حذف فلز سنگین سرب از آب‌های آلوده به آن توسط فرآیند کریستالی‌شدن و بررسی پارامترهای موثر بر راندمان فرایند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 تبریز-مهندسی شیمی

3 دانشیار علوم و مهندسی پلیمر دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه تبریز

چکیده

افزایش روز افزون جمعیت و صنعتی ‌شدن جوامع، باعث تولید مقادیر زیادی آلاینده معدنی، آلی و زیستی شده است. سرب یکی از فلزات سنگین است که دارای مسمومیت بالا و دراز ‌مدت، حتی در غلظت‌های کم است. روش‌های مختلفی از‌جمله ته‌نشینی، جذب ‌سطحی و فرآیندهای غشایی وجود دارند که هر یک دارای مزایا و معایبی هستند. نوع جدیدی از فرآیند ته‌نشینی با نام کریستالی‌شدن به‌ دلیل سادگی انجام فرآیند، ارزان ‌بودن مواد شیمیایی و همچنین پربازده ‌بودن مورد توجه قرار گرفته است. در این روش، محلول حاوی سرب به کمک عامل ته‌نشینی مانند محلول حاوی کربنات و در حضور ذرات دانه‌ای مانند ذرات شن و ماسه، به کریستال کربنات سرب تبدیل شده و بدین ترتیب فلز سرب از آب حذف می‌گردد. از جمله عوامل تاثیرگذار بر راندمان حذف در این روش می‌توان به pH، غلظت اولیه سرب، نسبت مولی کربنات به سرب و مقدار ذرات شن و ماسه اشاره نمود. نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد، زمانی که 8=pH، غلظت اولیه سرب 100 میلی گرم بر لیتر، نسبت مولی کربنات به سرب 3 به 1 و مقدار ذرات شن و ماسه 0/25 گرم در 100 میلی لیتر محلول باشد، میزان حذف سرب برابر با 99 % حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal of Lead Heavy Metal from Wastewater by Crystallization Process and Investigation of the Effective Parameters

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Khalati 1
  • Maryam Tahmasebpour 2
  • Seyed Jamaledin Peighambarsoust 3
1 Faculty of Chemical and Petroleum Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 تبریز-مهندسی شیمی
3 Associate Professor of Polymer Science and Engineeringو Faculty of Chemical & Petroleum Engineering, University of Tabriz
چکیده [English]

The increase in population and industrialization of societies have caused the production of large amounts of inorganic, organic, and biological pollutants. Lead is one of the heavy metals having high and long-term toxicity even at low concentrations which limits the reusability and recyclability of industrial wastewaters so it must be removed. In this study, the removal and recovery of Pb from synthetic wastewater by a new form of precipitation method named crystallization process in a batch system was investigated. This process has gained increasing attention in recent years because of accessibility, low cost, high efficiency, and no need to recover the used materials. The efficacy of removal was dependent on the factors such as pH, initial lead concentration, carbonate: lead molar ratio, and amount of seed crystals. The results of the experiments performed in this study showed that when the pH=8, the initial concentration of lead is 100 mg /L, the molar ratio of carbonate to lead is 3:1 and the amount of seed particles is 0.25 g dissolved in 100 ml, the lead removal efficiency is obtained as 99 %. The present study demonstrates that Pb can be successfully removed and recovered as PbCO3 crystals in a batch reactor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water treatment
  • Heavy metals
  • Pb removal
  • Crystallization process
  • Parametric study
[1] D. Hou, J. He, C. Lü, L. Ren, Q. Fan, J. Wang, Z. Xie, Distribution characteristics and potential ecological risk assessment of heavy metals (Cu, Pb, Zn, Cd) in water and sediments from Lake Dalinouer, China, Ecotoxicology and environmental safety, 93 (2013) 135-144.
[2] X. Zhu, J. Yang, L. Gao, J. Liu, D. Yang, X. Sun, W. Zhang, Q. Wang, L. Li, D. He, Preparation of lead carbonate from spent lead paste via chemical conversion, Hydrometallurgy, 134 (2013) 47-53.
[3] R.K. Gautam, S.K. Sharma, S. Mahiya, M.C. Chattopadhyaya, Contamination of heavy metals in aquatic media: transport, toxicity and technologies for remediation,  (2014).
[4] G. WHO, Guidelines for drinking-water quality, World Health Organization, 216 (2011) 303-304.
[5] U. EPA, United States Environmental Protection Agency, Quality Assurance Guidance Document-Model Quality Assurance Project Plan for the PM Ambient Air, 2 (2001).
[6] F. Fu, Q. Wang, Removal of heavy metal ions from wastewaters: a review, Journal of environmental management, 92(3) (2011) 407-418.
[7] J.-F. Blais, Z. Djedidi, R.B. Cheikh, R.D. Tyagi, G. Mercier, Metals precipitation from effluents, Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Management, 12(3) (2008) 135-149.
[8] M. Refat, S. Teleb, S. Sadeek, A novel method for preparation of cobalt (II) and lead (II) carbonates, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 60(12) (2004) 2803-2805.
[9] J.W. Patterson, H.E. Allen, J.J. Scala, Carbonate precipitation for heavy metals pollutants, Journal (Water Pollution Control Federation),  (1977) 2397-2410.
[10] D. Marani, G. Macchi, M. Pagano, Lead precipitation in the presence of sulphate and carbonate: testing of thermodynamic predictions, Water Research, 29(4) (1995) 1085-1092.
[11] M. Giulietti, M. Seckler, S. Derenzo, M. Ré, E. Cekinski, Industrial crystallization and precipitation from solutions: state of the technique, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 18(4) (2001) 423-440.
[12] M.D.G. de Luna, L.M. Bellotindos, R.N. Asiao, M.-C. Lu, Removal and recovery of lead in a fluidized-bed reactor by crystallization process, Hydrometallurgy, 155 (2015) 6-12.
[13] C. Huang, J.R. Pan, M. Lee, S. Yen, Treatment of high‐level arsenic‐containing wastewater by fluidized bed crystallization process, Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in Process, Environmental & Clean Technology, 82(3) (2007) 289-294.
[14] N. Boonrattanakij, M.-C. Lu, J. Anotai, Iron crystallization in a fluidized-bed Fenton process, Water research, 45(10) (2011) 3255-3262.
[15] C.-I. Lee, W.-F. Yang, C.-I. Hsieh, Removal of Cu (II) from aqueous solution in a fluidized-bed reactor, Chemosphere, 57(9) (2004) 1173-1180.
[16] C.-C. Su, L.D. Dulfo, M.L.P. Dalida, M.-C. Lu, Magnesium phosphate crystallization in a fluidized-bed reactor: effects of pH, Mg: P molar ratio and seed, Separation and Purification Technology, 125 (2014) 90-96.
[17] M.D.G. de Luna, D.P.M. Rance, L.M. Bellotindos, M.-C. Lu, A statistical experimental design to remove sulfate by crystallization in a fluidized-bed reactor, Sustainable Environment Research, 27(3) (2017) 117-124.
[18] R. Aldaco, A. Garea, A. Irabien, Calcium fluoride recovery from fluoride wastewater in a fluidized bed reactor, Water Research, 41(4) (2007) 810-818.
[19] Y. Shimizu, I. Hirasawa, Effect of seeding on metal Ion recovery from wastewater by reactive crystallization of metal carbonates, Chemical engineering & technology, 35(9) (2012) 1588-1592.
[20] F.C. Ballesteros, A.F.S. Salcedo, A.C. Vilando, Y.-H. Huang, M.-C. Lu, Removal of nickel by homogeneous granulation in a fluidized-bed reactor, Chemosphere, 164 (2016) 59-67.
[21] C.-S. Chen, Y.-J. Shih, Y.-H. Huang, Remediation of lead (Pb (II)) wastewater through recovery of lead carbonate in a fluidized-bed homogeneous crystallization (FBHC) system, Chemical Engineering Journal, 279 (2015) 120-128.
[22] J. Chung, E. Jeong, J.W. Choi, S.T. Yun, S.K. Maeng, S.W. Hong, Factors affecting crystallization of copper sulfide in fed-batch fluidized bed reactor, Hydrometallurgy, 152 (2015) 107-112.
[23] C. Li, Y. Sheng, H. Xu, Phosphorus recovery from sludge by pH enhanced anaerobic fermentation and vivianite crystallization, Journal of Environmental Chemical Engineering, 9(1) (2021) 104663.
[24] J.P. Chen, H. Yu, Lead removal from synthetic wastewater by crystallization in a fluidized‐bed reactor, Journal of Environmental Science & Health Part A, 35(6) (2000) 817-835.
[25] W.-M. Xie, F.-P. Zhou, X.-L. Bi, D.-D. Chen, J. Li, S.-Y. Sun, J.-Y. Liu, X.-Q. Chen, Accelerated crystallization of magnetic 4A-zeolite synthesized from red mud for application in removal of mixed heavy metal ions, Journal of hazardous materials, 358 (2018) 441-449.
[26] C. Calmanovici, B. Biscans, B. Gilot, C. Laguerie, M. Giulietti, Stable and Metastable Modifications Relates with Solid Formation from Solutions, in:  Proc. 13th Symposium on Industrial Crystallization, Toulouse, France, 1996, pp. 349-354.
[27] M.D.G. de Luna, D.P.M. Rance, L.M. Bellotindos, M.-C. Lu, Removal of sulfate by fluidized bed crystallization process, Journal of environmental chemical engineering, 5(3) (2017) 2431-2439.
[28] T. Hong, L. Wei, K. Cui, T. Chen, L. Luo, M. Fu, Q. Zhang, A constant composition technique for quantifying the effect of As (V) on struvite crystallization under various operational conditions, Journal of Crystal Growth, 552 (2020) 125925.
[29] J. Wey, Analysis of batch crystallization processes, Chemical Engineering Communications, 35(1-6) (1985) 231-252.