ساخت و آزمون نمونه‌ها و حسگر آگزتیک شش‌ضلعی به روش عددی و تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامدات،دانشکده مکانیک، دانشگاع شهید رجایی،تهران، ایران

2 گروه جامدات، دانشکده مکانیک، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

3 گروه جامدات، دانشکده مکانیک، دانشگاه شهید رجایی تهران، ایران

چکیده

ساختارهای آگزتیک (ضریب پواسون منفی) ساختارهایی هستند که وقتی در جهت طولی تحت کشش (فشار) قرار می‌گیرند در جهت عرضی دچار انبساط (انقباض) می‌گردند.در این کار، اثر هندسه ساختار شش‌ضلعی آگزتیک روی ضریب پواسون آنتحت بارگذاری کششی بزرگ به روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که مکان و سفتی اتصال‌های چرخشی دو پارامتر جدید مهمی هستند که روی مقدار ضریب پواسون تاثیرگذار هستند. ضریب پواسون با سفت‌ترشدن اتصال‌های چرخشی و دور شدن آن‌ها از وسط ساختار افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، با تغییردادن مکان و سفتی اتصال‌های چرخشی به راحتی می‌توان ساختارهای شش‌ضلعی آگزتیک با ضرایب پواسون متفاوت را به دست آورد که امکان ساخت حسگرهای پیزومقاوم با حساسیت‌های متفاوت را فراهم می‌کند. حسگر آگزتیک پیزومقاوم کششی با حساسیت بالا برای کرنش‌های پایین از ترکیب لاستیک سیلیکون و الیاف کربن خردشده ارائه شده‌است. کرنش جابجایی مقداری از کرنش می‌باشد که در آن ضریب پواسون ساختار از منفی به مثبت تغییر علامت می‌دهد. حسگرهای آگزتیکی ارائه‌شده، عملکرد فوق‌العاده خوبی تا کرنش تغییر دارند و بعد از آن رفتار معمولی از خود نشان می‌دهند. این بهبود در خواص حسی حدود 150% (بر حسب فاکتور اندازه) در قیاس با حسگرهای معمولی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fabrication and testing of re-entrant auxetic samples and sensor: Numerically and experimentally

نویسندگان [English]

  • bahman taherkhani 1
  • ali pourkamali anaraki 2
  • javad kadkhodapour 3
1 Department of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
3 Department of mechanical Engineering, Shahid rajaee teacher training university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Auxetic structures (negative Poisson’s ratio) are a group of materials that expand (contract) under tensile (compression) longitudinal loading. In this work, the effect of re-entrant auxetic structure geometry on Poisson’s ratio was investigated under large tensile loading experimentally and numerically and showed that the location and stiffness of rotation joints are two new important parameters affecting the value of Poisson’s ratio. Poisson's ratio increases as the rotation joints tighten and move away from the center of the structure. Therefore, by changing the location and stiffness of the rotation joints, it will be easy to obtain re-entrant auxetic structures with different Poisson's ratios, which makes it possible to build piezoresistant auxetic sensors with different sensitivities. A highly sensitive, stretchable piezoresistant auxetic sensor made of silicon rubber and chopped carbon fibers is proposed for low strain values. The main feature of this sensor is its high sensitivity for strains less than 6%, which previous works have been unable to detect this range of strains. Shifting strain is the value of strain in which the Poisson's ratio of the structure changes from negative to positive. The provided auxetic sensor performs exceptionally well until the shifting strain and then performs as conventional sensors. This improvement in sensing performance is about 150% (in terms of gauge factor).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Re-entrant auxetic structure
  • Piezoresistant auxetic sensors
  • Gauge factor
  • Deformation behavior
  • Sensitivity
[1] S. Shan, S.H. Kang, Z. Zhao, L. Fang, K. Bertoldi, Design of planar isotropic negative Poisson’s ratio structures, Extreme Mechanics Letters, 4 (2015) 96-102.
[2] L.J. Gibson, M.F. Ashby, G.S. Schajer, C.I. Robertson, The mechanics of two-dimensional cellular materials, Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 382(1782) (1982) 25-42.
[3] R. Lakes, Foam Structures with a Negative Poisson's Ratio, Science, 235(4792) (1987) 1038.
[4] K.E. Evans, A. Alderson, Auxetic Materials: Functional Materials and Structures from Lateral Thinking!, Advanced Materials, 12(9) (2000) 617-628.
[5] Y. Liu, H. Hu, A review on auxetic structures and polymeric materials, Scientific research and essays, 5 (2010) 1052-1063.
[6] K.K. Saxena, R. Das, E.P. Calius, Three Decades of Auxetics Research − Materials with Negative Poisson's Ratio: A Review, Advanced Engineering Materials, 18(11) (2016) 1847-1870.
[7] F. Scarpa, S. Blain, T. Lew, D. Perrott, M. Ruzzene, J.R. Yates, Elastic buckling of hexagonal chiral cell honeycombs, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 38(2) (2007) 280-289.
[8] D. Prall, R.S. Lakes, Properties of a chiral honeycomb with a poisson's ratio of — 1, International Journal of Mechanical Sciences, 39(3) (1997) 305-314.
[9] R. Gatt, L. Mizzi, J.I. Azzopardi, K.M. Azzopardi, D. Attard, A. Casha, J. Briffa, J.N. Grima, Hierarchical Auxetic Mechanical Metamaterials, Scientific Reports, 5(1) (2015) 8395.
[10] J.B. Choi, R.S. Lakes, Non-linear properties of polymer cellular materials with a negative Poisson's ratio, Journal of Materials Science, 27(17) (1992) 4678-4684.
[11] J. Schwerdtfeger, F. Schury, M. Stingl, F. Wein, R.F. Singer, C. Körner, Mechanical characterisation of a periodic auxetic structure produced by SEBM, physica status solidi (b), 249(7) (2012) 1347-1352.
[12] X.-T. Wang, X.-W. Li, L. Ma, Interlocking assembled 3D auxetic cellular structures, Materials & Design, 99 (2016) 467-476.
[13] Z.Y. Wei, Z.V. Guo, L. Dudte, H.Y. Liang, L. Mahadevan, Geometric mechanics of periodic pleated origami, Phys Rev Lett, 110(21) (2013) 215501.
[14] M. Schenk, S.D. Guest, Geometry of Miura-folded metamaterials, Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(9) (2013) 3276.
[15] P. Vogiatzis, S. Chen, X. Wang, T. Li, L. Wang, Topology optimization of multi-material negative Poisson’s ratio metamaterials using a reconciled level set method, Computer-Aided Design, 83 (2017) 15-32.
[16] K. Bertoldi, P.M. Reis, S. Willshaw, T. Mullin, Negative Poisson's Ratio Behavior Induced by an Elastic Instability, Advanced Materials, 22(3) (2010) 361-366.
[17] P. Vogiatzis, S. Chen, C. Zhou, An Open Source Framework for Integrated Additive Manufacturing and Level-Set-Based Topology Optimization, Journal of Computing and Information Science in Engineering, 17(4) (2017).
[18] H.A. Eschenauer , N. Olhoff Topology optimization of continuum structures: A review*, Applied Mechanics Reviews, 54(4) (2001) 331-390.
[19] G.I.N. Rozvany, Aims, scope, methods, history and unified terminology of computer-aided topology optimization in structural mechanics, Structural and Multidisciplinary Optimization, 21(2) (2001) 90-108.
[20] O. Sigmund, K. Maute, Topology optimization approaches, Structural and Multidisciplinary Optimization, 48(6) (2013) 1031-1055.
[21] M.F. Ahmed, Y. Li, C. Zeng, Stretchable and compressible piezoresistive sensors from auxetic foam and silver nanowire, Materials Chemistry and Physics, 229 (2019) 167-173.
[22] Y. Jiang, Z. Liu, N. Matsuhisa, D. Qi, W.R. Leow, H. Yang, J. Yu, G. Chen, Y. Liu, C. Wan, Z. Liu, X. Chen, Auxetic Mechanical Metamaterials to Enhance Sensitivity of Stretchable Strain Sensors, Advanced Materials, 30(12) (2018) 1706589.
[23] H.W. Kim, T.Y. Kim, H.K. Park, I. You, J. Kwak, J.C. Kim, H. Hwang, H.S. Kim, U. Jeong, Hygroscopic Auxetic On-Skin Sensors for Easy-to-Handle Repeated Daily Use, ACS Applied Materials & Interfaces, 10(46) (2018) 40141-40148.
[24] M. Li, H. Li, W. Zhong, Q. Zhao, D. Wang, Stretchable Conductive Polypyrrole/Polyurethane (PPy/PU) Strain Sensor with Netlike Microcracks for Human Breath Detection, ACS Applied Materials & Interfaces, 6(2) (2014) 1313-1319.
[25] D.J. Lipomi, M. Vosgueritchian, B.C.K. Tee, S.L. Hellstrom, J.A. Lee, C.H. Fox, Z. Bao, Skin-like pressure and strain sensors based on transparent elastic films of carbon nanotubes, Nature nanotechnology, 6(12) (2011) 788-792.
[26] H. Ota, K. Chen, Y. Lin, D. Kiriya, H. Shiraki, Z. Yu, T.-J. Ha, A. Javey, Highly deformable liquid-state heterojunction sensors, Nature communications, 5(1) (2014) 5032.
[27] K. Takei, T. Takahashi, J.C. Ho, H. Ko, A.G. Gillies, P.W. Leu, R.S. Fearing, A. Javey, Nanowire active-matrix circuitry for low-voltage macroscale artificial skin, Nature materials, 9(10) (2010) 821-826.
[28] H. Tian, Y. Shu, Y.-L. Cui, W.-T. Mi, Y. Yang, D. Xie, T.-L. Ren, Scalable fabrication of high-performance and flexible graphene strain sensors, Nanoscale, 6(2) (2014) 699-705.
[29] H. Wang, M. Totaro, L. Beccai, Toward Perceptive Soft Robots: Progress and Challenges, Advanced Science, 5(9) (2018) 1800541.
[30] T. Yamada, Y. Hayamizu, Y. Yamamoto, Y. Yomogida, A. Izadi-Najafabadi, D.N. Futaba, K. Hata, A stretchable carbon nanotube strain sensor for human-motion detection, Nature nanotechnology, 6(5) (2011) 296-301.
[31] H.-B. Yao, J. Ge, C.-F. Wang, X. Wang, W. Hu, Z.-J. Zheng, Y. Ni, S.-H. Yu, A Flexible and Highly Pressure-Sensitive Graphene–Polyurethane Sponge Based on Fractured Microstructure Design, Advanced Materials, 25(46) (2013) 6692-6698.
[32] B. Taherkhani, M.B. Azizkhani, J. Kadkhodapour, A.P. Anaraki, S. Rastgordani, Highly sensitive, piezoresistive, silicone/carbon fiber-based auxetic sensor for low strain values, Sensors and Actuators A: Physical, 305 (2020) 111939.
[33] Y. Li, S. Luo, M.-C. Yang, R. Liang, C. Zeng, Poisson Ratio and Piezoresistive Sensing: A New Route to High-Performance 3D Flexible and Stretchable Sensors of Multimodal Sensing Capability, Advanced Functional Materials, 26(17) (2016) 2900-2908.
[34] S. Rezaei, J. Kadkhodapour, R. Hamzehei, B. Taherkhani, A.P. Anaraki, S. Dariushi, Design and modeling of the 2D auxetic metamaterials with hyperelastic properties using topology optimization approach, Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, 43 (2021) 100868.
[35] B. Taherkhani, A.P. Anaraki, J. Kadkhodapour, S. Rezaei, H. Tu, Large deformation of TPU re-entrant auxetic structures designed by TO approach, Journal of Elastomers & Plastics, 0(0)  0095244320938411.
[36] P. Vogiatzis, S. Chen, C. Zhou, An Open Source Framework for Integrated Additive Manufacturing and Level-Set-Based Topology Optimization, Journal of Computing and Information Science in Engineering, 17(4) (2017).
[37] A. Ingrole, A. Hao, R. Liang, Design and modeling of auxetic and hybrid honeycomb structures for in-plane property enhancement, Materials & Design, 117 (2017) 72-83.
[38] J. Zhang, G. Lu, Z. Wang, D. Ruan, A. Alomarah, Y. Durandet, Large deformation of an auxetic structure in tension: Experiments and finite element analysis, Composite Structures, 184 (2018) 92-101.
[39] Y. Li, S. Luo, M.-C. Yang, R. Liang, C. Zeng, Poisson Ratio and Piezoresistive Sensing: A New Route to High-Performance 3D Flexible and Stretchable Sensors of Multimodal Sensing Capability, Advanced Functional Materials, 26(17) (2016) 2900-2908.
[40] Y. Wei, S. Chen, Y. Lin, X. Yuan, L. Liu, Silver nanowires coated on cotton for flexible pressure sensors, Journal of Materials Chemistry C, 4(5) (2016) 935-943.
[41] M.B. Azizkhani, J. Kadkhodapour, S. Rastgordani, A.P. Anaraki, B. Shirkavand Hadavand, Highly Sensitive, Stretchable Chopped Carbon Fiber/Silicon Rubber Based Sensors for Human Joint Motion Detection, Fibers and Polymers, 20(1) (2019) 35-44.
[42] M.B. Azizkhani, S. Rastgordani, A.P. Anaraki, J. Kadkhodapour, B.S. Hadavand, Highly sensitive and stretchable strain sensors based on chopped carbon fibers sandwiched between silicone rubber layers for human motion detections, Journal of Composite Materials,  (2019) 0021998319855758.