ارائه یک مدل به منظور پیش‌بینی رفتار ناپایای سلول واماندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 انستیتوی مکانیک و دینامیک سیالات، دانشگاه فرایبرگ، فرایبرگ، آلمان

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی جدید بر پایه مدل مور به منظور پیش‌بینی سرعت سلول‌های واماندگی توسعه داده شده است. مدل توسعه داده شده توانایی مدل‌سازی رفتار ناپایای سلول‌های واماندگی (تغییرات سرعت و شتاب سلول‌ها) را دارا است. این در حالی است که مدل مور فقط قابلیت پیش‌بینی سرعت نهایی سلول واماندگی را دارد. فرضیات صورت گرفته در این پژوهش مانند شمای کلی سیستم، تأخیرهای زمانی در کانال‌های ورود و خروج و همچنین اغتشاشات کوچک مانند مدل مور در نظر گرفته شده است. در مدل توسعه داده شده ضریب افزایش فشار در زمان بروز واماندگی گردان برای روتور و استاتورها به صورت یک تابع دیفرانسیل مرتبه دو در نظر گرفته شده‌ است که قابلیت‌های بیشتری به مدل می‌دهد. مقایسه نتایج آزمایشگاهی و مدل توسعه داده شده نشان می‌دهد که مدل توسعه داده شده رفتار ناپایای سلول‌های واماندگی گردان را با دقت خوبی پیش‌بینی می‌نماید. به علاوه، مدل حاضر قابلیت بررسی اثر پارامترهایی مانند زاویه استگر، تعداد طبقات کمپرسور و تعداد سلول‌های واماندگی بر سرعت اولیه سلول واماندگی و شتاب آن‌ را دارا می‌باشد. همچنین مدل حاضر پیشنهاد می‌کند که واماندگی گردان کاملاً توسعه یافته زمانی تشکیل می‌شود که تعداد سلول‌های واماندگی به 1 برسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Theory for Predicting Stall Cell Transient Behavior

نویسندگان [English]

  • Hossein Khaleghi 1
  • Mohammad Javad Shahriyari 1
  • Martin Heinrich 2
1 Department of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran 15875-4413, Iran
2 Institute of Mechanics and Fluid Dynamics, Technische Universität Bergakademie Freiberg, 09599 Freiberg, Germany
چکیده [English]

In this paper, a new model is developed for rotating stall in low speed axial compressors and fans. The theory is developed from Moore’s theory. The modified model makes it possible to predict the transient behavior of the stall cells, which is not possible with Moore’s theory. The general assumptions such as the layout of the compression system, the lags in the entrance and exit ducts, and the small disturbances are assumed to be similar to those of Moore’s theory. However, a second order hysteresis is used in the current work for the pressure rise of the rotor and stator rows. Comparing the experimental results with the theory shows that the modified model can predict the transient behavior of the stall cells fairly accurately. Furthermore, the current model makes it possible to study the effects of different parameters such as the stagger angle, number of stages, and number of stall cells. It has been suggested in the current study that the number of stall cells should reduce to one in a fully developed rotating stall pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotating stall
  • Stall cell speed
  • Axial compressor
  • Moore’s theory
[1] N.M. McDougall, N. Cumpsty, T. Hynes, Stall inception in axial compressors, Journal of Turbomachinery, 112(1)  (1990) 116-123.
[2] I. Day, Stall inception in axial flow compressors, Journal of Turbomachinery, 115(1) (1993) 1-9.
[3] V. Garnier, A. Epstein, E. Greitzer, Rotating waves as a stall inception indication in axial compressors, Journal of Turbomachinery, 113(2) (1991) 290-301.
[4] G. Hendricks, L. Bonnaure, J. Longley, E. Greitzer, A. Epstein, Analysis of rotating stall onset in high speed axial flow compressors, in:  29th Joint Propulsion Conference and Exhibit, 1993, pp. 2233.
[5] M. Tryfonidis, O. Etchevers, J. Paduano, A. Epstein, G. Hendricks, Prestall behavior of several high-speed compressors, Journal of Turbomachinery, 117(1) (1995) 62-80.
[6] F. Moore, A theory of rotating stall of multistage axial compressors: part I—small disturbances,  Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 160(2) (1984) 313-320.
[7] F. Moore, A theory of rotating stall of multistage axial compressors: Part II—Finite disturbances,  Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 160(2) (1984) 321-326.
[8] F.K. Moore, E.M. Greitzer, A theory of post-stall transients in axial compression systems: Part I—Development of equations, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 108(1) (1986) 68-76.
[9] T. Camp, I. Day, A Study of Spike and Modal Stall Phenomena in a Low-Speed Axial Compressor, Journal of Turbomachinery, 120  (1998) 393-401.
[10] Y. Gong, C. Tan, K. Gordon, E. Greitzer, A computational model for short-wavelength stall inception and development in multistage compressors, Journal of Turbomachinery, 121(4)  (1999) 726-734.
[11] H. Emmons, Compressor surge and stall propagation, Trans. of the ASME, 77(4) (1955) 455-467.
[12] A.H. Stenning, A.R. Kriebel, S.R. Montgomery, Stall Propagation in axial-flow compressors,  NACA-TN-3580 (1956).
[13] H. Takata, S. Nagano, Nonlinear analysis of rotating stall, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 94(4)  (1972) 279-293.
[14] N. Cumpsty, E.M. Greitzer, A simple model for compressor stall cell propagation, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 104(1)  (1982) 170-176.
[15] J.T. Gravdahl, O. Egeland, A Moore-Greitzer axial compressor model with spool dynamics, in:  Proceedings of the 36th IEEE Conference on Decision and Control, IEEE, 1997, pp. 4714-4719.
[16] M. Righi, V. Pachidis, L. Könözsy, L. Pawsey, Three-dimensional through-flow modelling of axial flow compressor rotating stall and surge, Aerospace Science and Technology, 78 (2018) 271-279.
[17] H.D. Vo, C.S. Tan, E.M. Greitzer, Criteria for spike initiated rotating stall, Journal of turbomachinery, 130(1) (2008) 011023.
[18] J.-P. Chen, M.D. Hathaway, G.P. Herrick, Prestall behavior of a transonic axial compressor stage via time-accurate numerical simulation, Journal of Turbomachinery, 130(4) (2008) 041014.
[19] M. Choi, M. Vahdati, M. Imregun, Effects of fan speed on rotating stall inception and recovery, Journal of Turbomachinery, 133(4) (2011) 041013.
[20] H. Khaleghi, Stall inception and control in a transonic fan, part A: Rotating stall inception, Aerospace Science and Technology, 41 (2015) 250-258.
[21] S. Weichert, I. Day, Detailed measurements of spike formation in an axial compressor, Journal of Turbomachinery, 136(5) (2014) 051006.
[22] M.J. Shahriyari, H. Khaleghi, M. Heinrich, A model for stall and surge in low-speed contra-rotating fans, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 141(8) (2019) 081009.
[23] H. Khaleghi, M.J. Shahriyari, M. Heinrich, A theory for rotating stall in contra-rotating fans, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science,  (2020) 0954406220962538.
[24] M.J. Shahriyari, H. Khaleghi, M. Heinrich, A model for predicting post-stall behavior of axial compressors, Journal of Applied Fluid Mechanics, 14(3) (2021) 897-908.
[25] K. BOYER, W. O'BRIEN, Model predictions for improved recoverability of a multistage axial-flow compressor, in:  25th Joint Propulsion Conference, 1989, pp. 2687.
[26] I. Day, E.M. Greitzer, N. Cumpsty, Prediction of compressor performance in rotating stall, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 100(1)  (1978) 1-12.
[27] A. Jackson, Stall cell development in an axial compressor, Journal of Turbomachinery, 109(4) (1987) 492-498.
[28] C. Koch, Stalling pressure rise capability of axial flow compressor stages, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 103(4)  (1981) 645-656.
[29] G.R. Ludwig, J.P. Nenni, R.H. Arendt, Investigation of rotating stall in axial flow compressors and the development of a prototype rotating stall control system, Technical Report NO. USAFAPL-TR-73-45, CALSPAN CORP BUFFALO NY, (1973).
[30] R.C. Pampreen, Compressor surge and stall, USA: Concepts Eti, 1993.
[31] I. Day, Detailed flow measurements during deep stall in axial flow compressors, AGARD Unsteady Phenomena in Turbomachinery 10 p(SEE N 76-25169 16-07),  (1976).