بررسی خرابی لوله‌های کامپوزیتی ساخته شده با فرآیند رشته‌پیچی الیاف با روش نشرآوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی ویژگی‌های جذب انرژی در سازه‌های کامپوزیتی لازم است تا مکانیزم‌های عملکردی شناسایی شده و میزان تأثیر هر یک در میزان جذب انرژی مشخص شود. در این پژوهش به بررسی رفتار لوله‌های کامپوزیتی تحت بار محوری فشاری با پایش سیگنال‌های نشرآوایی پرداخته می‌شود. برای ساخت لوله کامپوزیتی رشته‌پیچی شده در ابتدا با استفاده از تحقیقات صورت گرفته به تعیین پارامترهای بهینه پرداخته شد. در تعیین پارامترهای بهینه با توجه به وجود عدم قطعیت در تأثیر زاویه پیچش الیاف، از بین محدوه بهینه حد واسط این محدوده یعنی زاویه پیچش 35 درجه انتخاب گردید. سپس برای اطمینان از نتایج تجربی، از روش شبیه‌سازی المان‌محدود و به کارگیری زیرروال وی‌یومت بر پایه معیار گسیختگی هاشین سه‌بعدی استفاده شد. نتایج نشان داد که مد خرابی غالب شکست موضعی برشی و آسیب جانبی بوده که در ابتدا باعث تغییرشکل پلاستیکی نمونه شده و سپس موجب رشد ترک در راستای زاویه پیچش الیاف می‌شود. همچنین بیشترین درصد مکانیزم‌های خرابی به ترتیب ترک‌خوردگی ماتریس، شکست الیاف و جدایش الیاف از ماتریس می‌باشد. در نهایت استفاده از زیرروال توسعه داده شده برای پیش‌بینی رفتار سازه مفید واقع گردید و توانست رفتار لوله کامپوزیتی را حتی بعد از حداکثر نیروی لهیدگی نیز به خوبی پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Failure Mechanism of the Composite Tubes Made by Filament Winding Process by Acoustic Emission Method

نویسندگان [English]

  • sajad alimirzaei
  • Mehdi Ahmadi Najafabadi
  • Amir Bani mohmmad Ali
Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran
چکیده [English]

To study the energy absorption features in composite structures, it is necessary to identify the functional mechanisms and determine the impact of each on the energy absorption. In this study, the behavior of composite tubes under compressive axial load was investigated by acoustic emission monitoring. To make a filament wound composite tube, the optimal parameters were first determined using literature. In determining the optimal parameters, due to the uncertainty effect of fiber angles, from the intermediate range, the angle of 35 degrees was selected. Then, to ensure the experimental results, the finite element simulation method and the use of the VUMAT subroutine based on the 3D Hashin criterion were used. The results showed that the dominant failure mode was a local shear failure and lateral damage, which first caused the plastic deformation of the sample and then caused the growth of cracks in the fiber direction. Also, the highest percentage of failure mechanisms are matrix cracking, fiber breakage, and separation of fibers from the matrix, respectively. Finally, the use of the developed subroutine to predict the behavior of the structure was useful and was able to predict the behavior of the composite tube even after the maximum crushing force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Filament-wound composite
  • Failure mechanisms percentage
  • Acoustic emission method
  • Numerical simulation
  • VUMAT subroutine
[1] K.C. Shen, G. Pan, Buckling and strain response of filament winding composite cylindrical shell subjected to hydrostatic pressure: numerical solution and experiment, Composite Structures, 276 (2021) 114534.
[2] P.C. Soden, R. Kitching, P.C. Tse, Experimental failure stresses for ±55 filament wound glass fibre reinforced plastic tubes under biaxial loads, Composites, 20(2) (1989) 125-135.
[3] J. Rousseau, D. Perreux, N. Verdiere, The influence of winding patterns on the damage behaviour of filament-wound pipes, Composites Science and Technology, 59(9) (1999) 1439-1449.
[4] J.S. Park, C.S. Hong, C.G. Kim, C.U. Kim, Analysis of filament wound composite structures considering the change of winding angles through the thickness direction, Composite structures, 55(1) (2002) 63-71.
[5] P. Mertiny, F. Ellyin, Influence of the filament winding tension on physical and mechanical properties of reinforced composites, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 33(12) (2002) 1615-1622.
[6] R. Rafiee, Experimental and theoretical investigations on the failure of filament wound GRP pipes, Composites Part B: Engineering, 45(1) (2013) 257-267.
[7] A. Mamalis, D. Manolakos, M. Ioannidis, D. Papapostolou, On the response of thin-walled CFRP composite tubular components subjected to static and dynamic axial compressive loading: experimental, Composite structures, 69(4) (2005) 407-420.
[8] H. Luo, Y. Yan, X. Meng, C. Jin, Progressive failure analysis and energy-absorbing experiment of composite tubes under axial dynamic impact, Composites Part B: Engineering, 87 (2016) 1-11.
[9] R. Kalhor, S.W. Case, The effect of FRP thickness on energy absorption of metal-FRP square tubes subjected to axial compressive loading, Composite Structures, 130 (2015) 44-50.
[10] G. Yong, X. Denghong, H. Tian, L. Ye, L. Naitian, Y. Quanhong, W. Yanrong, Identification of damage mechanisms of carbon fiber reinforced silicon carbide composites under static loading using acoustic emission monitoring, Ceramics International, 45(11) (2019) 13847-13858.
[11] L. Friedrich, A. Colpo, A. Maggi, T. Becker, G. Lacidogna, I. Iturrioz, Damage process in glass fiber reinforced polymer specimens using acoustic emission technique with low frequency acquisition, Composite Structures, 256 (2021) 113105.
[12] M. Saeedifar, M.A. Najafabadi, J. Yousefi, R. Mohammadi, H.H. Toudeshky, G. Minak, Delamination analysis in composite laminates by means of acoustic emission and bi-linear/tri-linear cohesive zone modeling, Composite Structures, 161 (2017) 505-512.
[13] S. Xu, P. Chen, Prediction of low velocity impact damage in carbon/epoxy laminates, Procedia Engineering, 67 (2013) 489-496.
[14] J. Zhou, P. Wen, S. Wang, Finite element analysis of a modified progressive damage model for composite laminates under low-velocity impact, Composite Structures, 225 (2019) 111113.
[15] G.F.O. Ferreira, M.L. Ribeiro, A.J.M. Ferreira, V. Tita, Computational analyses of composite plates under low-velocity impact loading, Materials Today: Proceedings, 8 (2019) 778-788.
[16] C. Wang, T. Suo, C. Hang, Y. Li, P. Xue, Q. Deng, Influence of in-plane tensile preloads on impact responses of composite laminated plates, International Journal of Mechanical Sciences, 161 (2019) 105012.
[17] P. Ladeveze, E. LeDantec, Damage modelling of the elementary ply for laminated composites, Composites science and technology, 43(3) (1992) 257-267.
[18] X. Li, D. Ma, H. Liu, W. Tan, X. Gong, C. Zhang, Y. Li, Assessment of failure criteria and damage evolution methods for composite laminates under low-velocity impact, Composite structures, 207 (2019) 727-739.
[19] H.T. Hahn, S.W. Tsai, Introduction to composite materials, CRC Press, 1980.
[20] S.W. Tsai, E.M.J.J.o.c.m. Wu, A general theory of strength for anisotropic materials, 5(1) (1971) 58-80.
[21] G.D. Wang, S.K. Melly, Three-dimensional finite element modeling of drilling CFRP composites using Abaqus/CAE: a review, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 94(1) (2018) 599-614.
[22] K. Soman, K. Ramachandran, Insight into wavelets from theory to practice 2nd edn, in, 2004.
[23] G. Meurant, Wavelets: a tutorial in theory and applications, Academic press, 2012.