بررسی عددی افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز و صحه‌گذاری نتایج آن با نتایج تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

در راستای بهینه‌سازی مصرف گاز، این تحقیق افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن مخزن‌دار گازسوز را به صورت عددی بررسی می‌نماید. قرار دادن موانع مناسب در تنوره، از خروج سریع گازهای احتراقی جلوگیری نموده و با تغییر شکل خطوط و نوع جریان، مانع هدر رفتن انرژی گرمایی می‌گردد. فرآیند احتراق، فرآیندی زنجیره‌ای بوده و کامل شدن آن به تدریج و در طول مسیر تنوره اتفاق می‌افتد، تحلیل عددی احتراق و طراحی موانع جهت بررسی انتقال حرارت در درون تنوره به صورت همزمان انجام گرفت. برای این کار با استفاده از نرم‌‌افزار دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت، ضمن شبیه‌سازی احتراق، هندسه‌های مختلف پیشنهادی برای موانع موجود در تنوره بررسی شد و با تحلیل منحنی‌های توزیع دما و سرعت گازهای داغ در تنوره و نیز میزان افزایش انتقال حرارت خالص به مخزن آب، بهترین نوع موانع که سبب افزایش راندمان حرارتی آبگرمکن شد، از نظر هندسه، طراحی و نیز محل قرارگیری بهینه آن‌ها، انتخاب گردید. با بررسی کسر جرمی گونه‌ها، مشاهده شد که مقدار متان خیلی نزدیک به صفر می‌باشد و این بدان معنی است که کل متان تقریباً مصرف شده است. در نهایت، نتایج عددی با نتایج تجربی مقایسه و صحه‌گذاری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study on the Enhancement of the Thermal Efficiency of a Household Gas Water Heater and Verification with Experimental Results

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Shervani Tabar
  • Shahram Kashaniasl
  • Sima Baheri Islami
  • Morteza Yari
Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In this research for the aim of optimizing the gas consumption, increasing the thermal efficiency of a household gas water heater has been investigated numerically. The optimal design and configuration of the baffles in the middle tube of the gas water heater prevents the quick exit of the exhaust gases and consequently increases the retention time of the hot gases inside the middle tube and reduces the wasting of their thermal energy. The combustion process in the gas water heater is a chain process and completing this process occurs along its path in the middle tube. Therefore for obtaining the maximum thermal efficiency, the numerical analysis of the combustion process and designing and configuration of the baffles inside the middle tube have been carried out and conducted simultaneously. The Ansys Fluent computational fluid dynamics code has been employed for the computational simulation of the combustion of the gas, the heat transfer from the contents of the middle tube into the water tank and distribution of the velocity of the exhaust gases along their path inside the middle tube and around the baffles. Computational simulation of the problem under investigation has been carried out by considering different geometries and configurations of the baffles along the path of the exhaust gases. Numerical results show that the mass fraction of the methane gas and the carbon dioxide in the exhaust gases is negligible and consequently all of the methane gas has been consumed. The numerical results have been verified by the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal efficiency
  • Household gas water heater
  • Middle tube
  • Simulation
  • Baffles
[1] S. Kashaniasl, Improvement of thermal efficiency of a gas heater by comparison results of simulation of exhaust gases and experimental results, Islamic Azad University, Islamic Azad University, 2008. (in Persian).
[2] M. Ahmadi, A. Tasnimi, Piping installations and natural gas equipment for buildings the compilation Ministry of housing and urban development department and the way the building , National building regulations – natural gas piping buildings, in, Iran's Tose of the publication, Tehran, 2003, pp. 128. (in Persian).
[3] A. Kakaee, S. Valipour, M. Saeidi, Modeling the energy consumption of the water heater tank using the method of analysis of the reverse, in:  the second International Conference on optimization of fuel consumption in buildings, Tehran, 2002. (in Persian).
[4] A. Rahimi, Effective parameters on the thermal efficiency of gas water heater and its economical analysis, in:  The Fourth International Conference on new approaches in maintenance energy, 2014. (in Persian).
[5] M. Aydinalp, V.I. Ugursal, A.S. Fung, Modeling of the space and domestic hot-water heating energy-consumption in the residential sector using neural networks, Applied Energy, 79(2) (2004) 159-178.
[6] M.M. Sedeh, J. Khodadadi, Energy efficiency improvement and fuel savings in water heaters using baffles, Applied energy, 102 (2013) 520-533. (in Persian).
[7] S. Amini, Investigation of heat transfer rate enhancement in the water heater tank with the installation disk in the middle tube The university of idustrial esfahan, Esfahan, 2002. (in Persian).
[8] K. Moharamkhani, M. Tavakoli, F. samvad, Quantitative and qualitative comparison on the exhaust gas between a gas water heater with an adjustment warhead and a gas water heater without warhead, in:  Fluid Dynamics Conference, Hormozgan university, 2013. (in Persian).
[9] M. Bidabadi, Partners, Optimizing a gas water heater, in:  International Conference on optimization of fuel consumption in the building, Tehran, 2002. (in Persian).
[10] S. Kashaniasl, S. Hossein-pour, F. Rambarzin, Numerical study of heat transfer and combustion gases from the effect of the shape of the obstacles in the flue gas heaters heat efficiency., in:  thermal Conference of the Islamic Azad University, Mashhad, 2010. (in Persian).
[11] S. Kashaniasl, S. Hossein-pour, F. Rambarzin, Numerical and experimental investigation of the effect of obstacles on increasing thermal efficiency of furnace gas heater, in:  The first National Conference on new technologies in the home appliance industry, Isfahan, 2012. (in Persian).
[12] S. Hossein-pour, S. Kashaniasl, Numerical and experimental investigation on the effect of baffles on increasing thermal efficiency of a gas heater, scientific-research and fuel combustion, 2(1) (2010). (in Persian).
[13] M.Bidabadi, M. Sadigi, M.Shirazi, An investigation on the effect of parameters of burner on performance the gas heater, in:  The second Conference of Iran's Islamic Azad University of Mashhad combustion, Mashhad 2007. (in Persian)
[14] S. Kashaniasl, M.T. Shervani-Tabar, M. Yrai, S.B. Islami, Experimental investigation of influence of baffled In the gas tank water heater thermal efficiency enhancement, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, (2019). (in Persian).
[15] S. Jaisankar, T. Radhakrishnan, K. Sheeba, Studies on heat transfer and friction factor characteristics of thermosyphon solar water heating system with helical twisted tapes, Energy, 34(9) (2009) 1054-1064.
[16] A. Golneshan, A. Mottagi, A numerical investigation on the heat transfer in the new designed gas water heater, in:  The second International Conference on optimization of fuel consumption in buildings, Tehran, 2002. (in Persian).
[17] Q.K. Nejad, H. Heravi, M. Nabavi, S. Javadi, Simulation of a household gas water heater and an investigation on the effect of the adjustment warhead and ᴠ / ᴧ baffles on the heat transfer rate in the middle tube, in:  The second Conference of Iran's Islamic Azad University of Mashhad combustion, Mashhad 2008. (in Persian).
[18] R. Sabag, N. Rahbar, Effect of geometric shapes on the wall temperature distribution of maximum flare tip its output contaminants in engineering modeling magazine, engineering modeling magazine, 8(40) (2015). (in Persian).
[19] M. Abdolahpour, V. Rezaee, V. Amirmardani, A study of the effect of foreign exchange on fuel than a two types of reactive flow with variable pressure and speed, the Fifth, in:  Conference of the fuel and ignition of Iran, Iran University of science and technology, 2013. (in Persian).
[20] V.F. khanaposhtani, M. Seyedmirzabozorg, M. Asgari, Numerical study on cold flow inside a combustion chamber, in:  the second Conference of Iran-combustion, Islamic Azad University of Mashhad, 2007. (in Persian).
[21] M. Kamali, Heat burners, publishing technical and professional employees of the cooperative organization of the country, Iran, 2012. (in Persian).
[22] H.Pasdar, Fire modeling methods, in:  Iran combustion community newsletter, 2010. (in Persian).
[23] Magnussen, B. F, Hjertager, B. H, On mathematical modeling of turbulent combustion with special emphasis on soot formation and combustion, in:  Symposium (international) on Combustion, Elsevier, 1977, pp. 719-729.
[24] H. Masoumi, H.A. Roshan, Numerical study of the effect of angle of burners on the combustion phenomenon in a selected power plant boiler, fuel and combustion research-journal, fuel and combustion research-journal, 5(1) (2012). (in Persian).
[25] Z. Yan, Numerical modeling of turbulent combustion and flame spread, Lund University Lund,, Sweden, 1999.
[26] M. Kahrom, M. Anbarsooz, Numerical and experimental study of the effect of the use of boundary-layer thermal stimulation phenomenon on improving the efficiency of the domestic gas infra-red, Journal of numerical methods in engineering, (1) (2012). (in Persian).