دوره و شماره: دوره 54، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 491-724