دوره و شماره: دوره 54، شماره 1، فروردین 1401 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه عددی تاثیر خواص الاستیک سیال بر برخورد مایل قطره بر لایه سیال

صفحه 1-1

10.22060/mej.2021.19488.7036

محمدرضا رضایی؛ محمود نوروزی؛ محمدحسن کیهانی؛ سید محمد تقوی