مطالعه عدد‌ی انتقال حرارت مخلوط آب/ مواد تغییرفاز دهنده احاطه شده با نانوذرات داخل حفره حاوی استوانه چرخان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی

چکیده

در مقاله‌ی حاضر انتقال حرارت داخل حفره‌ای حاوی مخلوط آب/ مواد تغییرفاز دهنده احاطه شده با نانوذرات مورد بررسی قرار گرفته است. دیواره‌های سمت چپ و راست به ترتیب گرم و سرد بوده و دیواره‌های افقی آدیاباتیک فرض شده است. یک استوانه‌ی چرخان دایروی در مرکز حفره قرار دارد که به صورت ساعتگرد و یا پادساعتگرد می‌تواند چرخش نماید. معادلات اساسی حاکم به فرم بی‌بعد از قبیل: پیوستگی، بقاء مومنتوم و بقاء انرژی با استفاده از روش المان محدود و به صورت کوپل با یکدیگر حل شده‌اند. جهت بررسی صحت نتایج عددی، مقایسه‌ای با خروجی‌های دیگران ارائه شده است که نشانگر تطابق بسیار خوب نتایج می‌باشد. پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از: شعاع بی‌بعد استوانه(R)، عدد رایلی(Ra)، دمای ذوب بی‌بعد ماده تغییر فاز دهنده(θfu)، عدد استفان(St) و سرعت زاویه‌ای بی‌بعد استوانه چرخان(Ω). طبق نتایج بدست آمده با افزایش شعاع بی‌بعد استوانه از0/1=R تا 0/4= Rو با 300-= Ω نرخ انتقال حرارت 23/37 درصد افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، در صورت عدم چرخش استوانه و با 4/0R=، نرخ انتقال حرارت نسبت به حفره‌ی فاقد استوانه، حدود 59/7 درصد کاهش می‌یابد. که نشان دهنده‌ی اهمیت چرخش استوانه داخل حفره در افزایش نرخ انتقال حرارت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of Heat Transfer of Water/Nano-Encapsulated Phase Change Materials in a Cavity Including a Rotating Cylinder

نویسندگان [English]

  • Farrokh Mobadersani
  • Negin Rashidi
صنعتی ارومیه-مهندسی مکانیک
چکیده [English]

In the present paper, heat transfer in a cavity containing a mixture of water + phase change materials surrounded by nanoparticles is investigated. The left and right walls are fixed at hot and cold temperatures, respectively, and horizontal walls are assumed to be adiabatic. There is a circular rotating cylinder in the center of the hole that can rotate clockwise or counterclockwise. The problem is considered two dimensional and fundamental governing equations such as continuity, momentum, and energy are solved in a coupled manner utilizing the finite element method (FEM). To check the accuracy of the numerical results, a comparison with the outputs of others is provided, which indicates a very good agreement of the results. The parameters studied in this study are: dimensionless radius of the cylinder (R), Rayleigh number (Ra), dimensionless melting temperature of the phase change material (θfu), Stephan number (St) and dimensionless angular velocity of the rotating cylinder (Ω). By increasing the dimensionless radius of the cylinder from R = 0.1 to R = 0.4 Ω = -300, the heat transfer rate enhances by 23.37%. On the other hand, with R = 0.4 and considering no-rotation case, the heat transfer rate will decrease by about 59.7% compared to the cavity without the cylinder. Which indicates the importance of rotation of the cylinder inside the cavity in the heat transfer rate enhancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano-encapsulated phase change materials
  • Rotating cylinder
  • Natural convection
  • Finite element method
[1] E. Jamesahar, M. Sabour, M. Shahabadi, S. Mehryan, M. Ghalambaz, Mixed convection heat transfer by nanofluids in a cavity with two oscillating flexible fins: A fluid–structure interaction approach, Applied Mathematical Modelling, 82 (2020) 72-90.
[2] F. Selimefendigil, H.F. Öztop, Natural convection and melting of NEPCM in a corrugated cavity under the effect of magnetic field, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 140(3) (2020) 1427-1442.
[3] A.V. Arasu, A.S. Mujumdar, Numerical study on melting of paraffin wax with Al2O3 in a square enclosure, International Communications in Heat and Mass Transfer, 39(1) (2012) 8-16.
[4] R. Akhilesh, A. Narasimhan, C. Balaji, Method to improve geometry for heat transfer enhancement in PCM composite heat sinks, International Journal of Heat and Mass Transfer, 48(13) (2005) 2759-2770.
[5] L.-L. Tian, X. Liu, S. Chen, Z.-G. Shen, Effect of fin material on PCM melting in a rectangular enclosure, Applied Thermal Engineering, 167 (2020) 114764.
[6] R. Roslan, H. Saleh, I. Hashim, Effect of rotating cylinder on heat transfer in a square enclosure filled with nanofluids, International Journal of Heat and Mass Transfer, 55(23-24) (2012) 7247-7256.
[7] F. Selimefendigil, H.F. Öztop, Mixed convection in a PCM filled cavity under the influence of a rotating cylinder, Solar Energy, 200 (2020) 61-75.
[8] K. Khanafer, K. Vafai, M. Lightstone, Buoyancy-driven heat transfer enhancement in a two-dimensional enclosure utilizing nanofluids, International journal of heat and mass transfer, 46(19) (2003) 3639-3653.
[9] D. Ganji, A. Malvandi, Natural convection of nanofluids inside a vertical enclosure in the presence of a uniform magnetic field, Powder technology, 263 (2014) 50-57.
[10] K.S. Hwang, J.-H. Lee, S.P. Jang, Buoyancy-driven heat transfer of water-based Al2O3 nanofluids in a rectangular cavity, International Journal of Heat and Mass Transfer, 50(19-20) (2007) 4003-4010.
[11] R. Chand, G. Rana, On the onset of thermal convection in rotating nanofluid layer saturating a Darcy–Brinkman porous medium, International Journal of Heat and Mass Transfer, 55(21-22) (2012) 5417-5424.
[12] E. Abu-Nada, H.F. Oztop, Effects of inclination angle on natural convection in enclosures filled with Cu–water nanofluid, International Journal of Heat and Fluid Flow, 30(4) (2009) 669-678.
[13] M. Farrokh, T. Goodarz, J. Samad, N. Javid, H. Amin, Analysis of Entropy Generation of a Magneto-Hydrodynamic Flow Through the Operation of an Unlooped Pulsating Heat Pipe, Journal of Heat Transfer, 140(8) (2018).
[14] F. Selimefendigil, M.A. Ismael, A.J. Chamkha, Mixed convection in superposed nanofluid and porous layers in square enclosure with inner rotating cylinder, International Journal of Mechanical Sciences, 124 (2017) 95-108.
[15] R. Sharma, P. Ganesan, Solidification of nano-enhanced phase change materials (NEPCM) in a trapezoidal cavity: A CFD study, Universal Journal of Mechanical Engineering, 2(6) (2014) 187-192.
[16] Y. Tian, C.-Y. Zhao, A numerical investigation of heat transfer in phase change materials (PCMs) embedded in porous metals, Energy, 36(9) (2011) 5539-5546.
[17] K. Lafdi, O. Mesalhy, S. Shaikh, Experimental study on the influence of foam porosity and pore size on the melting of phase change materials, Journal of Applied Physics, 102(8) (2007) 083549.
[18] S. Wu, D. Zhu, X. Zhang, J. Huang, Preparation and melting/freezing characteristics of Cu/paraffin nanofluid as phase-change material (PCM), Energy & fuels, 24(3) (2010) 1894-1898.
[19] M. Jourabian, M. Farhadi, A.A.R. Darzi, Outward melting of ice enhanced by Cu nanoparticles inside cylindrical horizontal annulus: Lattice Boltzmann approach, Applied Mathematical Modelling, 37(20-21) (2013) 8813-8825.
[20] S. Kashani, A. Ranjbar, M. Madani, M. Mastiani, H. Jalaly, Numerical study of solidification of a nano-enhanced phase change material (NEPCM) in a thermal storage system, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 54(5) (2013) 702-712.
[21] S. Mehryan, E. Izadpanahi, M. Ghalambaz, A. Chamkha, Mixed convection flow caused by an oscillating cylinder in a square cavity filled with Cu–Al2O3/water hybrid nanofluid, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 137(3) (2019) 965-982.
[22] M. Ghalambaz, A. Doostani, E. Izadpanahi, A. Chamkha, Phase-change heat transfer in a cavity heated from below: the effect of utilizing single or hybrid nanoparticles as additives, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 72 (2017) 104-115.
[23] J. Buongiorno, Convective Transport in Nanofluids, Journal of Heat Transfer, 128(3) (2005) 240-250.
[24] S. Barlak, O.N. Sara, A. Karaipekli, S. Yapıcı, Thermal conductivity and viscosity of nanofluids having nanoencapsulated phase change material, Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering, 20(2) (2016) 85-96.
[25] L. Chai, R. Shaukat, L. Wang, H.S. Wang, A review on heat transfer and hydrodynamic characteristics of nano/microencapsulated phase change slurry (N/MPCS) in mini/microchannel heat sinks, Applied Thermal Engineering, 135 (2018) 334-349.
[26] B. Chen, X. Wang, R. Zeng, Y. Zhang, X. Wang, J. Niu, Y. Li, H. Di, An experimental study of convective heat transfer with microencapsulated phase change material suspension: laminar flow in a circular tube under constant heat flux, Experimental Thermal and Fluid Science, 32(8) (2008) 1638-1646.
[27] K. Khanafer, K. Vafai, A critical synthesis of thermophysical characteristics of nanofluids, International journal of heat and mass transfer, 54(19-20) (2011) 4410-4428.
[28] A. Zaraki, M. Ghalambaz, A.J. Chamkha, M. Ghalambaz, D. De Rossi, Theoretical analysis of natural convection boundary layer heat and mass transfer of nanofluids: effects of size, shape and type of nanoparticles, type of base fluid and working temperature, Advanced Powder Technology, 26(3) (2015) 935-946.
[29] I. Abd. Karim, C. Hean Lee, A. J. Gil, J. Bonet, A two-step Taylor-Galerkin formulation for fast dynamics, Engineering Computations, 31(3) (2014) 366-387.
[30] M. Ghalambaz, A.J. Chamkha, D. Wen, Natural convective flow and heat transfer of nano-encapsulated phase change materials (NEPCMs) in a cavity, International journal of heat and mass transfer, 138 (2019) 738-749.
[31] C.-C. Liao, C.-A. Lin, Influence of Prandtl number on the instability of natural convection flows within a square enclosure containing an embedded heated cylinder at moderate Rayleigh number, Physics of Fluids, 27(1) (2015) 013603.