پیش بینی جریان هوا، توزیع دما و توزیع رطوبت در یک ساختمان با استفاده از روش ناحیه ای هوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

طراحی سیستم های تهویه مطبوع برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها به روشهای سریع و دقیقی نیاز دارد که  بتوانند جزئیات هوا در داخل ساختمان را پیش بینی کنند. در این مقاله نشان می دهیم که روش ناحیه ای هوا می تواند کیفیت هوا در محیط های داخلی را با سرعت و دقت مناسب بصورت منطقه ای محاسبه کند. مدل ناحیه ای هوا براساس بالانس جرم و انرژی در حجم های ماکروسکوپی توصیف می شود. این مدل از معادلات بالانس، معادله حالت، معادله افت فشار هیدرواستاتیک و معادله نیرو (که از معادله بالانس اندازه حرکت بدست می آید) در شبکه های درشت استفاده می کند.
در این مقاله یک فضای نمونه شامل دو اتاق که توسط یک دریچه افقی با هم ارتباط دارند و بصورت طبیعی و اجباری تهویه می شوند، با استفاده از روش ناحیه ای هوا شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از روش عددی و تجربی با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که برای هندسه های ساده این روش توزیع دما و رطوبت در محیط های داخلی را با دقت قابل قبول در طراحی های مهندسی حتی برای مدت یک سال پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Air Zonal Model for Predicting Air Flow, Temperature Distribution and Humidity Distribution in Buildings

نویسندگان [English]

  • M. Ghodrati 1
  • Aziz Azimi 2
  • Mehdi Maerefat 3
چکیده [English]

The design of air-conditioning systems for energy saver buildings relies on fast and accurate methods able to predict the details of the indoor environment. In this paper, it is shown that the air zonal method is able to quickly assess the indoor environment quality. The zonal method is based on energy and mass balance equations in macroscopic volumes. Zonal models use a coarse grid and balance equations, state equations, hydrostatic pressure drop equations and power law equations. The aim of this paper is to study the simulation of temperature and humidity distributions through a large horizontal opening in a room with mixed ventilation by means of air zonal method and the results are compared to Computational Fluid Dynamics (CFD) calculations and experimental data.  It has been shown that for the simple rectangular geometries, the air zonal method gives reasonably an accurate air temperature and humidity results in engineering applications even for the whole year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Zonal Model
  • Simulation
  • temperature distribution
  • Humidity
  • Horizontal Opening
[1] J.Leburn,‘‘ Exigences physiologiques et modalites physiques de la climatisation par source statique concentree’’, PhD thesis, University of Liege, Belgium, 1970.
[2] SJ.Rees, P.Haves, ‘‘ A nodal model for displacement ventilation and chilled ceiling systems in office spaces’’, Building and Environment;36:753–62 , 2001 .
[3] C.Inard, A.Meslem, P.Depecker, ‘‘ Energy consumption and thermal comfort in dwellings-cells: a zonal model approach’’, Building and Environment;33(5):279–91 , 1998 .
[4] C.Inard, H.Bouia, P.Dalicieux, ‘‘ Prediction of air temperature distribution in buildings with a zonal model’’, Energy and Buildings;24:125–32 , 1996 .
[5] P.Riederer, D.Marchio, JC.Visier, A.Husaunndee, R.Lahrech, ‘‘Room thermal modeling adapted to the test of HVAC control systems’’, Building and Environment;37:777–90 , 2002 .
[6] A.Voeltzel, FR.Carrie, G.Guarracino, ‘‘Thermal and ventilation modelling of large highly-glazed spaces’’, Energy and Buildings;33:121–32 , 2001 .
[7] Griffith, B.T, ‘‘ Incorporating Nodal and Zonal Room Air Models into Building Energy Calculation Procedures ’’, Massachusetts Institute of Technology , 2002 .
[8] M.Kolokotroni, N.Saiz, J.Litter , ‘‘ Moisture movement: a study using tracer gas technique and CFD modeling ’’, Building Services Engineering Research and Technology, 13:113–7 , 1992 .
[9] J.Liu, H.Aizawa, H.Yoshino , ‘‘ CFD prediction of surface condensation on walls and its experimental validation ’’, Building and Environment, 39(8): 905–11 , 2004 .
[10] B.Launder, D. Spalding , ‘‘ The numerical omputation of turbulent flows ’’, Computer Methods in Applied Mechanics and Energy,3(2):269- 89 , 1974 .
[11] R.Hohota , ‘‘ Modelisation de l’Humidite dans un code CFD (bassess vitesses engrande cavite): comparison avec L’experimetal, Ph.D. thesis ’’, CETHIL-INSA deLyon, France , 2003 .
[12] T.Shih, W. Liou, A.Shabbir, Z.Yang, J.Zhu. , ‘‘ A new k–3 eddy viscosity model for high Reynolds number turbulent flows ’’, Computers & Fluids,24(3): 227–38 , 1995 .
[13] C.Teodosiu, R.Hohota, G.Rusaou, M.Woloszyn , ‘‘ Numerical prediction of indoor air humidity and its efect on indoor Environment ’’, Building and Environment ,38 655 – 664 , 2003 .
[14] L.Mortensen, M.Woloszyn, C.Rode, R.Peuhkuri , ‘‘ Investigation of microclimatesby CFD modeling of moisture interaction between air and constructions ’’, Journal of Building Physics, 30(4):279–315 , 2007 .
[15] H.Steeman, A. Janssens, J.Carmeliet, M.De Paepe , ‘‘ Modelling indoor air and hygrothermal wall interaction in building simulation: comparison between CFD and a well-mixed zonal model ’’, Building and Environment, 44(3):572–83 , 2008 .
[16] MJ.Cunningham , ‘‘ Effective penetration depth and effective resistance in moisture transfer ’’, Building and Environment; 27(3):379–86 , 1992 .
[17] SB.Riffat, L. Shao , ‘‘ Characteristics of buoyancy-driven interzonal airflows via horizontal openings ’’, Building Services and Engineering Research Technology,16(3):149–52 , 1995 .
[18] Z.Li , ‘‘ Characteristics of buoyancy driven natural ventilation through horizontal openings, Ph.D. thesis ’’, Department of Civil Engineering Architectural Engineering. Aalborg University, Denmark; 2007.
[19] F.Haghighat, Y.Li, A.C.Megri, ‘‘Development and validation of a zonal model – POMA ’’, Building and Enviroment, 36 1039-1047 , 2001 .
[20] S.Vera, P.Fazio, J.Rao, ‘‘Interzonal air and moisture transport through large horizontal openings in a full-scale two-story test-hut: Part 1 – Experimental study’’, Building and Environment, Vol. 45, pp. 1192–1201 , 2010 .
[21] S.Vera ,P.Fazio, J.Rao, ‘‘Interzonal air and moisture transport through large horizontal openings in a full-scale two-story test-hut:Part2–CFD study’’, Building and Environment, Vol. 45, pp. 622–631 , 2010 .
[22] Michael J. Moran, Howard N. Shapiro Fundamentals Of Engineering Thermodynamics. Fifth edition