دوره و شماره: دوره 54، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1459-1716