تاثیر رفتار غیرنیوتنی بر انتقال ذرات لیپوپروتیئن کم دانسیته ناحیه ورتکسی در رگ کاروتید انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه ارومیه ایران

3 دانشگاه ارومیه*دانشکده فنی و مهندسی

4 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

5 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه راسکین انگلستان

چکیده

رگ کاروتید به دلیل شرایط خاص هندسی، مستعد تشکیل جریان چرخشی و نوسانات جریانی است. دراینمقالههندسه رگ کاروتید حاضر از تصاویر حاصل از سی تی آنژیو یک فرد سالم ۱۹ ساله بدست آمده و مدل سازی عددیجریان آرام ناپایایخون بر روی آن انجام شده است. نتایج عمدتاً شامل تنش برشی، غلظت ذراتلیوپروتئین با دانسیته پایین است. ارزیابی‌هانشانمی‌دهد کهغلظتتخمینزدهشدهبهوسیلهمدل‌هایغیرنیوتنیبیش ازنتایجمدلنیوتنیاست. درصد اختلاف غلظت برای مدل کیسون و نیوتنی در شریان کاروتید مشترکحدود 12/5 درصد است.از طرفی براساس نتایج کمی و کیفی، دو قسمت حباب کاروتید و بخش ابتدایی کاروتید خارجی میزبان تشکیل نواحی بازچرخشی است که در این میان حباب کاروتید بیشترین حجم ناحیه ورتکسی را به خود اختصاص می‌دهد. البته روی هم رفته مدل نیوتنی حجم ناحیه بازچرخش را بیش از مدل‌های غیرنیوتنی نشان می‌دهد. بر مبنای نتایج شبیه‌سازی، علی رغم پایین بودن مقدار فاکتور اهمیت غیرنیوتنی، به دلیل اثرات خواص غیرنیوتنی خون بر روی حجم ناحیه بازچرخش، اینگونه استباط می‌شودکه لحاظ خواص غیرنیوتنی خون حتی در عروق بزرگ نیز می‌تواند موجب حصول نتایج دقیق‌تر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Non-Newtonian Behavior on the Transport of Low Density Lipoprotein Particles in the Vortex Region in the Human Carotid Artery

نویسندگان [English]

  • aram piri 1
  • Sajed Hadi Bafekr 2
  • Iraj Mirzaee 3
  • Nader Pormahmod Hesar 4
  • Hassan shirvani 5
1 Faculty of Mechanical Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
2 Faculty of Mechanical Engineering, Urmia University
3 Faculty of Mechanical Engineering, Urmia, Iran
4 Professor, University of Urmia, Urmia, Iran
5 Faculty of Science & Technology, Anglia Ruskin University, Cambridge, UK
چکیده [English]

The common carotid artery is a large vessel which supplies oxygenated blood to the large front of the brain. The artery geometry is extracted from computed tomography angiography images of a healthy 20-year-old volunteer. ANSYS-Fluent commercial software is utilized to simulate the blood transient laminar flow in common, external and internal carotid arteries. In addition to the Newtonian viscosity model, two non-newtonian generalized power law and the modified Casson models have been selected for comparison. The quantitative and qualitative results include the distribution of the low density lipoprotein concentration, the wall shear stress and its fluctuations, and the volume and shape of the recirculation zone. Computations show that the low density lipoprotein Concentration estimated by non-Newtonian models is higher than by the Newtonian model. On the other hand, the carotid bulb and the beginning part of the external carotid artery, contain a large volume of the recirculation flow. Also, the low density lipoprotein particles concentration Comparison between the two modified Casson and Newtonian models in the common carotid artery zone shows the difference of about 12.5 percent. The results of this study show that the vortex region volume and shape are changed during the cardiac period cycle. The findings also reveal that Newtonian and non-Newtonian models present different results in predicting the flow parameters and secondary flow estimation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unsteady flow
  • Non-Newtonian
  • Carotid artery
  • Mass transport
[1] F.M. Box, R.J. van der Gesst, M.C. Rutten, J.H. Reiber,  The influence of flow, vessel diameter, and non-newtonian blood viscosity on the wall shear stress in a carotid bifurcation model for unsteady flow. Investigative radiology, 40(5) (2005) 277-294.
[2] M. Prosi, P. Zunino, K. Perktold, A. Quarteroni, Mathematical and numerical models for transfer of low-density lipoproteins through the arterial walls: a new methodology for the model set up with applications to the study of disturbed lumenal flow. Journal of biomechanics, 38(4) (2005) 903-917.
[3] N. Fatouraee, X. Deng, A. De Champlain, R. Guidoin, Concentration Polarization of Low Density Lipoproteins (LDL) in the Arterial System a. Annals of the New York Academy of Sciences, 858(1) (1998) 137-146.
[4] S. Fazli, E. Shirani, and M.R. Sadeghi, Numerical simulation of LDL mass transfer in a common carotid artery under pulsatile flows. Journal of biomechanics, 44(1) (2011) 68-76.
[5] A. Nematollahi, E. Shirani, I. Mirzaee, M.R. Sadeghi, Numerical simulation of LDL particles mass transport in human carotid artery under steady state conditions. Scientia Iranica, 19(3) (2012) 519-524.
[6] G. Rappitsch, K. Perktold, Computer simulation of convective diffusion processes in large arteries. Journal of biomechanics, 29(2) (1996) 207-215.
[7]  J. Hong, C. Fu, H. Lin, W. Tan,  Non-Newtonian effects on low-density lipoprotein transport in the arterial wall. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 189(0) (2012) 1-7.
[8] J. Moore, C. Ethier, Oxygen mass transfer calculations in large arteries. 1997.
[9] D.K. Stangeby, C.R. Ethier, Coupled computational analysis of arterial LDL transport--effects of hypertension. Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering, 5(3) (2002) 233-241.
[10] S.S. Shibeshi, J. Evertt, D.D. Venable, W.E. Collinst, Simulated blood transport of low density lipoproteins in a three-dimensional and permeable T-junction. ASAIO journal, 51(3) (2005) 269-274.
[11] K. Jesionek, M. Kostur, Effects of shear stress on low-density lipoproteins (LDL) transport in the multi-layered arteries. International Journal of Heat and Mass Transfer, 81 (2015) 122-129.
[12]  K. Jesionek, M. Kostur, Low-density lipoprotein accumulation within the right coronary artery walls for physiological and hypertierension conditions. Biosystems, 177 (2019) 39-43.
[13]  J. Moradicheghamahi, J. Sadeghiseraji, M. Jahangiri, Numerical solution of the Pulsatile, non-Newtonian and turbulent blood flow in a patient specific elastic carotid artery. International Journal of Mechanical Sciences, 150 (2019) 393-403.
[14] D.L. Fry, Mathematical models of arterial transmural transport. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 248(2) (1985) H240-H263.
[15] N. Sun, N.B. wood, A.D. Hughes, S.A. Thom, X. Yun Xun, Effects of transmural pressure and wall shear stress on LDL accumulation in the arterial wall: a numerical study using a multilayered model. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 292(6) (2007) H3148-H3157.
[16]  G. Karner, K. Perktold, H.P. ZEHENTNER, Computational modeling of macromolecule transport in the arterial wall. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 4(6) (2001) 491-504.
[17]  N. Yang, K. Vafai, Modeling of low-density lipoprotein (LDL) transport in the artery—effects of hypertension. International Journal of Heat and Mass Transfer, 49(5-6) (2006) 850-867.
[18]  N. Yang, K. Vafai, Low-density lipoprotein (LDL) transport in an artery–A simplified analytical solution. International Journal of Heat and Mass Transfer, 51(3-4) (2008) 497-505.
[19]  M. Khakpour, K. Vafai, A comprehensive analytical solution of macromolecular transport within an artery. International Journal of Heat and Mass Transfer, 51(11-12) (2008) 2905-2913.
[20]  S. Chung, K. Vafai, Effect of the fluid–structure interactions on low-density lipoprotein transport within a multi-layered arterial wall. Journal of biomechanics, 45(2) (2012) 371-381.
[21] M. Roustaei, M.R. Nikmaneshi, B. Firoozabadi, Simulation of Low Density Lipoprotein (LDL) permeation into multilayer coronary arterial wall: Interactive effects of wall shear stress and fluid-structure interaction in hypertension. Journal of biomechanics, 67  (2018) 114-122.
[22] M. Iasiello, K. Vafai, A. Andreozzi, N. Bianco,  Low-density lipoprotein transport through an arterial wall under hyperthermia and hypertension conditions–An analytical solution. Journal of biomechanics, 49(2) (2016) 193-204.
[23]  M.  Iasiello,K. vafai, A. Andreozzi, N. Bianco, Analysis of non-Newtonian effects within an aorta-iliac bifurcation region. Journal of biomechanics, 64 (2017) 153-163.
[24]  K. Jesionek, A. Slapik, M. Kostur, Low-density lipoprotein transport through an arterial wall under hypertension–a model with time and pressure dependent fraction of leaky junction consistent with experiments. Journal of theoretical biology, 411 (2016) 81-91.
[25] W.J. Denny, M.T. Walsh, Numerical modelling of mass transport in an arterial wall with anisotropic transport properties. Journal of biomechanics, 47(1) (2014) 168-177.
[26] X. Liu, Y. Fan, X. Deng, Effect of the endothelial glycocalyx layer on arterial LDL transport under normal and high pressure. Journal of Theoretical Biology, 283(1) (2011) 71-81.
[27] K. Perktold, Pulsatile non-Newtonian blood flow in three-dimensional carotid bifurcation models: a numerical study of flow phenomena under different bifurcation angles. Journal of biomedical engineering, 13(6) (1991) 507-515.
[28] C. J Lee, A fluid–structure interaction study using patient-specific ruptured and unruptured aneurysm: The effect of aneurysm morphology, hypertension and elasticity. Journal of biomechanics, 46(14) (2013) 2402-2410.
[29] F.J. Gijsen, F.N. van de Vosse, J.D Janssen, The influence of the non-Newtonian properties of blood on the flow in large arteries: steady flow in a carotid bifurcation model. Journal of biomechanics, 32(6) (1999) 601-608.
[30] S.W ada, T. Karino, Theoretical prediction of low-density lipoproteins concentration at the luminal surface of an artery with a multiple bend. Annals of Biomedical Engineering, 30(6) (2002) 778-791.
[31] Y.S. Chatzizisis, M. Jonas, A.U. Coskun, R. Beigel, B.v. Stone, C. Maynard, R.G. Gerrity, W. Daley, C. Rogers, E.R Edelman, C.L Feldman, Prediction of the localization of high-risk coronary atherosclerotic plaques on the basis of low endothelial shear stress: an intravascular ultrasound and histopathology natural history study. Circulation, 117(8) (2008) 993-1002.
[32] X. Liu, Y.Fan, X. Deng, Effect of non-Newtonian and pulsatile blood flow on mass transport in the human aorta. Journal of biomechanics, 44(6) (2011) 1123-1131.
[33] B.M. Johnston, Non-Newtonian blood flow in human right coronary arteries: steady state simulations. Journal of biomechanics, 37(5) (2004) 709-720.
[34] P. Ballyk, D. Steinman, C. Ethier, Simulation of non-Newtonian blood flow in an end-to-side anastomosis. Biorheology, 31(5) (1994) 565-586.
[35] J.V. Soulis, G.D. Giannoglou, Y.S. Chatzizisis, G.E. Parcharidis, G.E. Louridas, Non-Newtonian models for molecular viscosity and wall shear stress in a 3D reconstructed human left coronary artery. Medical engineering & physics, 30(1) (2008) 9-19.
[36] M.M. Molla, M. Paul, LES of non-Newtonian physiological blood flow in a model of arterial stenosis. Medical engineering & physics, 34(8) (2012) 1079-1087.
[37] D. Tang, , C. Yang, S. Mondal, F. Liu, G. Canton, T.S Hatsukami, C. Yuan, A negative correlation between human carotid atherosclerotic plaque progression and plaque wall stress: in vivo MRI-based 2D/3D FSI models. Journal of biomechanics, 41(4) (2008) 727-736.
[38] H.A. González, N.O. Moraga, On predicting unsteady non-Newtonian blood flow. Applied mathematics and computation, 170(2) (2005) 909-923.
[39] L. D. Jou, S. Berger, Numerical simulation of the flow in the carotid bifurcation. Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 10(1) (1998) 239-248.
[40] H. Younis, Hemodynamics and wall mechanics in human carotid bifurcation and its consequences for atherogenesis: investigation of inter-individual variation. Biomechanics and modeling in mechanobiology, 3(1) (2004)17-32.