بررسی سیکل ترکیبی توربین گاز رآکتور هلیوم با سیکل رانکین آلی از دیدگاه تحلیل اگزرژی پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این مقاله، سیکل ترکیبی توربین گاز رآکتور هلیوم با سیکل رانکین آلی از دیدگاه تحلیل اگزرژی متداول و پیشرفته مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. با استفاده از نرم افزار حل معادلات مهندسی مدل‌سازی این سیکل انجام گرفته و نتایج تحلیل انرژی و اگزرژی متداول به دست آمده است. سپس به منظور تعیین اولویت‌بندی مناسب بهبود اجزاء سیکل از دیدگاه تحلیل اگزرژی پیشرفته مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع تحلیل اگزرژی پیشرفته با تقسیم نابودی اگزرژی هر جزء به بخش‌های درونزا، برونزا، اجتناب‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر، اطلاعات دقیقی در مورد پتانسیل بهبود واقعی عملکرد سیستم ارائه می‌دهد. نتایج تجزیه و تحلیل اگزرژی پیشرفته نشان می‌دهد که با اصلاح و ارتقای اجزای سیستم مورد مطالعه در این پژوهش، 19/1 درصد از نابودی اگزرژی کل سیستم قابل کاهش می‌باشد. همچنین تجزیه و تحلیل اگزرژی پیشرفته با در نظر گرفتن بخش اجتناب‌پذیر درونزا در هر جزء اولویت بهبود را به ترتیب به کمپرسور و سپس به رآکتور و توربین گازی می‌دهد. این در حالی است که از تجزیه و تحلیل اگزرژی متداول، نابودی اگزرژی محاسبه شده برای رآکتور بیشتر از کمپرسور بوده و اولویت بهبود با رآکتور است. علاوه بر آن براساس اولویت‌بندی تحلیل اگزرژی پیشرفته امکان افزایش بازده اگزرژی سیکل از 75/21% به 82/51 % و بازده انرژی سیکل از 51% به 56/22 % وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Advanced Exergy Investigation of Combined Cycle of Helium Reactor Gas Turbine with Organic Rankine Cycle

نویسندگان [English]

  • Mohsen Fallah 1
  • Zahra Mohammadi 2
  • Seyed Mohammad Seyed Mahmoudi 3
1 Mechanical engineering group, Azarbaijan Shahid Madani University
2 Tabriz university
3 Tabriz university
چکیده [English]

In this work, the combined cycle of a helium reactor gas turbine with an organic Rankine cycle is studied and compared from the perspective of conventional and advanced exergy analysis. Using Equation solving engineering software, modeling of this cycle has been done and the results of conventional energy and exergy analysis have been obtained. Then, to determine the appropriate prioritization of cycle component improvement from the perspective of advanced exergy analysis has been studied. In fact, advanced exergy analysis provides accurate information about the real potential for system performance improvement by dividing the exergy destruction of each component into endogenous, exogenous, avoidable, and unavoidable components. The results of advanced exergy analysis show that by modifying and upgrading the components of the system, 19.1% of the total exergy destruction of the system can be reduced. According to the advanced exergy analysis, the improvement priority belongs to the compressor and then to the reactor and gas turbine. However, from the conventional exergy analysis, the reactor's exergy destruction is greater than that of the compressor and the priority is on the reactor. In addition, based on the prioritization of advanced exergy analysis, it is possible to increase the cycle exergy efficiency from 75.21% to 82.51% and the cycle energy efficiency from 51% to 56.22%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced exergy analysis
  • Endogenous/exogenous exergy destruction
  • Avoidable/unavoidable exergy destruction
[1] G. Tsatsaronis, Strengths and limitations of exergy analysis, in:  Thermodynamic optimization of complex energy systems, Springer, 1999, pp. 93-100.
[2] G. Tsatsaronis, M.-H. Park, On avoidable and unavoidable exergy destructions and investment costs in thermal systems, Energy conversion and management, 43(9-12) (2002) 1259-1270.
[3] S. Kelly, G. Tsatsaronis, T. Morosuk, Advanced exergetic analysis: Approaches for splitting the exergy destruction into endogenous and exogenous parts, Energy, 34(3) (2009) 384-391.
[4] M. Fallah, H. Siyahi, R.A. Ghiasi, S. Mahmoudi, M. Yari, M. Rosen, Comparison of different gas turbine cycles and advanced exergy analysis of the most effective, Energy, 116 (2016) 701-715.
[5] M. Fallah, S.M.S. Mahmoudi, M. Yari, A comparative advanced exergy analysis for a solid oxide fuel cell using the engineering and modified hybrid methods, Energy conversion and management, 168 (2018) 576-587.
[6] M. Fallah, S. Mahmoudi, M. Yari, Advanced exergy analysis for an anode gas recirculation solid oxide fuel cell, Energy, 141 (2017) 1097-1112.
[7] M. Fallah, S.M.S. Mahmoudi, M. Yari, R.A. Ghiasi, Advanced exergy analysis of the Kalina cycle applied for low temperature enhanced geothermal system, Energy conversion and management, 108 (2016) 190-201.
[8] S. Yousefizadeh Dibazar, G. Salehi, A. Davarpanah, Comparison of exergy and advanced exergy analysis in three different organic Rankine cycles, Processes, 8(5) (2020) 586.
[9] Z. Mohammadi, M. Fallah, S.S. Mahmoudi, Advanced exergy analysis of recompression supercritical CO2 cycle, Energy, 178 (2019) 631-643.
[10] J. Chen, H. Havtun, B. Palm, Conventional and advanced exergy analysis of an ejector refrigeration system, Applied Energy, 144 (2015) 139-151.
[11] Z. Liu, Z. Liu, X. Yang, H. Zhai, X. Yang, Advanced exergy and exergoeconomic analysis of a novel liquid carbon dioxide energy storage system, Energy Conversion and Management, 205 (2020) 112391.
[12] Y. Zhang, Liang, T., Yang, C., Zhang, X., Yang, K.,  Advanced exergy analysis of an integrated energy storage system based on transcritical CO2 energy storage and Organic Rankine Cycle, Energy Conversion and Management, 216 (2020) 34-54.
[13] G. Liao, E. Jiaqiang, F. Zhang, J. Chen, E. Leng, Advanced exergy analysis for Organic Rankine Cycle-based layout to recover waste heat of flue gas, Applied Energy, 266 (2020) 114891.
[14] A.M. Idrissa, K.G. Boulama, Advanced exergy analysis of a combined Brayton/Brayton power cycle, Energy, 166 (2019) 724-737.
[15] V. Zare, S. Mahmoudi, M. Yari, An exergoeconomic investigation of waste heat recovery from the Gas Turbine-Modular Helium Reactor (GT-MHR) employing an ammonia–water power/cooling cycle, Energy, 61 (2013) 397-409.
[16] V. Zare, S. Mahmoudi, A thermodynamic comparison between organic Rankine and Kalina cycles for waste heat recovery from the Gas Turbine-Modular Helium Reactor, Energy, 79 (2015) 398-406.
[17] Z. Liu, T. He, Exergoeconomic analysis and optimization of a Gas Turbine-Modular Helium Reactor with new organic Rankine cycle for efficient design and operation, Energy Conversion and Management, 204 (2020) 112311.
[18] S.G. Gargari, M. Rahimi, H. Ghaebi, Energy, exergy, economic and environmental analysis and optimization of a novel biogas-based multigeneration system based on Gas Turbine-Modular Helium Reactor cycle, Energy Conversion and Management, 185 (2019) 816-835.
[19] J. de O Marques, A. Costa, C. Pereira, Thermodynamic analysis of a Na-OH thermochemical cycle coupled to a Gas Turbine Modular Helium Reactor (GT-MHR), in:  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing, 2019, pp. 012002.
[20] F. Mohammadkhani, N. Shokati, S. Mahmoudi, M. Yari, M. Rosen, Exergoeconomic assessment and parametric study of a Gas Turbine-Modular Helium Reactor combined with two Organic Rankine Cycles, Energy, 65 (2014) 533-543.
[21] S. Mahmoudi, A. Pourreza, A. Akbari, M. Yari, Exergoeconomic evaluation and optimization of a novel combined augmented Kalina cycle/gas turbine-modular helium reactor, Applied Thermal Engineering, 109 (2016) 109-120.
[22] R. Rabiei, M.K. Hanifi, M. Zoghi, M. YARI, Energy and exergoeconomic analysis of combined cogeneration gas turbine-modular helium reactor, Kalina cycle and absorption refrigeration cycle, Modares Mechanical Engineering, 18 (2018) 113-121. (in Persian)
[23] M. Yari, S. Mahmoudi, A thermodynamic study of waste heat recovery from GT-MHR using organic Rankine cycles, Heat and Mass Transfer, 47(2) (2011) 181-196.
[24] H. Nami, F. Mohammadkhani, F. Ranjbar, Utilization of waste heat from GTMHR for hydrogen generation via a combination of organic Rankine cycles and PEM electrolysis, Energy Conversion and Management, 127 (2016) 589-598.
[25] M. Khaljani, R.K. Saray, K. Bahlouli, Comprehensive analysis of energy, exergy and exergo-economic of cogeneration of heat and power in a combined gas turbine and organic Rankine cycle, Energy Conversion and Management, 97 (2015) 154-165.
[26] Y. Cao, Y. Gao, Y. Zheng, Y. Dai, Optimum design and thermodynamic analysis of a gas turbine and ORC combined cycle with recuperators, Energy Conversion and Management, 116 (2016) 32-41.
[27] X. Wang, Y. Dai, An exergoeconomic assessment of waste heat recovery from a Gas Turbine-Modular Helium Reactor using two transcritical CO2 cycles, Energy Conversion and Management, 126 (2016) 561-572.
[28] A.E. Alali, K. Al Khasawneh, Performance analysis of stirling engine double-effect absorption chiller hybrid system for waste heat utilization from gas turbine modular helium reactor, Energy Conversion and Management, 251 (2022) 114976.
[29] M.S. El-Genk, J.-M. Tournier, Noble gas binary mixtures for gas-cooled reactor power plants, Nuclear Engineering and Design, 238(6) (2008) 1353-1372.
[30] M. Yari, Exergetic analysis of various types of geothermal power plants, Renewable energy, 35(1) (2010) 112-121.