مطالعه‌ی اجزاء محدود پلاستیسیته‌ی بلور رفتار گلویی ورق آلیاژ آلومینیوم تحت اثر تنش ضخامتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 صنعتی شاهرود-مهندسی مکانیک

چکیده

این مقاله به بررسی اثر تنش ضخامتی ورق بر شکل‌پذیری ورق آلیاژ آلومینیوم با روش المان محدود پلاستیسیته بلور استفاده می‌پردازد. یک رفتار خود-کارسخت‌شوندگی برای سیستم‌های لغزش درنظرگرفته شد. برای پیش‌بینی ایجاد و رشد گلویی، در آزمون کشش تک محوره از معیار بیشینه کرنش برشی برای شروع و تکامل آسیب در مدل رفتاری استفاده شد. برای به کارگیری مدل در ابکوس، یک زیربرنامه بر اساس معادلات ساختاری گسسته‌سازی شده و تکنیک انتگرال‌گیری اویلر پیشرو توسعه یافت. پس از صحت سنجی کد، پارامترهای آن بر اساس نتایج آزمون کشش تک محوره کالیبره شد. برای شبیه سازی آزمون کشش ورق به ضخامت mm 1، حجم نماینده‌ای به ابعاد   3mm 0/5×1/5×3، با توسعه‌ی یک اسکریپت پایتون، به 14790 دانه تقسیم‌بندی و با المان‌های چهاروجهی با ابعاد μm 50 گسسته‌سازی شد. با استفاده از داده‌های تجربی موجود و در نظر گرفتن بافت مناسب برای ورق، جهت‌های بلوری با زوایای اویلر تعیین شد. آزمون کشش تک محوره با در نظر گرفتن فشار در راستای ضخامت روی حجم نماینده انجام شد. نتایج نشان داد، در کشش تک محوره، با اعمال فشار، کرنش محوری لحظه‌ی گلویی رشد کرده، و در نتیجه، گلویی به تأخیر افتاده، شکل‌پذیری بهبود می‌یابد. همچنین، نیروی محوری مورد نیاز برای شکل‌دهی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Crystal Plasticity Finite Element Study of Necking Behavior of Aluminum Alloy Sheet Subject to Thickness-Stress

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Kargar Daroonkolaee 1
  • Seyed Hadi Ghaderi 2
1 MSc Mech. Eng., Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, Shahrood Univ. of Tech., Shahrood, Iran
2 صنعتی شاهرود-مهندسی مکانیک
چکیده [English]

This paper investigates the effect of thickness stress on the formability of aluminum alloy metal sheets using crystal plasticity finite element analysis. A self-hardening behavior is considered for the slip systems. Further, for the prediction of necking initiation and growth, the maximum shear strain criterion is used for damage initiation and evolution. In order to implement the model in Abaqus finite element package, a VUMAT was developed based on the discretized equations and forward Euler integration scheme. After verification of the developed code, the parameters of the model were calibrated against the tensile test results. For simulating tensile test of 1 mm thick sheet, a representative volume of 3×1.5×0.5 mm3،was partitioned into 14790 grains through a python code in ABAQUS/CAE environment and then discretized using 50 μm tetrahedral linear elements. Using the experimental data available in the literature and considering appropriate texture for the simulation domain, the crystal orientations were assigned through Euler angles. Then, tensile tests were performed on the sample in the presence of the thickness pressure stress. The results show that application of the through thickness stress increases the strain corresponding to the necking initiation and thus postpones necking. Correspondingly, a decrease in tensile load is observed in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crystal plasticity
  • Finite element method
  • Uniaxial tensile test
  • Sheet metal formability
  • Through-thickness stress
[1] A. Assempour, H.K. Nejadkhaki, R. Hashemi, Forming limit diagrams with the existence of through-thickness normal stress, Computational Materials Science, 48(3) (2010) 504-508.
[2] Z. Marciniak, K. Kuczyński, Limit strains in the processes of stretch-forming sheet metal, International journal of mechanical sciences, 9(9) (1967) 609-620.
[3] B. Ma, K. Diao, X. Wu, X. Li, M. Wan, Z. Cai, The effect of the through-thickness normal stress on sheet formability, Journal of Manufacturing Processes, 21 (2016) 134-140.
[4] K. Nakazima, T. Kikuma, K. Hasuka, Study on the formability of steel sheets, Yawata technical report, Septemper 1968 (264), 8517-8530.
[5] Abbasi A, Analytical and numerical study on effect of through thickness stress on plastic instability of sheet metals, MSc dissertation, Shahrood University of Technology, 2014 (In Persian)
[6] M. Hosseinpour, A. Gorji, M. Bakhshi, On the experimental and numerical study of formability of Aluminum sheet in warm hydroforming process, Modares Mechanical Engineering, 15(2) (2015) 159-168.
[7] F. Roters, P. Eisenlohr, L. Hantcherli, D.D. Tjahjanto, T.R. Bieler, D. Raabe, Overview of constitutive laws, kinematics, homogenization and multiscale methods in crystal plasticity finite-element modeling: Theory, experiments, applications, Acta Materialia, 58(4) (2010) 1152-1211.
[8] C.H.M. Simha, K. Inal, M.J. Worswick, Orientation and Path Dependence of Formability in the Stress- and the Extended Stress-Based Forming Limit Curves, Journal of Engineering Materials and Technology, 130(4) (2008) 041009,1-14.
[9] J.-B. Kim, J.W. Yoon, Necking behavior of AA 6022-T4 based on the crystal plasticity and damage models, International Journal of Plasticity, 73 (2015) 3-23.
[10] M. Jafari, M. Talaei, S. Ziaei-Rad, Simulation the mechanical behavior of polycrystalline Fe by using crystal plasticity and Molecular dynamic methods, Modares Mechanical Engineering, 13(9) (2013) 138-148.
[11] J.W. Signorelli, M.A. Bertinetti, A. Roatta, A review of recent investigations using the Marciniak-Kuczynski technique in conjunction with crystal plasticity models, Journal of Materials Processing Technology 287 (2021): 116517.
[12] H.J. Bong, J. Lee, Crystal plasticity finite element–Marciniak-Kuczynski approach with surface roughening effect in predicting formability of ultra-thin ferritic stainless steel sheets. International Journal of Mechanical Sciences,191 (2021), 106066.
[13] J.W. Yoon, F. Barlat, J.J. Gracio, E. Rauch, Anisotropic strain hardening behavior in simple shear for cube textured aluminum alloy sheets, International Journal of Plasticity, 21(12) (2005) 2426-2447.
[14] M.A. Meyers, K.K. Chawla, Mechanical behavior of materials, Cambridge University press, 2008.