بررسی اثر تغییر ارتفاع کانالِ ایزوترمال بر رفتار ارتعاشی و حرارتی سیلندر قرار گرفته بر روی بستر الاستیک تحت تاثیر جریان جت یکطرفه و دوطرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

چکیده

در این مقاله، کنترل فعال جریان ارتعاشات ناشی از جریان سیلندر دایروی قرار گرفته در داخل کانالِ ایزوترمال توسط روش تزریق جریان جت، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین اثر تزریق جریان بر انتقال حرارت داخل کانال نیز مورد بازبینی قرار گرفته است. برای این منظور، سه شیار بصورت متقارن در دیواره‌های بالایی و پایینی کانال در فواصل 0، D و 4D که در آن D قطر استوانه می‌باشد از سطح کناری سیلندر جایگذاری شده‌اند. نوآوری اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی روش ارائه شده بر حسب ارتفاع کانال می‌باشد. برای این منظور، 6 کانال با ارتفاع‌های 5.5D، 6D، 7D، 8D، 9D و 10D برای انجام شبیه‌سازی‌های تعامل جریان-سازه‌ای در نظر گرفته شده است.نتایج عددی نشان می‌دهند که برای تمامی کانال-ها با ارتفاع‌های مختلف، تزریق جت چه بصورت یکطرفه و چه دو طرفه، از شیار‌ 3، اثری در جابجایی ندارد چراکه فاصله جت از سیلندر زیاد می‌باشد. همچنین برای شیارهای 1 و 2 دیده می‌شود، اثربخشی جت دوطرفه نسبت به جت یکطرفه بسیار بیشتر می‌باشد. علت اصلی کاهش کامل ارتعاشات توسط روش تزریق جریان جت، در توقف روند ریزش گردابه‌ها و به تبع آن کاهش دامنه ضرایب هیدرودینامیکی دیده می‌شود. با افزایش سرعت تزریق جت و کاهش ارتفاع کانال عدد ناسلت میانگین افزایش می یابد. اثر بخشی جت دوطرفه در بهبود عدد ناسلت بیش از جت یک طرفه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of isothermal channel height on the vibrational and thermal behavior of elastically-mounted cylinder affected by unilateral and bilateral jet flow

نویسندگان [English]

  • Somayeh Farahani
  • Amir Mohammad Zakinia
  • Amir Hossein Rabiee
Mechanical Engineering Department, Arak University of Technology, Arak, Iran
چکیده [English]

In this paper, the active flow control of flow-induced vibration of a circular cylinder placed inside the isothermal channel affected by jet injection is studied. The effect of flow injection on heat transfer inside the channel has also been examined. For this purpose, three slots are placed symmetrically in the upper and lower walls of the channel at distances 0, D and 4D where D is the diameter of the cylinder from the side surface. The main innovation of the present study is to evaluate the effectiveness of the proposed flow control method in terms of channel height. For this purpose, 6 channels with heights of 5.5D, 6D, 7D, 8D, 9D and 10D are considered to perform fluid-solid interaction simulations. Numerical results show that for all channels with different heights, jet injection, either unilaterally or bilaterally, from slot 3 has no effect on displacement because the distance of the jet from the cylinder is large. The main reason for the complete reduction of vibrations by the jet flow injection method is seen in suppressing the vortex shedding and consequently reducing the amplitude of hydrodynamic coefficients. The average Nusselt number increases with increasing jet injection velocity and decreasing channel height. The effectiveness of bilateral jets in improving the Nusselt number is more than unilateral jets

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow-induced vibration
  • Jet flow
  • Flow Control
  • active control
  • vortex shedding