical behavior of PA66/PA6 blend based hybrid nano composites: Effect of micro fillers, Materials Today, 20 (2020) 228-235.
[14]    A. Irez, E. Bayraktar, Design of Epoxy Modified Recycled Rubber-Based Composites: Effects of Different Contents of Nano-Silica, Alumina and Graphene Nanoplatelets Modification on the Toughening Behavior, Research Article GU J Sci, 33 (2020) 188-199.
[15]    T. Mohan, K. Kanny, Tribological properties of nanoclay infused banana fiber (NC-BF) reinforced epoxy composites, Journal of Tribology, 141 (2019) 01-38.
[16]    N. Manikandan, C. Sabarinathan, N. Zeelanbasha, V.P. Suresh Kumar, Wear and hardness investigation of cryogenic treated epoxy reinforced with hybrid nano composite, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 15 (2020) 905-912.
[17]    ASTM G99-17, Standard Test Method for Wear Testing with a Pin-on-Disk Apparatus, ASTM International, West Conshohocken, PA, (2017).
[18]    X. J. Shen, X. Q. Pei, Y. Liu, S. Y. Fu, Tribological performance of carbon nanotube-graphene oxide hybrid/epoxy composites, Composites Part B: Engineering, 57 (2014) 120–125.
[19]    A. Yasmin, J. J. Luo, J. L. Abot, I. M. Daniel, Mechanical and thermal behavior of clay/epoxy nanocomposites, Composites Science and Technology, 66(14) (2006) 2415–2422.
[20]    M. Shettar, C. S. Suhas Kowshik, M. Manjunath, P. Hiremath, Experimental investigation on mechanical and wear properties of nanoclay–epoxy composites, 9 (2020) 9108–9116.
[21]    U. Nirmal, J. Hashim, S. Lau, U. Nirmal, J. Hashim, S. T. W. Lau, Testing methods in tribology of polymeric composites effect of kenaf particulate fillers in polymeric composite for tribological applications, International Journal of Mechanical and Materials Engineering, 6(3) (2011) 367-73.
[22]    B. Dong, Z. Yang, Y. Huang, H.L. Li, Study on tribological properties of multi-walled carbon nanotubes/epoxy resin nanocomposites, Tribology Letters, 20 (2005) 251-254.
[23]    R. Ashok Gandhi, K. Palanikumar, B.K. Ragunath, J. Paulo Davim, Role of carbon nanotubes (CNTs) in improving wear properties of polypropylene (PP) in dry sliding condition, Materials and Design, 48 (2013) 52-57.
[24]    B. Chen, X. Li, Y. Jia, L. Xu, H. Liang, X. Li, J. Yang, C. Li, F. Yan, Fabrication of ternary hybrid of carbon nanotubes/graphene oxide/MoS2 and its enhancement on the tribological properties of epoxy composite coatings, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 115 (2018) 157–165.