کاهش ارتعاشات خارج از صفحه پره توربین بادی به کمک چاه غیرخطی انرژی پربازده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی*مهندسی مکانیک

3 گروه طراحی جامدات-دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران- ایران

4 گروه تجهیزات دوار مکانیکی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

امروزه استفاده از باد به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع انرژی پاک در سرتاسر جهان به سرعت گسترش یافته است. اخیراً، با توسعه نیروگاه‌های بادی و به تبع آن بزرگتر شدن اندازه توربین‌های بادی، نیروی باد وارده بر آنها بسیار افزایش یافته و در نتیجه تعمیر و نگهداری آنها نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر گردیده و به همین دلیل توجه محققان به تجزیه و تحلیل ارتعاشات و مهار آن جلب گردیده است. در این تحقیق یک پره توربین بادی با نوعی جاذب غیرخطی به نام چاه غیرخطی انرژی پربازده مدل شده که در آن تعامل بین پره سنگین و بلند، و جاذب تحت تأثیر نیروی جاذبه در صفحه عمودی و همچنین نیروی باد که به دلیل ویژگی وابستگی به ارتفاع به صورت دوره‌ای تغییر می‌کند، بررسی شده است. بدین منظور، معادلات حرکت پره متصل به چاه غیرخطی انرژی با استفاده از روش انرژی استخراج شده و به صورت عددی حل شده است. سپس به تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر در عملکرد چاه غیر خطی انرژی پرداخته شده و برای جاذب بهینه، رفتار سیستم در شرایط دوران پره به تنهایی و دوران پره با وجود جاذب متصل به آن، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Out-of-Plane Vibration Mitigation of Wind Turbine Blade Using Highly Efficient Nonlinear Energy Sink

نویسندگان [English]

  • Maziyar Daghighi 1
  • Ali Rahmani Hanzaki 2
  • Majid Shahgholi 3
  • Saeed Bab 4
1 School of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee teacher training Uni.
2 Faculty member with Mechanical engineering faculty, Shahid Rajaeeteacher training Uni.
3 School of Mechanical Engineering-Shahid Rajaee teacher training Uni. Tehran-Iran
4 Niroo Research Institute,-Tehran-Iran
چکیده [English]

Nowadays, the use of wind as one of the main sources of low carbon and renewable energy is expanding rapidly all around the world. Recently, with the development of wind farms and the increase in the size of wind turbines, the wind loads on them have increased, and as a result, they have become more difficult and expensive to maintain. Therefore, researchers have deeply focused on the analysis and the control of their vibration. In this study, a wind turbine blade with a type of nonlinear absorber, called highly efficient nonlinear energy sink is analyzed, furthermore the interaction between the heavy and long blade and the nonlinear energy sink, under the influence of gravity in the vertical plane and time-dependent wind force, which is due to its height dependency is examined. For this purpose, the equations of motion of the system are obtained by the energy method and solved numerically. The blade- nonlinear energy sink system behavior is compared to that of the blade and linear absorber system. Also, the sensitivity of the parameters affecting the performance of the nonlinear energy sink is analyzed and the vibration of the system with optimized nonlinear energy sink is compared with the alone blade and the blade with the optimal linear absorber behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind turbine
  • Mechanical vibration of blade
  • Energy method
  • Sensitivity analysis
  • Nonlinear energy sink
[1] T. Inoue, Y. Ishida, T. Kiyohara, Nonlinear vibration analysis of the wind turbine blade (occurrence of the superharmonic resonance in the out of plane vibration of the elastic blade), Journal of vibration and acoustics, 134(3) (2012).
[2] B. Fitzgerald, B. Basu, S.R. Nielsen, Active tuned mass dampers for control of in‐plane vibrations of wind turbine blades, Structural Control and Health Monitoring, 20(12) (2013) 1377-1396.
[3] H.M. Negm, K.Y. Maalawi, Structural design optimization of wind turbine towers, Computers & Structures, 74(6) (2000) 649-666.
[4] C. Sun, V. Jahangiri, Bi-directional vibration control of offshore wind turbines using a 3D pendulum tuned mass damper, Mechanical Systems and Signal Processing, 105 (2018) 338-360.
[5] J. Arrigan, V. Pakrashi, B. Basu, S. Nagarajaiah, Control of flapwise vibrations in wind turbine blades using semi‐active tuned mass dampers, Structural Control and Health Monitoring, 18(8) (2011) 840-851.
[6] M.A. Lackner, M.A. Rotea, Passive structural control of offshore wind turbines, Wind energy, 14(3) (2011) 373-388.
[7] P. Murtagh, A. Ghosh, B. Basu, B. Broderick, Passive control of wind turbine vibrations including blade/tower interaction and rotationally sampled turbulence, Wind Energy: An International Journal for Progress and Applications in Wind Power Conversion Technology, 11(4) (2008) 305-317.
[8] S. Colwell, B. Basu, Tuned liquid column dampers in offshore wind turbines for structural control, Engineering Structures, 31(2) (2009) 358-368.
[9] H.R. Karimi, M. Zapateiro, N. Luo, Semiactive vibration control of offshore wind turbine towers with tuned liquid column dampers using H∞ output feedback control, in:  2010 IEEE International Conference on Control Applications, IEEE, 2010, pp. 2245-2249.
[10] S.K. Yalla, A. Kareem, J.C. Kantor, Semi-active tuned liquid column dampers for vibration control of structures, Engineering Structures, 23(11) (2001) 1469-1479.
[11] S.J. Johnson, J.P. Baker, C. Van Dam, D. Berg, An overview of active load control techniques for wind turbines with an emphasis on microtabs, Wind Energy: An International Journal for Progress and Applications in Wind Power Conversion Technology, 13(2‐3) (2010) 239-253.
[12] M.A. Lackner, G. van Kuik, A comparison of smart rotor control approaches using trailing edge flaps and individual pitch control, Wind Energy: An International Journal for Progress and Applications in Wind Power Conversion Technology, 13(2‐3) (2010) 117-134.
[13] V. Maldonado, J. Farnsworth, W. Gressick, M. Amitay, Active control of flow separation and structural vibrations of wind turbine blades, Wind Energy: An International Journal for Progress and Applications in Wind Power Conversion Technology, 13(2‐3) (2010) 221-237.
[14] M.N. Svendsen, S. Krenk, J. Høgsberg, Resonant vibration control of rotating beams, Journal of sound and vibration, 330(9) (2011) 1877-1890.
[15] L.Y. Pao, K.E. Johnson, Control of wind turbines, IEEE Control systems magazine, 31(2) (2011) 44-62.
[16] A.F. Vakakis, O.V. Gendelman, L.A. Bergman, D.M. McFarland, G. Kerschen, Y.S. Lee, Nonlinear targeted energy transfer in mechanical and structural systems, Springer Science & Business Media, 2008.
[17] K. Yang, Y.-W. Zhang, H. Ding, T.-Z. Yang, Y. Li, L.-Q. Chen, Nonlinear energy sink for whole-spacecraft vibration reduction, Journal of Vibration and Acoustics, 139(2) (2017).
[18] S. Bab, S.E. Khadem, M. Shahgholi, Lateral vibration attenuation of a rotor under mass eccentricity force using non-linear energy sink, International Journal of Non-Linear Mechanics, 67 (2014) 251-266.
[19] S. Bab, S.E. Khadem, M. Shahgholi, Vibration attenuation of a rotor supported by journal bearings with nonlinear suspensions under mass eccentricity force using nonlinear energy sink, Meccanica, 50(9) (2015) 2441-2460.
[20] S. Bab, M. Najafi, J.F. Sola, A. Abbasi, Annihilation of non-stationary vibration of a gas turbine rotor system under rub-impact effect using a nonlinear absorber, Mechanism and Machine Theory, 139 (2019) 379-406.
[21] F. Nucera, F.L. Iacono, D. McFarland, L. Bergman, A. Vakakis, Application of broadband nonlinear targeted energy transfers for seismic mitigation of a shear frame: Experimental results, Journal of sound and vibration, 313(1-2) (2008) 57-76.
[22] M.A. Al-Shudeifat, Highly efficient nonlinear energy sink, Nonlinear Dynamics, 76(4) (2014) 1905-1920.
[23] F. Romeo, G. Sigalov, L.A. Bergman, A.F. Vakakis, Dynamics of a linear oscillator coupled to a bistable light attachment: numerical study, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 10(1) (2015).
[24] X. Fang, J. Wen, J. Yin, D. Yu, Highly efficient continuous bistable nonlinear energy sink composed of a cantilever beam with partial constrained layer damping, Nonlinear Dynamics, 87(4) (2017) 2677-2695.
[25] H. Wang, L. Tang, Modeling and experiment of bistable two-degree-of-freedom energy harvester with magnetic coupling, Mechanical Systems and Signal Processing, 86 (2017) 29-39.
[26] S.S. Rao, Vibration of continuous systems, John Wiley & Sons, 2019.
[27] F. Georgiades, A. Vakakis, Dynamics of a linear beam with an attached local nonlinear energy sink, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 12(5) (2007) 643-651.
[28] P. Asgharifard-Sharabiani, H. Ahmadian, Nonlinear model identification of oil-lubricated tilting pad bearings, Tribology International, 92 (2015) 533-543.
[29] S. Bab, S. Khadem, M. Mahdiabadi, M. Shahgholi, Vibration mitigation of a rotating beam under external periodic force using a nonlinear energy sink (NES), Journal of Vibration and Control, 23(6) (2017) 1001-1025.
[30] A.E. Mamaghani, S. Khadem, S. Bab, Vibration control of a pipe conveying fluid under external periodic excitation using a nonlinear energy sink, Nonlinear Dynamics, 86(3) (2016) 1761-1795.
[31] J.P. Den Hartog, Mechanical vibrations, Courier Corporation, 1985.