دوره و شماره: دوره 54، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 945-1220