مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از اسلاشینگ یک سیال و عملکرد آن در دستگاه صفحه تراش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

در این مطالعه روشی برای برداشت انرژی از اسلاشینگ مایعات پیشنهاد شده و تاثیر پارامترهای مختلف بر کارایی آن بررسی شده‌است. در بخش اول، ولتاژ و توان القایی بصورت آزمایشگاهی اندازه‌گیری شده‌است. بدین منظور آهنربایی روی مایع موجود در ظرف سیم پیچی شده شناور گردیده و سیستم مورد بررسی روی یک میز لرزه قرار گرفته‌است. نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهد ولتاژ القایی با افزایش فرکانس افزایش یافته و در فرکانس طبیعی مجموعه سازه و مخزن به بیشترین مقدار خود می‌رسد. همچنین با افزایش قدرت آهنربا و افزایش ارتفاع سیال درون ظرف، ولتاژ القایی افزایش یافته‌است. بیشترین ولتاژ القایی و توان برداشت‌شده در این مطالعه به ترتیب mV 850 و µW 400 ثبت شده‌است. برای بررسی کارایی روش پیشنهادی، سیستم مورد نظر روی یک ماشین صفحه تراش نصب شده و ولتاژ القایی و توان برداشت‌شده اندازه‌گیری گردیده‌است. در بخش دوم، از روش عددی برای شبیه‌سازی و تحلیل سیستم پیشنهادی استفاده گردیده‌است. نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهند روند تغییرات پارامترهای مربوط به مرز مشترک از جمله فشار و ارتفاع آن، منطبق بر داده‌های تجربی بوده و بنابراین می‌توان از این روش جهت طراحی و پیش‌بینی عملکرد برداشت‌کننده انرژی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical study of energy harvesting from sloshing of a liquid and its performance on shaper machine

نویسندگان [English]

  • Rasool Maroofiazar 1
  • Maziar Fahimi Farzam 2
  • Naser Pashaei 1
1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

In this study, a method for energy harvesting from sloshing of fluids has been proposed. In the first part, voltage and electrical power are measured experimentally. A magnet is floated on the liquid in the coiled container and the system is placed on a shaker table. According to Faraday's law of induction, the movement of the magnet inside the container induces voltage in the coil. The results show that the induced voltage increases with increasing frequency and reaches its maximum value at the natural frequency of the structure and container and decreases again. Also, the inductive voltage has increased with increasing both magnet strength and height of the liquid inside the container. The highest inductive voltage and power output in this study were 850mV and 400µW, respectively. To evaluate the efficiency of the proposed method, the system was installed on a shaper machine and the induced voltage and electrical power were measured. Also, the numerical method is used to simulate and analyze the proposed system. The results show that variations of interface parameters including its pressure, are consistent with experimental data and therefore this method can be used to design and predict the performance of the energy harvester.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy harvesting
  • Sloshing
  • Faraday’s induction law
  • Coil
  • Volume of fluid method
[1] I. Sari, T. Balkan, H. Kulah, An electromagnetic micro power generator for wideband environmental vibrations, Sensors and Actuators A: Physical, 145-146 (2008) 405-413.
[2] P. Glynne-Jones, M.J. Tudor, S.P. Beeby, N.M. White, An electromagnetic, vibration-powered generator for intelligent sensor systems, Sensors and Actuators A: Physical, 110(1) (2004) 344-349.
[3] S.P. Beeby, M.J. Tudor, N.M. White, Energy harvesting vibration sources for microsystems applications, Measurement Science and Technology, 17(12) (2006) R175-R195.
[4] A. Kansal, M. B. Srivastava, Distributed Energy Harvesting for Energy Neutral Sensor Networks, UCLA: Center for Embedded Network Sensing, (2005) https://escholarship.org/uc/item/96j1w5jc.
[5] D. Zhu, S. Roberts, M.J. Tudor, S.P. Beeby, Design and experimental characterization of a tunable vibration-based electromagnetic micro-generator, Sensors and Actuators A: Physical, 158(2) (2010) 284-293.
[6] M. El-hami, P. Glynne-Jones, N.M. White, M. Hill, S. Beeby, E. James, A.D. Brown, J.N. Ross, Design and fabrication of a new vibration-based electromechanical power generator, Sensors and Actuators A: Physical, 92(1) (2001) 335-342.
[7] A. Munaz, B.-C. Lee, G.-S. Chung, A study of an electromagnetic energy harvester using multi-pole magnet, Sensors and Actuators A: Physical, 201 (2013) 134-140.
[8] D.W. Oh, D.Y. Sohn, D.G. Byun, Y.S. Kim, Analysis of electromotive force characteristics and device implementation for ferrofluid based energy harvesting system, in:  2014 17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2014, pp. 2033-2038.
[9] C. Sravanthi, J.M. Conrad, A survey of energy harvesting sources for embedded systems, in:  IEEE SoutheastCon 2008, 2008, pp. 442-447.
[10] M.P. Soares dos Santos, J.A.F. Ferreira, J.A.O. Simões, R. Pascoal, J. Torrão, X. Xue, E.P. Furlani, Magnetic levitation-based electromagnetic energy harvesting: a semi-analytical non-linear model for energy transduction, Scientific Reports, 6(1) (2016) 18579.
[11] Z. Li, Z. Yan, J. Luo, Z. Yang, Performance comparison of electromagnetic energy harvesters based on magnet arrays of alternating polarity and configuration, Energy Conversion and Management, 179 (2019) 132-140.
[12] M.A. Halim, H. Cho, M. Salauddin, J.Y. Park, A miniaturized electromagnetic vibration energy harvester using flux-guided magnet stacks for human-body-induced motion, Sensors and Actuators A: Physical, 249 (2016) 23-31.
[13] R.M. Toyabur, M. Salauddin, H. Cho, J.Y. Park, A multimodal hybrid energy harvester based on piezoelectric-electromagnetic mechanisms for low-frequency ambient vibrations, Energy Conversion and Management, 168 (2018) 454-466.
[14] X. Liu, J. Qiu, H. Chen, X. Xu, Y. Wen, P. Li, Design and Optimization of an Electromagnetic Vibration Energy Harvester Using Dual Halbach Arrays, IEEE Transactions on Magnetics, 51(11) (2015) 1-4.
[15] J.G. Monroe, O.T. Ibrahim, S.M. Thompson, N. Shamsaei, Energy harvesting via fluidic agitation of a magnet within an oscillating heat pipe, Applied Thermal Engineering, 129 (2018) 884-892.
[16] J.L. Neuringer, R.E. Rosensweig, Ferrohydrodynamics, The Physics of Fluids, 7(12) (1964) 1927-1937.
[17] A. Bibo, R. Masana, A. King, G. Li, M.F. Daqaq, Electromagnetic ferrofluid-based energy harvester, Physics Letters A, 376(32) (2012) 2163-2166.
[18] S. Alazmi, Y. Xu, M.F. Daqaq, Harvesting energy from the sloshing motion of ferrofluids in an externally excited container: Analytical modeling and experimental validation, Physics of Fluids, 28(7) (2016) 077101.
[19] Q. Liu, S.F. Alazemi, M.F. Daqaq, G. Li, A ferrofluid based energy harvester: Computational modeling, analysis, and experimental validation, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 449 (2018) 105-118.
[20] C.W. Hirt, B.D. Nichols, Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries, Journal of Computational Physics, 39(1) (1981) 201-225.
[21] P.-j. Ming, W.-y. Duan, Numerical Simulation of Sloshing in Rectangular Tank with VOF Based on Unstructured Grids, Journal of Hydrodynamics, 22(6) (2010) 856-864.