تحلیل انرژی، اگزرژی و ترمواکونومیکی سیکل ترکیبی نوین پیل‌سوختی‌اکسیدجامد و ریفرمینگ بخار آب بیوگاز برای تولید همزمان توان و هیدروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

در این مقاله، پیکربندی جدیدی از سیستم ترکیبی پیل‌سوختی‌اکسیدجامد/ توربین گازی با سیکل ریفرمینگ بیوگاز با اهداف تولید همزمان توان و هیدروژن ارائه شده است. حرارت خروجی از سیستم پایه پیل‌سوختی‌اکسید جامد جهت تأمین انرژی لازم واکنش ریفرمینگ و راه‌اندازی سیکل ریفرمینگ بیوگاز برای تولید هیدروژن مورد استفاده قرار گرفته است. مدل‌سازی جامع ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی با استفاده از برنامه ای‌‌ای‌اس انجام گرفته است. همچنین مطالعه پارامتریک جهت بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی توان خالص خروجی، بازده انرژی و اگزرژی، نرخ تخریب اگزرژی و مجموع هزینه واحد محصول کل سیستم مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بازده انرژی و اگزرژی سیستم ترکیبی پیشنهادی در مقایسه با سیستم پایه پیل‌سوختی‌اکسیدجامد/ توربین گازی به‌ترتیب به میزان 23/31% و 28/19% افزایش یافته است. توان خالص خروجی و دبی جرمی هیدروژن کل سیستم به‌ترتیب 2726 کیلووات و    07453 /0کیلوگرم در ثانیه به‌دست آمده است. از تحلیل اگزرژی کل سیستم، این نتیجه حاصل شد که جزء پس‌سوز بیش‌ترین سهم را در بین سایر اجزای سیستم در حدود 26% از نرخ تخریب اگزرژی کل به خود اختصاص داده است. با افزایش دمای ورودی پیل سوختی، ولتاژ پیل در دمای 679 کلوین به حداکثر مقدار می‌رسد و سپس کاهش می‌یابد. در نتیجه، بازده انرژی و اگزرژی به بیشترین مقدار رسیده و سپس کاهش می‌یابد. علاوه بر این، نرخ تخریب اگزرژی و مجموع هزینه واحد محصول کل سیستم ترکیبی به‌ترتیب برابر 1532 کیلووات و 9400 دلار بر گیگاژول محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Energy, Exergy and Thermoeconomic Analysis of the Novel Combined Cycle of Solid Oxide Fuel Cell and Biogas Steam Reforming for Cogeneration Power and Hydrogen

نویسندگان [English]

  • Elahe Soleimani
  • Saeed Ghavami Gargari
  • Hadi Ghaebi
  • Shahin Basiri
University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

In this paper, a new configuration of a solid oxide fuel cell/gas turbine combined cycle system with a biogas reforming cycle is presented for the purpose of coproduction production of power and hydrogen. The heat output from the base system of the solid oxide fuel cell/gas turbine is used to supply the energy required for the reforming reaction and to drive the biogas reforming cycle for hydrogen production. Comprehensive thermodynamic and thermoeconomic modeling has been performed using engineering equation solver software. Also, the parametric study has been analyzed for the effect of different parameters on the net output power, energy and exergy efficiency, exergy destruction rate, and the sum unit cost products of the whole system. The results show that the energy efficiency and exergy efficiency of the proposed combined system have increased the comparison of the solid oxide fuel cell/gas turbine system by 23.31% and 28.19%, respectively. The net output power and hydrogen production rate are obtained at 2726 kW and 0.07453 kg/s, respectively. From the exergy viewpoint, the afterburner causes a considerable amount of exergy destruction for the system by approximately 26% of the total exergy destruction rate. By increasing the inlet temperature fuel cell, the cell voltage reaches a maximum value at a temperature of 679 K and then decreases. As a result, energy and exergy efficiency are maximized and then reduced. Besides, the total exergy destruction rate and sum unit cost product of the cogeneration system is calculated equals to 1532 kW and 9400 $/GJ, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cogeneration system
  • Oxide fuel cell
  • Steam reforming
  • Energy and exergy
[1] X. Zhang, S. Chan, G. Li, H. Ho, J. Li, Z. Feng, A review of integration strategies for solid oxide fuel cells, Journal of Power Sources, 195(3) (2010) 685-702.
[2] T. Araki, T. Ohba, S. Takezawa, K. Onda, Y. Sakaki, Cycle analysis of planar SOFC power generation with serial connection of low and high temperature SOFCs, Journal of Power Sources, 158(1) (2006) 52-59.
[3] T. Araki, T. Taniuchi, D. Sunakawa, M. Nagahama, K. Onda, T. Kato, Cycle analysis of low and high H2 utilization SOFC/gas turbine combined cycle for CO2 recovery, Journal of Power Sources, 171(2) (2007) 464-470.
[4] M. Yokoo, K. Watanabe, M. Arakawa, Y. Yamazaki, Numerical evaluation of a parallel fuel feeding SOFC–PEFC system using seal-less planar SOFC stack, Journal of power sources, 153(1) (2006) 18-28.
[5] Q. Meng, J. Han, L. Kong, H. Liu, T. Zhang, Z. Yu, Thermodynamic analysis of combined power generation system based on SOFC/GT and transcritical carbon dioxide cycle, International Journal of Hydrogen Energy, 42(7) (2017) 4673-4678.
[6] M. Balat, Potential importance of hydrogen as a future solution to environmental and transportation problems, International journal of hydrogen energy, 33(15) (2008) 4013-4029.
[7] C.-J. Winter, Hydrogen energy—Abundant, efficient, clean: A debate over the energy-system-of-change, International journal of hydrogen energy, 34(14) (2009) S1-S52.
[8] J.S. Kang, D.H. Kim, S.D. Lee, S.I. Hong, D.J. Moon, Nickel-based tri-reforming catalyst for the production of synthesis gas, Applied Catalysis A: General, 332(1) (2007) 153-158.
[9] N. Muradov, T. Veziroǧlu, From hydrocarbon to hydrogen–carbon to hydrogen economy, International journal of hydrogen energy, 30(3) (2005) 225-237.
[10] N.R. Udengaard, Hydrogen production by steam reforming of hydrocarbons, Houston, Texas, 77058(49) (2004) 2.
[11] V.P. Rathod, J. Shete, P.V. Bhale, Experimental investigation on biogas reforming to hydrogen rich syngas production using solar energy, International journal of hydrogen energy, 41(1) (2016) 132-138.
[12] F. Cipitì, O. Barbera, N. Briguglio, G. Giacoppo, C. Italiano, A. Vita, Design of a biogas steam reforming reactor: A modelling and experimental approach, international journal of hydrogen energy, 41(27) (2016) 11577-11583.
[13] S. Campanari, L. Mastropasqua, M. Gazzani, P. Chiesa, M.C. Romano, Predicting the ultimate potential of natural gas SOFC power cycles with CO2 capture–Part A: Methodology and reference cases, Journal of Power Sources, 324 (2016) 598-614.
[14] M.M. Whiston, W.O. Collinge, M.M. Bilec, L.A. Schaefer, Exergy and economic comparison between kW-scale hybrid and stand-alone solid oxide fuel cell systems, Journal of Power Sources, 353 (2017) 152-166.
[15] S. Zhang, H. Liu, M. Liu, E. Sakaue, N. Li, Y. Zhao, An efficient integration strategy for a SOFC-GT-SORC combined system with performance simulation and parametric optimization, Applied Thermal Engineering, 121 (2017) 314-324.
[16] M. Ebrahimi, I. Moradpoor, Combined solid oxide fuel cell, micro-gas turbine and organic Rankine cycle for power generation (SOFC–MGT–ORC), Energy Conversion and Management, 116 (2016) 120-133.
[17] F.A. Al-Sulaiman, I. Dincer, F. Hamdullahpur, Energy analysis of a trigeneration plant based on solid oxide fuel cell and organic Rankine cycle, International Journal of Hydrogen Energy, 35(10) (2010) 5104-5113.
[18] F.A. Al-Sulaiman, I. Dincer, F. Hamdullahpur, Exergy analysis of an integrated solid oxide fuel cell and organic Rankine cycle for cooling, heating and power production, Journal of power sources, 195(8) (2010) 2346-2354.
[19] L.K.C. Tse, S. Wilkins, N. McGlashan, B. Urban, R. Martinez-Botas, Solid oxide fuel cell/gas turbine trigeneration system for marine applications, Journal of Power Sources, 196(6) (2011) 3149-3162.
[20] C. Acar, I. Dincer, Comparative assessment of hydrogen production methods from renewable and non-renewable sources, International journal of hydrogen energy, 39(1) (2014) 1-12.
[21] S.G. Gargari, M. Rahimi, H. Ghaebi, Thermodynamic analysis of a novel power-hydrogen cogeneration system, Energy Conversion and Management, 171 (2018) 1093-1105.
[22] M. Rabbani, I. Dincer, Energetic and exergetic assessments of glycerol steam reforming in a combined power plant for hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy, 40(34) (2015) 11125-11132.
[23] H. Ghaebi, M. Yari, S.G. Gargari, H. Rostamzadeh, Thermodynamic modeling and optimization of a combined biogas steam reforming system and organic Rankine cycle for coproduction of power and hydrogen, Renewable energy, 130 (2019) 87-102.
[24] M. Rahimpour, M. Dehnavi, F. Allahgholipour, D. Iranshahi, S. Jokar, Assessment and comparison of different catalytic coupling exothermic and endothermic reactions: a review, Applied Energy, 99 (2012) 496-512.
[25] U. Izquierdo, V. Barrio, N. Lago, J. Requies, J. Cambra, M. Güemez, P. Arias, Biogas steam and oxidative reforming processes for synthesis gas and hydrogen production in conventional and microreactor reaction systems, International Journal of Hydrogen Energy, 37(18) (2012) 13829-13842.
[26] P. Kolbitsch, C. Pfeifer, H. Hofbauer, Catalytic steam reforming of model biogas, Fuel, 87(6) (2008) 701-706.
[27] P. Gangadharan, K.C. Kanchi, H.H. Lou, Evaluation of the economic and environmental impact of combining dry reforming with steam reforming of methane, Chemical Engineering Research and Design, 90(11) (2012) 1956-1968.
[28] A.M. Lavasani, H. Ghaebi, Economic and thermodynamic evaluation of a new solid oxide fuel cell based polygeneration system, Energy, 175 (2019) 515-533.
[29] S. Ahmadi, H. Ghaebi, A. Shokri, A comprehensive thermodynamic analysis of a novel CHP system based on SOFC and APC cycles, Energy, 186 (2019) 115899.
[30] A. Bejan, G. Tsatsaronis, M. Moran, Thermal Design and Optimization John Wiley and Sons, Inc. New York,  (1996).
[31] S. Ma, J. Wang, Z. Yan, Y. Dai, B. Lu, Thermodynamic analysis of a new combined cooling, heat and power system driven by solid oxide fuel cell based on ammonia–water mixture, Journal of power sources, 196(20) (2011) 8463-8471.
[32] S.G. Gargari, M. Rahimi, H. Ghaebi, Energy, exergy, economic and environmental analysis and optimization of a novel biogas-based multigeneration system based on Gas Turbine-Modular Helium Reactor cycle, Energy Conversion and Management, 185 (2019) 816-835.
[33] M. Yari, A.S. Mehr, S.M.S. Mahmoudi, M. Santarelli, A comparative study of two SOFC based cogeneration systems fed by municipal solid waste by means of either the gasifier or digester, Energy, 114 (2016) 586-602.