دوره و شماره: دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 4745-5036