بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون یک محفظه مثلثی با دیوارهای جانبی انعطاف‌پذیر حاوی یک منبع گرمازای استوانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه شهرکرد

2 هیات علمی/دانشگاه شهرکرد

3 هیات علمی- دانشگاه شهرکرد

10.22060/mej.2021.19669.7087

چکیده

در این پژوهش، انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون یک محفظه مثلثی حاوی یک منبع گرمازای استوانه‌ای با دیوار‌های مورب انعطاف‌پذیر بررسی می‌شود. سیال فرض شده درون محفظه، هوا است. دیوار‌های مورب انعطاف‌پذیر محفظه در دمای ثابت سرد Tc قرار دارند و منبع گرم استوانه‌ای در دمای قرار دارد. معادلات با استفاده از روش المان محدود گالرکین گسسته می‌شوند و به منظور توصیف حرکت سیال از دیدگاه اویلری_لاگرانژی دلخواه استفاده می‌شود. در این پژوهش تأثیر متقابل میدان‌ سیال و میدان جامد روی یکدیگر و اثر موقعیت منبع گرمازای استوانه‌ای شکل بر میدان سیال و دما بررسی می‌شود. به همین منظور، اثر پارامترهای مختلفی همچون عدد رایلی ( )، تغییر موقعیت منبع گرمازا ( ) در راستای خط عمودی گذرنده از مرکز سطح محفظه، روی تغییر شکل دیوار‌های انعطاف‌پذیر‌، میدان‌های جریان و دما و نرخ انتقال حرارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در یک موقعیت ثابت منبع گرم، با افزایش عدد رایلی، اندازه تابع جریان ماکزیمم، عدد ناسلت متوسط و تغییر شکل دیوارهای انعطاف‌پذیر افزایش می‌یابند. همچنین، نتایج حاصل نشان می‌دهد که موقعیت منبع گرمازا اثر قابل توجهی بر میدان دما و جریان دارد. به طوری که با حرکت کردن منبع گرمازا به سمت پایین محفظه، عدد ناسلت متوسط برای اعداد رایلی 104 و 105 کاهش و برای عدد رایلی 106 در ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of Natural Convection Heat Transfer inside a Triangular Cavity with Flexible Sidewalls Containing a Cylindrical Heat Source

نویسندگان [English]

  • Adel Chidan 1
  • Afrasiab Raisi 2
  • behzad Ghasemi 3
1 Department of Mechanical Engineering, shahrekord University
2 Engineering Faculty, Shahrekord University, Shahrekord, PO Box 115, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, shahrekord University
چکیده [English]

In this study, the natural convection heat transfer within a triangular cavity with elastic diagonal walls containing a cylindrical heat source is investigated. The assumed fluid inside the cavity is air. The flexible diagonal walls of the cavity are considered to be at a constant cold temperature of Tc and the cylindrical heat source is at the hot temperature of Th. The governing equations are discretized using Galerkin finite element method and to describe the motion of the fluid, the arbitrary Eulerian-Lagrangian approach is used. In this study, the interaction of fluid and solid fields and the effect of cylindrical heat source position on flow and temperature fields are examined. For this purpose, the effect of Rayleigh number and changing the position of the heat source along the vertical centerline on the deformation of flexible walls, flow and temperature fields, and heat transfer rate are investigated. The results show that for a fixed position of the heat source, an increase in the Rayleigh number increases the maximum of the stream function, the average Nusselt number, and the deformation of the flexible walls. Also, the results show that the position of the heat source depending on the Rayleigh number has different effects on the temperature and flow fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural convection
  • Triangular cavity
  • Cylindrical heat source
  • Fluid-Structure Interaction
  • Flexible wall