دوره و شماره: دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 5613-5886