شبیه‏سازی عددی آتش در اتاق با مدل احتراقی تولید‏فلیملت‏منیفولد و مقایسه با مدل‏های احتراقی دیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 تربیت مدرس * مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله، از روش شبیه‏سازی گردابه ‏های بزرگ استفاده شد و روش تک-معادله ‏ای به عنوان روش زیر شبکه اتخاذ گردید. همچنین شبیه ‏سازی‏ ها به صورت سه ‏بعدی، غیر دائم و تک فاز انجام می‏شود و عدد فرود ۰۰۰۲۵۵/۰ در نظر گرفته می‏شود. به‌منظور بررسی دقیق اثر مدل احتراقی، مدل احتراقی تولید‏فلیملت‏منیفولد در شبیه‏سازی آتش در اتاق استفاده می‏شود و نتایج این مدل احتراقی با مدل‏های سینتیک بسیار سریع و اضمحلال گردابه مقایسه می‏شود. با مقایسه‏ی نتایج مشاهده می‏شود که در سناریوی آتش در فضای اتاق با نرخ آزادسازی حرارت ۹/۶۲ کیلووات، دمای متوسط در شعله به‌طور تقریبی ۱۵۰۰ کلوین می‏شود. همچنین، نتایج مدل احتراقی اضمحلال گردابه و سینتیک بسیار سریع بهتر از مدل احتراقی ‌تولید‏فلیملت‏منیفولد نتایج دما را پیش‏بینی کرده‏اند؛ اما در پیش‏بینی سرعت هر سه مدل احتراقی با خطای نسبی کمتر از ۱۰ درصد، به نتایج تجربی نزدیک هستند. با توجه به هزینه‏ی محاسباتی پایین مدل تولید‏فلیملت‏منیفولد و توانایی استفاده از سینتیک کامل در این مدل احتراقی و همچنین دقت قابل قبول آن، استفاده از این مدل در شبیه‏سازی آتش در اتاق، مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Compartment Fire with Flamelet Generated Manifold and Comparison with Other Combustion Models

نویسندگان [English]

  • mohamad safarzadeh 1
  • Ghassem Heidarinejad 1
  • Hadi PasdarShahri 2
1 tarbiat modares university
2 Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In this paper, the LES was used and the one-equation method was adopted as the sub-grid method. In addition, the simulations are performed in three-dimensional, unsteady and single-phase case and the Froude number is considered 0.000255. To investigate the effect of the combustion model, the combustion model of flamelet generated manifold is used in the simulation of fire in the room and the results of this combustion model are compared with infinite fast chemistry models and eddy dissipation models. Comparing the results, it can be seen that in the fire scenario in the room with a heat release rate of 62.9 kW, the mean temperature in the flame is approximately 1500 Kelvin. Also, the results of the eddy dissipation combustion model and infinite fast chemistry predict the temperature results better than the flamelet generated manifold combustion model; but, all three combustion models are close to experimental results with a relative error of less than 10%, in predicting the velocity. Due to the low computational cost of the flamelet generated manifold model and the ability to use detailed kinetics in this combustion model, as well as its acceptable accuracy, it is appropriate to use this model in the compartment fire simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compartment fire
  • Large Eddy Simulation
  • combustion model
  • flamelet generated manifold