مطالعه تجربی و شبیه‌سازی المان محدود توزیع درجه حرارت در ابزار برش در فرایند ماشینکاری به کمک لیزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک

3 دانشگاه صنعتی امیر کبیر*مهندسی مکانیک

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تجربی و شبیه‌سازی المان محدود توزیع درجه حرارت ابزار برش در فرایند ماشینکاری به کمک لیزر اختصاص یافته است. رویه در نظر گرفته شده مشتمل بر ایجاد یک مدل المان محدود و صحه‌گذاری نتایج آن با آزمون‌های تجربی اندازه‌گیری نیرو و درجه حرارت برای آلیاژ اینکونل 718 است. در این ارتباط، در مرحله نخست شبیه‌سازی فرایند تراشکاری به کمک لیزر مورد مطالعه قرار گرفت. سپس طراحی و ساخت تجهیزات لازم برای انجام فرایند تراشکاری به کمک لیزر انجام شد و در نهایت مجموعه‌ای از آزمایش‌های تجربی با هدف اندازه‌گیری نیرو و درجه حرارت صورت گرفت و محدوده‌ای مناسب برای پارامترها، استخراج گردید. در ادامه از نتایج بدست آمده به منظور صحه‌گذاری نتایج شبیه‌سازی استفاده شد. تأثیر توان لیزر، سرعت برش و پیشروی بر توزیع درجه حرارت در ابزار برش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مدل المان محدود با نتایج تجربی صحه‌سنجی شد. بر اساس نتایج حاصل، استفاده از لیزر پیوسته در محدوده‌ای که منجر به تغییر ساختار کریستالی نشود، ضمن کاهش 25 درصدی در مولفه‌ی نیروی اصلی برش، کاهش دمای ابزار برشی را به دنبال داشت. متوسط درجه‌ی حرارت ابزار در تراشکاری به کمک لیزر در حدود 80 درصد مقادیر نظیر در تراشکاری سنتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study and Finite Element Simulation of Cutting Tool Temperature in Laser Assisted Machining

نویسندگان [English]

 • Sayed mohammad Nikouei 1
 • Mohammad Reza Razfar 2
 • Mohsen Khajehzadeh 3
1 Amirkabir university of technology
2 Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
3 Mechanical Engineering Department of Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

The present paper has been dedicated to finite element simulation and experimental study of cutting tool temperature during laser-assisted machining. To achieve this objective, a finite element model of the processes has been developed for Inconel 718 super alloy and the results have been verified by experimental measurements of cutting forces and cutting tool temperature. In this regard, first of all, a finite element model of the laser-assisted turning process was developed and then an experimental setup was designed and manufactured. Finally, a series of experimental tests were arranged to achieve a proper range of process parameters and also to measure cutting forces and cutting tool temperatures during the machining process. Experimental results were then used to verify the results of the finite element model. Using the developed model, the effect of laser source power, cutting speed, and feed on cutting tool temperature were studied. According to the achieved results, using a laser heat source, in the range without microstructural effects, will lead to a 25% reduction in the average main component of cutting force and an 80% reduction in the average maximum temperature of the cutting tool in comparison to conventional turning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laser assisted machining
 • Cutting temperatures
 • Finite element simulation
 • Continuous wave laser
 1. Punugupati, K.K. Kandi, P.S. Bose, C.S. Rao, Laser assisted machining: a state of art review, In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 149 (2016), 012014.
 2. M. Hashemi, M.A. Akhavan-Behabadi, An empirical study on heat transfer and pressure drop characteristics of CuO–base oil nanofluid flow in a horizontal helically coiled tube under constant heat flux, International Communications in Heat and Mass Transfer, 39(1) (2012) 144-151.
 3. Sun, M. Brandt, M.S. Dargusch, Thermally enhanced machining of hard-to-machine materials—a review, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 50(8), (2010) 663-680.
 4. N. Lo´ pez de Lacalle, J.A. Sa´ nchez, A. Lamikiz, A. Celaya, Plasma assisted milling of heat-resistant superalloys, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 126(2), (2004) 274-85.
 5. C. Rozzi, F.E. Pfefferkorn, F.P. Incropera, Y.C. Shin, Transient, three-dimensional heat transfer model for the laser assisted machining of silicon nitride: I. Comparison of predictions with measured surface temperature histories, International journal of heat and mass transfer, 43(8), (2000) 1409-1424.
 6. A. Rebro, Y.C. Shin, F.P. Incropera, Design of operating conditions for crackfree laser-assisted machining of mullite, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 44(7-8), (2004) 677-694.
 7. Samanta, M. Teli, R. Singh, Experimental characterization and finite element modeling of the residual stresses in laser-assisted mechanical micromachining of Inconel 625, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B. Journal of Engineering Manufacture, 231(10), (2017) 735-1751.
 8. M. Kashani, M.R. Movahhedy, M.T. Ahmadian, R.S. Razavi, Analytical prediction of the temperature field in laser assisted machining, Procedia CIRP, 46 (2016) 575-578.
 9. Kaselouris, A. Baroutsos, T. Papadoulis, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, V. Dimitriou, A Study on the Influence of Laser Parameters on Laser-Assisted Machining of Aisi H-13 Steel, Key Engineering Materials, 827 (2020) 92-97.
 10. M. Kashani, M.R. Movahhedy, M.T. Ahmadian, R.S. Razavi, In-process determination of laser beam absorption coefficient for laser-assisted turning processes, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 92(5-8) (2017) 2929-38.
 11. Nadim, O.A. Shams, T.T. Chandratilleke, A. Pramanik, Preheating and thermal behaviour of a rotating cylindrical workpiece in laser-assisted machining, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 234(3) (2020) 559-70.
 12. Roostai, M.R. Movahhedy, R. Shoja Razavi, Experimental and numerical study of low frequency pulsed Nd: YAG laser heating of slip cast fused silica ceramics for laser assisted turning process considering laser beam overlapping, Scientia Iranica, 26(1) (2019) 394-407.
 13. Song, J. Dan, X. Chen, J. Xiao, J. Xu, Experimental investigation of machinability in laser-assisted machining of fused silica, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 97(1-4) (2018) 267-78.
 14. Khajehzadeh, M. Akhlaghi, M.R. Razfar, Finite element simulation and experimental investigation of tool temperature during ultrasonically assisted turning of aerospace aluminum using multicoated carbide inserts, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 75(5-8) (2014) 1163-75.
 15. K. Farahani, M. Ketabchi, S. Zangeneh, Determination of Johnson–Cook plasticity model parameters for Inconel718, Journal of Materials Engineering and Performance, 26(11) (2017) 5284-5293.
 16. Khajehzadeh, M.R. Razfar, Theoretical modeling of tool mean temperature during ultrasonically assisted turning. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 230(4) (2016) 675-93.