تحلیل قانون اول و دوم ترمودینامیک در یک سیستم تولید همزمان توان و هیدروژن با محرک گاز‌سازی زباله جامد شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشگاه امام علی

4 دانشگاه امام علی (ع)،تهران، ایران

چکیده

امروزه با توجه به کاربرد وسیع سیستم‌های تولید همزمان با منابع انرژی تجدیدپذیر و همچنین نیاز دنیا از نظر اقتصادی و محیط زیستی به این سیستم‌ها، طراحی و تحلیل ترمودینامیکی آن‌ها مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. از این رو در کار حاضر، یک سیستم تولید همزمان دو‌گانه توان و هیدروژن با طرحی نوین، ساده و در عین حال کاربردی ارائه شده است که شامل چرخه ﺗﻮرﺑﯿﻦﮔﺎزی، گازساز، چرخه‏ گذربحرانی کربن‌دی‌اکسید و الکترولیزر غشاء پروتونی است. طرح مذکور از دیدگاه‌های قانون اول و دوم ترمودینامیک با نرم‌افزار حلگر معادلات مهندسی شبیه‌سازی شده است. سیستم طراحی شده در کنار تولید توان از بیشترین ظرفیت ممکن خود استفاده کرده و سوخت پاک هیدروژن را نیز برای مصرف‌کننده تأمین می‌کند. در حالت پایه سیستم به‌ترتیب دارای ظرفیت الکتریکی 3/92 مگاوات بوده و توانایی تولید گاز هیدروژن به میزان 608/8مترمکعب در ساعت را داراست. میزان سوخت مصرفی چرخه 1/155 کیلوگرم بر ثانیه است. ضریب بهره‌وری انرژی و بازده قانون دوم سیستم به‌ترتیب %34/71 و %29/44است. میزان نابودی اگزرژی کل سیستم نیز برابر 11854 کیلووات است. همچنین محفظه احتراق، توربین‌گازی و گازساز بیشترین میزان نابودی اگزرژی را به خود اختصاص داده‌اند. طبق مطالعات پارامتری، مشخص گردید که افزایش دمای ورودی به توربین تأثیر مثبت و افزایش فشار حداکثری چرخه کربن دی اکسید تأثیر منفی بر روی ضریب بهره‌وری انرژی و بازده قانون دوم کل سیستم دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Energy Analysis and Exergy of the System of Simultaneous Production of Power and Hydrogen with the Excitatory Gasification of Municipal Solid Waste

نویسندگان [English]

  • amirhamzeh farajollahi 1
  • amirhossein hejazi 2
  • heshmat gazori 3
  • Mohsen Rostami 4
1 Department of Engineering, Imam Ali University, Tehran, Iran
2 Babol Noshirvani University of Technology
3 Imam Ali university
4 ]ئشئ َمه دهرثقسهفغuniversity,Tehran,Iran
چکیده [English]

Nowadays, due to the extensive application of renewable-based cogeneration systems and also the economic and environmental necessities, their design and thermodynamic analysis have been conducted by many scientists. In this way, a novel, simple, and practical combined power and hydrogen cogeneration unit have been designed in the present study in which there are gas turbine, gasifier, transcritical Rankine cycle, and proton exchange membrane electrolyzer. This system has been analyzed from the first and second laws of thermodynamics by an engineering equation solver. The proposed system is able to generate power and hydrogen simultaneously for users. The power and hydrogen production capacities of the system are 3.92 MW and 608.8 cubic meters per hour, respectively, which consume biomass of about 1.155 kg/s. The energy utilization factor and exergy efficiency of the system is 34.71 % and 29.44 %, respectively. It can be seen that the overall exergy destruction of the system is 11854 kW, in which gasifier, gas turbine, and combustion chamber have the highest irreversibilities. In addition, it can be concluded that the exergy efficiency of condenser and heat exchanger 3 are the lowest ones among other types of equipment. According to the parametric studies, it was found that increasing the inlet temperature of the gas turbine has a positive effect, and increasing the maximum pressure of the transcritical carbon dioxide cycle has a negative effect on the energy utilization factor and the exergy efficiency of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermodynamic analysis
  • Gasification
  • Hydrogen production
  • Gas turbine
  • Transcritical Rankine cycle
[1] H. Ghiasirad, N. Asgari, R. Khoshbakhti Saray, S. Mirmasoumi, Geothermal-based freshwater production by humidification-dehumidification and evaporating desalination units integrated with a CCHP system: Energy and exergy analysis, International Conference on Desalination and Water Purification (ICDWP), 2021.
[2] H. Ghiasirad, N. Asgari, R.K. Saray, S. Mirmasoumi, Thermoeconomic assessment of a geothermal based combined cooling, heating, and power system, integrated with a humidification-dehumidification desalination unit and an absorption heat transformer, Energy Conversion and Management, 235 (2021) 113969.
[3] P. Basu, Biomass gasification and pyrolysis: practical design and theory, Academic press, 2010.
[4] F.A. Al-Sulaiman, F. Hamdullahpur, I. Dincer, Performance comparison of three trigeneration systems using organic rankine cycles, Energy, 36(9) (2011) 5741-5754.
[5] F. Khalid, I. Dincer, M.A. Rosen, Energy and exergy analyses of a solar-biomass integrated cycle for multigeneration, Solar Energy, 112 (2015) 290-299.
[6] G. Liao, L. Liu, F. Zhang, E. Jiaqiang, J. Chen, A novel combined cooling-heating and power (CCHP) system integrated organic Rankine cycle for waste heat recovery of bottom slag in coal-fired plants, Energy Conversion and Management, 186 (2019) 380-392.
[7] L. Zhao, H. Wang, S. Qing, H. Liu, Characteristics of gaseous product from municipal solid waste gasification with hot blast furnace slag, Journal of Natural Gas Chemistry, 19(4) (2010) 403-408.
[8] F. Samimi, T. Marzoughi, M.R. Rahimpour, Energy and exergy analysis and optimization of biomass gasification process for hydrogen production (based on air, steam and air/steam gasifying agents), International Journal of Hydrogen Energy, 45(58) (2020) 33185-33197.
[9] N. Asgari, R.K. Saray, S. Mirmasoumi, Energy and exergy analyses of a novel seasonal CCHP system driven by a gas turbine integrated with a biomass gasification unit and a LiBr-water absorption chiller, Energy Conversion and Management, 220 (2020) 113096.
[10] D. Fiaschi, R. Carta, CO2 abatement by co-firing of natural gas and biomass-derived gas in a gas turbine, Energy, 32(4) (2007) 549-567.
[11] M. Feili, H. Rostamzadeh, T. Parikhani, H. Ghaebi, Hydrogen extraction from a new integrated trigeneration system working with zeotropic mixture, using waste heat of a marine diesel engine, International Journal of Hydrogen Energy, 45(41) (2020) 21969-21994.
[12] H. Ghiasirad, H. Rostamzadeh, S. Nasri, Design and Evaluation of a New Solar Tower-Based Multi-generation System: Part II, Exergy and Exergoeconomic Modeling, in:  Integration of Clean and Sustainable Energy Resources and Storage in Multi-Generation Systems, Springer, 2020, pp. 103-120.
[13] H. Chen, D.Y. Goswami, M.M. Rahman, E.K. Stefanakos, Energetic and exergetic analysis of CO2-and R32-based transcritical Rankine cycles for low-grade heat conversion, Applied Energy, 88(8) (2011) 2802-2808.
[14] G. Shu, L. Shi, H. Tian, S. Deng, X. Li, L. Chang, Configurations selection maps of CO2-based transcritical Rankine cycle (CTRC) for thermal energy management of engine waste heat, Applied Energy, 186 (2017) 423-435.
[15] A. Naseri, M. Bidi, M.H. Ahmadi, R. Saidur, Exergy analysis of a hydrogen and water production process by a solar-driven transcritical CO2 power cycle with Stirling engine, Journal of cleaner production, 158 (2017) 165-181.
[16] U. Lee, J. Chung, H.A. Ingley, High-temperature steam gasification of municipal solid waste, rubber, plastic and wood, Energy & Fuels, 28(7) (2014) 4573-4587.
[17] R.E. Sonntag, C. Borgnakke, G.J. Van Wylen, S. Van Wyk, Fundamentals of thermodynamics, Wiley New York, 1998.
[18] T.D. Nguyen, S.I. Ngo, Y.-I. Lim, J.W. Lee, U.-D. Lee, B.-H. Song, Three-stage steady-state model for biomass gasification in a dual circulating fluidized-bed, Energy Conversion and Management, 54(1) (2012) 100-112.
[19] H. Ghiasirad, R.K. Saray, B. Abdi, K. Bahlouli, Energy, exergy, and exergo-economic analyses of Urmia sugar factory: a case study of Iran, International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC), 2020.
[20] H. Rostamzadeh, H. Ghiasirad, M. Amidpour, Y. Amidpour, Performance enhancement of a conventional multi-effect desalination (MED) system by heat pump cycles, Desalination, 477 (2020) 114261.
[21] H. Ghiasirad, H. Rostamzadeh, S. Nasri, Design and Evaluation of a New Solar Tower-Based Multi-generation System: Part I, Thermal Modeling, in:  Integration of Clean and Sustainable Energy Resources and Storage in Multi-Generation Systems, Springer, 2020, pp. 83-102.
[22] A. Bejan, G. Tsatsaronis, M.J. Moran, Thermal design and optimization, John Wiley & Sons, 1995.
[23] T. Jayah, L. Aye, R.J. Fuller, D. Stewart, Computer simulation of a downdraft wood gasifier for tea drying, Biomass and bioenergy, 25(4) (2003) 459-469.
[24] M. Khaljani, R.K. Saray, K. Bahlouli, Comprehensive analysis of energy, exergy and exergo-economic of cogeneration of heat and power in a combined gas turbine and organic Rankine cycle, Energy Conversion and Management, 97 (2015) 154-165.