مطالعه عددی جریان و انتقال حرارت اسلاری حاوی نانوکپسول‌های مواد تغییر فاز‌دهنده درون میکروکانال با حفره‌های سینوسی و دندانه‌های مستطیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

چکیده

در مطالعه‌ی عددی حاضر، عملکرد حرارتی-هیدرودینامیکی اسلاری حاوی نانو کپسول‌های مواد تغییرفاز دهنده به‌عنوان سیال عامل در یک جاذب حرارتی میکروکانالی مورد بررسی قرار گرفته‌است. به این منظور، یک جاذب گرمایی با حفره‌های سینوسی شکل و دندانه‌های مستطیلی موجود در میانه‌ی کانال به عنوان هندسه‌ی مورد بررسی انتخاب و جریان آرام و پایای مخلوط همگن حامل نانوذرات تغییرفاز دهنده در این هندسه‌ی پیچیده مطالعه شده است. برای مدلسازی جریان مخلوط از یک مدل تکفاز همگن استفاده گردید. از نرم افزار انسیس فلوئنت برای حل معادلات حاکم و شبیه سازی جریان استفاده شده‌است. برای سنجش عملکرد حرارتی-هیدرودینامیکی مخلوط‌های مورد مطالعه از عدد ناسلت، ضریب اصطکاک و ضریب عملکرد استفاده گردید و شبیه سازی‌ها برای محدوده‌ی اعداد رینولدز 200 تا 1000 و غلظت حجمی 0 تا 30% برای نانوذرات انجام شدند. با توجه به ویژگی گرمای نهان بالای مواد تغییر فاز دهنده، به‌کارگیری آن‌ها در سیال پایه منجر به ارتقای ظرفیت گرمایی سیال کاری می شود و این امر می تواند به بهبود عملکرد حرارتی جاذب گرمایی برای خنک کاری قطعات الکترونیکی ریز مقیاس منجر شود. نتایج حاصل نشان داد که افزودن نانو کپسول‌های مواد تغییرفازدهنده به یک سیال پایه‌ی متداول مانند آب می‌تواند عملکرد حرارتی-هیدرودینامیکی آن را به‌ویژه در اعداد رینولدز پایین تقویت کند. در مطالعه‌ی حاضر افزایش 6 تا 48 درصدی عدد ناسلت برای مخلوط حاوی مواد تغییرفازدهنده گزارش شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical simulation of convective heat transfer of nano-encapsulated phase change material slurries in micro-channels with sinusoidal cavities and rectangular ribs

نویسندگان [English]

  • Hadi Nemati-Moghadam
  • Ali Ahmadpour
  • Mohammad Reza Hajmohammadi
Department of Mechanical Engineering,, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the present study, Thermo-hydraulic performance evaluation of nano-encapsulated phase change material slurries was undertaken in a micro-channel heat sink. The present research was motivated by the urgent need for the performance enhancement of micro-sized heat sinks for the electronic cooling application. A micro-channel with sinusoidal cavities and rectangular ribs was chosen as the flow domain in the present study and the steady laminar flow of nano-encapsulated phase change material slurries was investigated inside the micro-channel. A single-phase model was adopted for the simulation of slurry flow and heat transfer using the well-known finite volume method. In the current study, use was made of Nusselt number, friction and performance factors to assess the performance of nano-encapsulated phase change material slurries. Numerical simulations were performed for Reynolds numbers ranging from 200 to 1000 and nanoparticle concentrations ranging from 0 to 30%. It was shown that adding nano-encapsulated phase change material to a base fluid like water enhanced the thermal performance of the resulting slurry. A 6% to 48% increase in the Nusselt number was reported along the microchannel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Solution
  • Electronic cooling
  • Micro-channel with sinusoidal cavities and rectangular ribs
  • Nano-encapsulated phase change material
  • Performance factor