تحلیل یک سیستم کمکی گرمایش از کف و آب گرم خانگی با استفاده انرژی خورشیدی در مناطق سردسیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک و پلیمر، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

 امروزه افزایش جمعیت و مصرف انرژی به خصوص تجدیدناپذیرها رشد قابل توجهی دارند. انتظار می‌رود با ارتقا سطح آگاهی مردم درباره ضرورت مصرف بهینه انرژی، انتخاب روش و تجهیزاتی که موجب مصرف کمتر انرژی ساختمان شود، بیشتر مورد استقبال قرار بگیرد. در میان سیستم‌های گرمایشی، سیستم گرمایش از کف می‌تواند با وجود ایجاد گرمای یکنواخت در همه نقاط ساختمان، مصرف سوخت را به سبب پایین‌تر بودن دمای کاری کاهش دهد. از سوی دیگر، در کشور ایران که از پتانسیل بالای انرژی خورشیدی برخوردار است، این امکان وجود دارد با ترکیب سیستم‌های گرمایش از کف و حرارتی خورشیدی بتوان با وجود کاهش مصرف سوخت فسیلی، گرمای مطلوبی در ساختمان، فراهم کرد. از اینرو در تحقیق حاضر، یک سیستم گرمایش از کف ترکیبی شامل یک سیستم حرارتی خورشیدی در کنار یک دیگ آب گرم برای گرمایش یک ساختمان در اقلیم سردسیر ایران طراحی و شبیه‌سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که سیستم گرمایش خورشیدی طراحی شده در این تحقیق می‌تواند به تنهایی 98/5 درصد از کل انرژی لازم برای تهیه آب‌گرم مصرفی ساختمان و 17/3 درصد از کل انرژی لازم برای گرمایش از کف را تأمین کند. این نتایج نشان می‌دهد که سیستم گرمایشی ارائه شده برای تأمین انرژی ساختمان در اقلیم سرد ایران بسیار مفید بوده و می‌تواند به مقدار قابل توجهی مصرف سوخت فسیلی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of an Auxiliary Household Underfloor Heating and Domestic Hot Water System Using Solar Energy in a Cold Area

نویسندگان [English]

  • Mahdi Asadi 1
  • Amir Musa Abazari 2
  • Amin Hasanvand 3
1 Department of Energy Systems Engineering, School of Advanced Technologies, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
3 Department of Mechanical & Polymer Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Nowadays, population growth and energy consumption, especially non-renewables, are growing significantly. It is expected that by increasing public awareness about the necessity of optimal energy consumption, the choice of methods and equipment that will lead to less energy consumption of the building, will be more welcomed. Among heating systems, the underfloor heating systems can reduce fuel consumption due to lower operating temperatures, despite creating uniform heat in all zones of the building. On the other hand, In Iran, which has a high potential for solar energy, it is possible that by combining underfloor heating and solar heating systems, despite the reduction of fossil fuel consumption, the desired heat in the building can be provided. In the present study, a combined floor heating system including a solar underfloor heating system and a hot water boiler is designed and simulated to heat a building in the cold climate of Iran to reduce fossil fuel consumption. The simulation results show that the solar heating system designed in this study can provide 98.5 % of the total energy required for domestic hot water and 17.3 % of the total energy required for underfloor heating. These results show that the heating system provided for building energy supply in the cold climate of Iran is very useful and can significantly reduce fossil fuel consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floor heating
  • Solar energy
  • Solar thermal systems
  • Solar water heaters
  • Solar collectors
[1] F. Amini, L. Saber Fattahi, P. Soleymanpour, N. Golghahremani, M. Shafizadeh, M. Tavanpour, M. Farmad, Iran Energy Balance Sheets: 1397, Iran Ministry of Energy, Deputy of planning and economic, (2019) (in Persian).
[2] G. Najafi, B. Ghobadian, R. Mamat, T. Yusaf, W.H. Azmi, Solar energy in Iran: Current state and outlook, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49 (2015) 931-942.
[3] A. Ebrahimpour, Y. Karimi Wahed, The best methods to optimize energy consumption for an educational building in Tabriz, Modares Mechanical Engineering, 12(4) (2012) (in Persian).
[4] A. Sousi, L.A. Al-Rubaye, Feasibility of Underfloor Heating Using Solar Energy, SSRN Electronic Journal,  (2012).
[5] H.G. Sabiniak, K. Wiśnik, Real Temperature Distribution on the Surface of Underfloor Heating, International Journal of Energy Engineering, 5(5) (2015) 137-151.
[6] M.S. Karimi, F. Fazelpour, M.A. Rosen, M. Shams, Comparative study of solar-powered underfloor heating system performance in distinctive climates, Renewable Energy, 130 (2019) 524-535.
[7] H. Zweifel, R.D. Maier, M. Schiller, Plastics additives handbook, 6th ed., Hanser, Munich, (2009).
[8] S. Faisal Ahmed, M. Khalid, M. Vaka, R. Walvekar, A. Numan, A. Khaliq Rasheed, N. Mujawar Mubarak, Recent progress in solar water heaters and solar collectors: A comprehensive review, Thermal Science and Engineering Progress, 25 (2021) 100981-100981.
[9] L. Wang, Y. Man, S. Shi, Z. Wang, Application of Solar Air Collector and Floor Air Supply Heating System in Winter, Procedia Engineering, 205 (2017) 3623-3629.
[10] H.Y. Chan, S.B. Riffat, J. Zhu, Review of passive solar heating and cooling technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, (2010) 781-789.
[11] N. Benz, T. Beikircher, High efficiency evacuated flat-plate solar collector for process steam production, Solar Energy, 65(2) (1999) 111-118.
[12] M. Antonelli, A. Baccioli, M. Francesconi, R. Lensi, L. Martorano, Analysis of a low concentration solar plant with compound parabolic collectors and a rotary expander for electricity generation, Energy Procedia, 45 (2014) 170-179.
[13] M. Paidar, M. Ashjari, Performance and Efficiency Consideration of a Floor Heating System Working with the Heat Collected from the Sun at Different Climate Conditions, Journal of Mechanical Engineering, 48(1) (2018) 85-94 (in Persian).
[14] P. Alamdari, O. Nematollahi, A. Alam Rajabi, Numerical study of the pipe arrangement effect on heat transfer and pressure drop in underfloor heating system, The First Conference on Emerging Trends in Energy Conservation, (2011) (in Persian).
[15] F. Yazdanifard, M. Ameri, R. Taylor, Investigation of using hybrid nanofluid-phase change material spectral splitter in photovoltaic/thermal system, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 53(7) (2021) 19-19 (in Persian).
[16] M. Talebizadeh, E. Jahanshahi Javaran, M. Rahnama, Design, Manufacturing and Performance Evaluation of a Fixed Focus Scheffler Concentrator in Kerman, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 50(6) (2019) 1303-1318 (in Persian).
[17] S.A. Behmounesi, F. Jafarkazemi, Theoretical comparison of thermal and electrical performance of different models of sheet and tube type solar photovoltaic - thermal water collector, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 53(5) (2021) 9-9 (in Persian).
[18] H. Abdualla, H. Ceylan, S. Kim, P.C. Taylor, K. Gopalakrishnan, K. Cetin, Hydronic Heated Pavement System Using Precast Concrete Pavement for Airport Applications, International Conference on Transportation and Development, American Society of Civil Engineers (ASCE), (2018) 16-24.
[19] S.M. Mousavi Naeinian, Building Facilities, Danesh va Fan, Tehran, (2011) (in Persian).
[20] M. Izadkhah, H. Khanimoghaddam, K. Yazdani, Underfloor Heating in LoopCAD, Noavar, Tehran, (2013) (in Persian).
[21] F. Yang, J. Liu, Q. Sun, L. Cheng, R. Wennersten, Simulation analysis of household solar assistant radiant floor heating system in cold area, Energy Procedia, 158 (2019) 631-636.
[22] M. Bahadorinejad, S.A. Mirhosseini, Atmospheric Transparency for different cities of Iran, The Third Conference on Optimizing fuel consumption in the building, (2003) (in Persian).
[23] W.T. Grondzik, A.G. Kwok, Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Portland, (2014).
[24] H.A. Zondag, D.W. De Vries, W.G.J. Van Helden, R.J.C. Van Zolingen, A.A. Van Steenhoven, The thermal and electrical yield of a PV-thermal collector, Solar Energy, 72(2) (2002) 113-128.