تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی اثر زاویه انبساط محفظه، حجم ضربه و طول مسیر دسته فیبر بر عملکرد ریه مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه تهران

2 دانشیار/دانشگاه تهران

10.22060/mej.2021.19498.7040

چکیده

ریه مصنوعی می‌تواند برای بیماران در صف انتظار پیوند ریه و یا برای جراحی‌های بای‌پس قلبی، به‌عنوان دستگاه کمک‌تنفسی به بیماران یاری رساند. در این مطالعه، جریان تراکم‌ناپذیر و ضربانی خون نیوتنی درون مدل کامل ریه مصنوعی، شامل منیفولد ورودی، محیط همگن متخلخل و منیفولد خروجی بررسی شد. اثر تغییر زاویه انبساط (15، 45 و 90 درجه)، حجم ضربه و طول مسیر فیبرها برروی امپدانس ریه مصنوعی با استفاده از تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی مطالعه شد. معادلات حاکم، برای حل عددی به روش حجم محدود گسسته‌سازی شدند. همچنین، با معیار قرار دادن امپدانس سیستم، مدل اغتشاش انتخاب شد. علاوه بر امپدانس، توزیع تنش برشی روی جداره محفظه‌ی دستگاه بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش زاویه انبساط، کاهش حجم ضربه و افزایش طول مسیر فیبرها موجب کاهش امپدانس سیستم می‌شود. مدل 45 درجه به‌عنوان مدل مناسب انتخاب شد؛ چراکه علاوه بر امپدانس پایین، نواحی سکون و یا کم سرعت که می‌تواند موجب لخته‌زایی شود، در این مدل کمتر از مدل 15 درجه است. برای کاهش احتمال لخته‌زایی، بهتر است که ریه مصنوعی در توالی ریه طبیعی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Computational fluid dynamics analysis of Effects of housing expansion angle, stroke volume and path length of the fiber bundles on function of the artificial lung

نویسندگان [English]

  • Zahra Mollahoseini 1
  • Bahman Vahidi 2
1 MSc/University of Tehran
2 Associate professor/University of Tehran
چکیده [English]

An artificial lung can help patients waiting in line for a lung transplant or for heart bypass surgery as a respiratory aid. In this study, the incompressible and pulsatile Newtonian blood flow within a complete artificial lung model was investigated including inlet manifold, porous homogeneous medium, and outlet manifold. In this scale, the effect of variation of the expansion angle (15, 45 and 90 degrees), the stroke volume, the path length of the fibers on the artificial lung impedance was studied using computational fluid dynamics. The governing equations are discretized for numerical solution by finite volume method. Also, the turbulence model was selected by measuring the system impedance. In addition to the impedence, the shear stress distribution on the housing walls was investigated. The results showed that reducing the expansion angle, reducing the stroke volume and increasing the path length of the fibers will reduce the impedance of the system. The 45-degree model has been chosen as the appropriate model. Because not only its impedance is low, but also areas with low speed flow, which can lead to clot formation, are less than the 15-degree model. In order to have lower clot formation, it is better to have the artificial lung with the natural one in series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shear stress
  • Pulsatile Flow
  • Oxygen Exchange
  • Stroke Volume
  • System Impedance