دوره و شماره: دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1221-1458