برهمکنش موج ضربه‌ای با حباب و تأثیر ابعاد شبکه محاسباتی بر روی شبیه‌سازی مسئله با الگوریتم مبتنی بر فشار کاملاً متصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تبدیل انرژی/دانشکده مهندسی مکانیک/دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با انتشار موج ضربه‌ای درون میدان جریانی که خواص ترمودینامیکی غیرخطی دارد، فرایندهای مختلفی به طور هم‌زمان رخ می‌دهد. تراکم موج ضربه‌ای، شکست موج و تولید گردابه، نمونه‌ای از این فرایندهاست که سبب می‌شود شکل موج و خواص ترمودینامیکی سیال تغییر کنند. برخورد موج ضربه‌ای با حباب استوانه‌ای، مثال ساده‌ای از مسئله تقابل موج با حباب است که تمام فرایندهای مذکور در آن مشاهده می‌شود. باتوجه‌به هزینه محاسباتی بالای الگوریتم‌های مبتنی برچگالی در حل مسائل جریان‌های تراکم‌پذیر سطحی مانند برهم‌کنش موج ضربه‌ای با جریان دوفازی، استفاده از الگوریتم مبتنی بر فشار کاملاً متصل راهکار مناسبی است که ضمن کاهش زمان محاسبات، مسئله را بادقت مناسبی حل خواهد کرد. در این مقاله با استفاده از این الگوریتم، پدیده برهم‌کنش موج ضربه‌ای با حباب را بررسی کرده و ضمن اعتبارسنجی نتایج، تأثیر اندازه شبکه محاسباتی و نیز روش گسسته‌سازی ترم‌های موجود در معادلات حاکم، بر نتایج مشخص شده است. مشاهده شد که با افزایش تعداد شبکه‌های محاسباتی به‌ازای روش آپویند مرتبه اول، نتایج شبیه‌سازی دقیق‌تر شده و میزان دیفیوژن عددی کمتر می‌گردد. همچنین با تغییر روش گسسته‌سازی به آپویند مرتبه دوم، ناپایداری‌های روی سطح مشترک دو فاز به دلیل نوسانات غیر‌واقعی بیشتر شده و شکل سطح مشترک به‌دست‌آمده از حل عددی، از نتایج تجربی فاصله می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The interaction of the shock wave with the bubble and the effect of computational grid size on the problem simulation with a fully coupled pressure-based algorithm.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pirani 1
  • Mohammad Reza ansari 2
  • ariya rahmani 2
1 Energy Conversion / Faculty of Mechanical Engineering / Tarbiat Modares University / Tehran / Iran
2 tarbiat modares university
چکیده [English]

When a shock wave propagates through a flow field with nonlinear thermodynamic properties, different processes occur simultaneously. wave compression, wave refraction, and vortex generation are examples of these processes that cause the waveform and thermodynamic properties of the fluid to change. The interaction of a shock wave with a cylindrical bubble is a simple example of a wave-bubble collision problem in which, the above processes are observed. Due to the high computational cost of density-based algorithms in solving compressible interfacial flows problems such as wave interaction with the two-phase flow, using a fully coupled pressure-based algorithm is a good solution that will solve the problem with proper accuracy while reducing computation time. In this paper, using this algorithm, the interaction of the shock wave with the bubble is investigated; while validating the results, the effect of the computational grid size and the method of discretization of the terms in the governing equations are determined on the results. It was observed that by increasing the number of computational grids according to the first-order upwind method, the simulation results become more accurate, and the numerical diffusion decreases. Also, by changing the discretization method to second-order upwind, the instabilities on the interface of the two phases increase due to spurious fluctuations, and the shape of the interface obtained from the numerical solution moves away from the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • two-phase flow
  • Compressible flow
  • pressure-based algorithm
  • shock wave
  • Bubbly flow