انتقال حرارت جابجایی آب Fe3O4/ در یک ریزکانال مربعی تحت شار حرارتی و میدان مغناطیسی یکنواخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حرارت و سیالات، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشیار،گروه حرارت و سیالات، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال آب/Fe3O4 در کانال با سطح مقطع مربعی با ابعاد cm1⨯cm1⨯cm80 تحت تاثیر شار حرارتی یکنواخت در جریان آرام فروسیال در حضور میدان مغناطیسی پرداخته می‌شود. ابتدا به تولید فروسیال با درصدهای حجمی %5/0 و %1 ، بررسی کیفیت فروسیال و روش تولیدی پرداخته می‌شود. نتایج آزمون‌های پتانسیل زتا و اشباع مغناطیسی فروسیال نشان از کیفیت و پایداری فروسیال تولیدی دارد. خواص ترمو فیزیکی فروسیال ساخته شده با روابط تجربی موجود مقایسه و ارزیابی می‌شوند. انتقال حرارت جابجایی فروسیال‌ تولیدی تحت تاثیر شارهای حرارتی کل 546 – 134 وات، بدون حضور میدان مغناطیسی خارجی بررسی و سپس تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بر انتقال حرارت فروسیال با درصد حجمی%5/0، تحت تاثیر شار حرارتی کل 2/1258 وات مطالعه می‌شود. میزان افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی نسبت به آب خالص، بدون وجود میدان خارجی، برای فروسیال با درصد حجمی %1، تحت شار حرارتی کل 134 وات، معادل %30، تحت شار حرارتی کل 545 وات، معادل %48 و تحت شار حرارتی کل 3/321 وات، معادل %38 می‌باشند. در شار حرارتی 2/1258 وات و برای فروسیال با غلظت %5/0، ضریب انتقال حرارت جابجایی در حضور میدان مغناطیسی خارجی نسبت به حالت عدم وجود میدان %16/3 رشد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Convection Heat transfer Fe3O4/Water in a square Duct Under Constant/Uniform Heat Flux and Magnetic Field

نویسندگان [English]

  • Behnam Nilforooshan Dardashti 1
  • Mohammad Mohsen Shahmardan 2
  • Mohsen Nazari 3
1 Faculty of mechanical engineering, Shahrood university of technology, Shahrood, Iran
2 Professor, Faculty of mechanical Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 Faculty of mechanical engineering, Shahrood university of technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the heat transfer of water/Fe3O4 nanofluid in a square cross-sectional channel with dimensions of 80 cm ⨯1 cm ⨯1 cm under the influence of a uniform heat flux perpendicular to the laminar flow of ferrofluid in the presence of a magnetic field. Firstly, the production of ferrofluid with concentrations of 0.5 vol.% and 1vol.%, their quality, and the quality of the production method was investigated. The results of zeta potential and VSM tests show the good quality and stability of the produced ferrofluid. The thermophysical properties of the made ferrofluid are compared and evaluated with existing experimental correlations. The heat transfer of the produced ferrofluid under the influence of heat fluxes of 134-546 watts is investigated in the absence of an external magnetic field. Then, the effect of the external magnetic field on the heat transfer at 0.5 vol.%, under the influence of total heat flux of 1258.2 watts is investigated. The magnitude of increase of heat transfer coefficient compared to pure water, without external field, for ferrofluid with 1 vol.%, under total heat fluxes of 134, 545 and 321.3 watts, are 30%, 48%, and 38% respectively. At a heat flux of 1258.2 watts, the heat transfer coefficient in the presence of an external magnetic field increases by 3.16% at 0.5 vol.% compared to the absence of a magnetic field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetic field
  • Laminar flow
  • heat transfer
  • Nusselt number
  • Ferrofluid