تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی- اقتصادی تولید همزمان توان، حرارت و برودت در یک سیکل ترکیبی به همراه جت پمپ با استفاده از انرژی خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک- دانشکده فنی- دانشگاه گیلان

2 گروه مکانیک، واحد رودسر و املش، دانشگاه آزاد اسلامی، رودسر، ایران،

چکیده

به منظور به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوخت های فسیلی می‌توان از سیستم‌های تولید همزمان گرمایش، سرمایش و توان استفاده نمود. سیکل پیشنهادی در کار حاضر، سیکل پایدار برایتون و تبرید گذر بحرانی دی اکسید کربن همراه با جت پمپ‌ بوده، که از انرژی خورشیدی به عنوان منبع گرما استفاده می‌نماید. در مطالعه حاضر، تحلیل بازده انرژی، اگزرژی و اگزرژی- اقتصادی سیکل مورد مطالعه قرار گرفته است. در تحلیل ترمودینامیکی، اثرات هر یک از پارامترها بر روی عملکرد سیستم چندگانه بررسی شده است. در این تحلیل، با تغییر یکی از پارامترها،سایر پارامترها ثابت نگه داشته شده، بطوریکه تحلیل ترمودینامیکی بر اثر پارامترهای مهم شامل فشار ورودی توربین، فشار خروجی توربین، دمای ورودی توربین و دمای اواپراتور تمرکز دارد. نتایج حاصل از آن نشان می-دهد که با افزایش فشار خروجی توربین، فشار جریان اولیه ورودی به جت پمپ‌ و سرعت جریان در خروجی نازل جت پمپ‌، افزایش می‌یابد. تانک ذخیره بیشترین نرخ تخریب اگزرژی را در میان اجزای سیستم به دلیل اختلاف دمای زیاد دارد که مقدار آن حدود 29% کل نرخ تخریب ‌می‌باشد. همچنین، بیشترین هزینه بر واحد توان مربوط به سرمایش خروجی از سیکل همزمان می‌باشد، به طوری که مقدار آن حدود 53% مقدار کل هزینه‌ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic and exergy economic analysis combined heat power and cooling in a combined cycle with Ejector using solar energy

نویسندگان [English]

  • Kourosh Javaherdeh 1
  • habib karimi 2
1 Instructor of Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan
2 Department of mechanical engineering, Roudsar and Amlash branch, Islamic Azad University, Roudsar, Iran
چکیده [English]

Combined heat and power systems are used to renewable energies and reducing fossil fuels. In this work, investigated energy efficiency, exergy and exergy economic a Brayton cycle and refrigeration cycle with ejector that used solar energy as heat source. Considering the volume of control for each component of the system and the interaction of heat, work, input and output currents using mass and energy survival equations, thermodynamic analysis of the system has been performed. Inlet pressure turbine, outlet pressure turbine, inlet temperature turbine and temperature of evaporator are as variable parameters, when one of the parameters changes, the other parameters are kept constant, so that the thermodynamic analysis focuses on important parameters. Results showed that inlet pressure of initial flow in ejector and out let velocity of flow on ejector are increased with increasing outlet pressure of turbine. Storage tank had most exergy destruction rate among all components for high temperature difference that it’s almost 29% from all of the exergy destruction rate. Also, the highest cost per unit power is related to the combine heat and power cycle that it’s about 53% of the total cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exergy
  • Combined heat power
  • Ejector
  • Solar Energy